تخمین تابع عرضۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (54-1342)

نویسنده

  • سید محمدرضا سید نورانی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

نظر به این که دوران بازسازی اقتصادی اقتصادی کشور، برای اجرای طرح های عمرانی، سرمایۀ ارزی مورد نیاز است. و برای تأمین ارز راه های مختلفی از قبیل استقراض خارجی سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد، در این مقاله آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش  پس از آشنایی با مفهوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، علل و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی  I در بخش بررسی شده و سپس نظریه ای مطرح گردیده است که دربارۀ آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد، همچنین مدلی برای عرضۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه شده است. در بخش II پس از اشاره مختصر به تاریخچۀ سرمایه گذاری خارجی در ایران با استفاده از مباحث مطرح شده در بخش I تابع عرضۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران برای دوره مورد بررسی تخمین زده می شود. در بخش III آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیر های کلان اقتصادی ایران از قبیل مصرف خصوصی، سرمایه گذاری داخلی، صادرات و واردات مورد ارزیابی قرار گرفته است.در بخش IV نتیجه گیری و پیشنهاد ها ارائه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

سرمایه­گذاری به عنوان یکی از مسائل عمده اقتصادیمطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه در هر کشوری؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در جامعه جهانی تنها کشورهایی حرفی برای گفتن خواهند داشت که توان فنی و تولیدی بالایی داشته باشند و برای این امر، سرمایه قابل ملاحظه­ای مورد نیاز است. از این رو استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی، ضروری ب...

متن کامل

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تقاضای کل اقتصاد

سرمایه گذاری مستقیم خارجی همواره موضوع بحث مکاتب و نظریه پردازان اقتصادی بوده و در اتخاذ راهبردهای توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در ارتباط با آثار آن بر اقتصاد کشور میزبان، نظرات موافق، بر انتقال سرمایه و فن آوری پیشرفته، اشاعه مهارت های مدیریت، توسعه منابع انسانی و مالی، گسترش تجارت خارجی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی تأکید دارند و در مقابل، مخالفان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، غارت منابع، تسل...

متن کامل

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

«سرمایه گذاری مستقیم خارجی» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338-1382 بررسی می نماید.بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیر ساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره شماره 1 (پیاپی 20 و21)

صفحات  37- 55

تاریخ انتشار 1994-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023