تحلیل کیفی مقایسه ای روابط بین زوجین از نگاه مادران دارای فرزند معلول و مادران دارای فرزند سالم

نویسندگان

  • آزادی نقـش, نیره دانشگاه علامه طباطبایی
  • کاظمیان, سمیه دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

This qualitative study was done for the purpose of comparing the couple relationships in the view of mothers of children with disability and mothers of normal children. For doing this qualitative study , 12 mothers with mentally retarded children in the daily rehabilitation center of Ahang and 12 mothers with normal children who referred to quarter houses of Nabi Akram and Chaharsad Dastgah , were chosen by convenience sampling method. General and open questions in the subject of co-parent communication were expressed through in-depth interview. The information gained from interviews analyzed and coded with content - analysis method and with the Strauss-Corbin model. The results have also shown that parents of normal children communicate better than parents of mentally retarded children. In terms of self-attention and having talking skills , paying attention to life partner and using healthy communicational patterns , parents of normal children are in a better situation , but there was no noticeable difference in the problem-solving methods in both families. Relationships among couples are one of the crucial basics of the family which play an important role in adapting family members with the suffering member. Thus , it needs more researches in the context of couple relationships in these families. furthermore , since mothers have closer relationship with the disabled child , they face more impairment both physically and emotionally. So they need more educational programs and incorporeal supports.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل کیفی مقایسه ای روابط بین زوجین از نگاه مادران دارای فرزند معلول و مادران دارای فرزند سالم

چکیده هدف: این مطالعه با هدف مقایسه کیفی روابط بین زوجین از نگاه مادران دارای فرزند معلول و مادران دارای فرزند سالم انجام شد. روش: به منظور انجام این مطالعه کیفی 12 نفر از مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی مرکز توانبخشی روزانه آهنگ و 12 نفر از مادران دارای فرزند سالم مراجعه کننده به سراهای محله نبی اکرم (ص) و چهارصد دستگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سؤالات کلی و باز در محور کیفیت ا...

متن کامل

مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار

زمینه و هدف: داشتن فرزند ناشنوا و کم‌شنوا مشکلاتی را برای خانواده رقم می‌زند و باعث ایجاد استرس در اعضای خانواده بویژه مادران آن‌ها می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران افراد ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار شهر یاسوج در سال 1393 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه ...

متن کامل

مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار

زمینه و هدف: داشتن فرزند ناشنوا و کم‌شنوا مشکلاتی را برای خانواده رقم می‌زند و باعث ایجاد استرس در اعضای خانواده بویژه مادران آن‌ها می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران افراد ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار شهر یاسوج در سال 1393 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه ...

متن کامل

بررسی مقایسه جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای نوجوان تک فرزند با مادران دارای نوجوان چند فرزند

هدف از پژوهش حاضر مقایسه جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی مادران نوجوان تک فرزند با مادران نوجوان چند فرزند بود که با روش توصیفی غیر آزمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی (پایه هفتم و هشتم) منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 94 – 93 بودند. به منظور اخذ نمونه ای مناسب برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شد. بدین صورت که ابتدا از ب...

متن کامل

مقایسه سطح لپتین شیر مادران دارای فرزند دختر و پسر

  سابقه و هدف: مطالعات نشان داده‌اند که سطح لپتین خون دختران بیش‌تر از پسران است، ولی گزارشی در مورد تفاوت سطح لپتین شیر مادر بر حسب جنسیت جنین و یا شیر‌خوار وجود ندارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جنسیت فرزند بر سطح لپتین شیر مادر بود.   مواد و روش ‌ ها: با مراجعه به مراکز بهداشتی واقع در شهر ارومیه، از بین مادران شیرده مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر ارومیه 115 نفر انتخاب شدند. پرس...

متن کامل

بررسی مقایسه رضامندی زوجیت مادران دارای یک فرزند با آسیب بینایی با مادران دارای بیش از یک فرزند با آسیب بینایی و مادران کودکان عادی

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ رضامندی زوجیت مادران دارای یک فرزند با آسیب بینایی با مادران دارای بیش از یک فرزند با آسیب بینایی و مادران کودکان عادی بود. پژوهش حاضر توصیفی، از نوع علّی-‌مقایسه‌ای بود و جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش شامل مادران کودکان عادی و مادران دارای دانش‌آموزان با آسیب‌بینایی شهر تهران و کرج در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 537 نفر بودند. در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری تصاد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 56

صفحات  109- 143

تاریخ انتشار 2016-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023