تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران

نویسندگان

  • رویا تقی زاده مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • یعقوب فتحی پور گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:

تراکم جمعیت، برنامه نمونه ­برداری و الگوی توزیع فضایی تخم و لارو سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات Callosobruchus maculatus  روی لوبیا چشم بلبلی رقم پرستو در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. غلاف لوبیا به عنوان واحد نمونه ­برداری انتخاب و اندازه مناسب نمونه با حداکثر خطای 20%، معادل 50 واحد نمونه­ برداری تعیین شد. برای تعیین الگوی توزیع فضایی تخم و لارو حشره مورد مطالعه از روش رگرسیونی تیلور و آیوائو، شاخص پراکندگی و شاخص میانگین ازدحام لوید استفاده شد. رابطه بین طول و قطر غلاف با تعداد تخم نیز به روش رگرسیون خطی تعیین شد. بین تعداد تخم و طول غلاف، رابطه معنی ­داری وجود داشت که از نوع مثبت بود و نشان ­دهنده این است که هر چه طول غلاف بیشتر باشد، تعداد تخم گذاشته شده روی آن نیز بیشتر خواهد بود. بین تعداد تخم و قطر غلاف نیز رابطه معنی­دار و از نوع مثبت بود ولی بین تعداد لارو و طول غلاف و همچنین بین تعداد لارو و قطر غلاف، رابطه معنی­داری مشاهده نشد. همچنین الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ آفت با استفاده از روش رگرسیونی تیلور، شاخص پراکندگی و شاخص میانگین ازدحام لوید، تجمعی به دست آمد. ورود این آفت از اوایل تابستان شروع شده و نوسان­ های نامنظم در جمعیت آن طی تاریخ ­های مطالعه نمونه ­برداری مشاهده شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات (callosobruchus maculatus (col.: bruchidae روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران

تراکم جمعیت، برنامه نمونه ­برداری و الگوی توزیع فضایی تخم و لارو سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات callosobruchus maculatus  روی لوبیا چشم بلبلی رقم پرستو در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. غلاف لوبیا به عنوان واحد نمونه ­برداری انتخاب و اندازه مناسب نمونه با حداکثر خطای 20%، معادل 50 واحد نمونه­ برداری تعیین شد. برای تعیین الگوی توزیع فضایی تخم و لارو حشره مورد مطالعه از روش رگرسیونی تیلور و آیوائو،...

متن کامل

تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

سوسک چهارنقطه ­ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. یکی از آفات مهم صنایع غذایی در سراسر جهان است که از دانه ­های بقولات مختلف مانند لوبیا، نخود، ماش، عدس، باقلا و غیره تغذیه می­ کند.استفاده از دماهای بالا یا تیمارهای شوک حرارتی در مدیریت آفات انباری روش بسیار موثری است. در این تحقیق جهت ارزیابی مرگ و میر این حشره در حرارت ­های بالا، اثر 4 تیمار حرارتی شامل 45، 50، 55 و 60 درجه سلسی...

متن کامل

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش ، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) مریم گلی ، Salvia bracteata L. (Lamiaceae) و نعناع گربه ای Nepeta cataria L. (Lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا...

متن کامل

اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f. (col: bruchidae)

در سال های اخیر نانو تکنولوژی به یکی از امیدبخش ترین راه های کنترل آفات نزدیک شده است. در این پژوهش، اثر نانو ذرات سیلیکا و نقره روی لارو و حشرات کامل callosobruchus maculatus روی توده لوبیا چشم بلبلی بررسی شد. نانو ذرات سیلیکا و نقره به روش سلووترمال تهیه و در پنج غلظت 0، 1، 5/1، 2 و 5/2 گرم بر کیلوگرم لوبیای آلوده به c. maculatus بررسی شد. در این پژوهش lc50 محاسبه شده برای نانو ذرات سیلیکا و ...

متن کامل

اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae)

در سال‌های اخیر نانو تکنولوژی به یکی از امیدبخش‌ترین راه‌های کنترل آفات نزدیک شده است. در این پژوهش، اثر نانو ذرات سیلیکا و نقره روی لارو و حشرات کامل Callosobruchus maculatus روی توده لوبیا چشم بلبلی بررسی شد. نانو ذرات سیلیکا و نقره به روش سلووترمال تهیه و در پنج غلظت 0، 1، 5/1، 2 و 5/2 گرم بر کیلوگرم لوبیای آلوده به C. maculatus بررسی شد. در این پژوهش LC50 محاسبه شده برای نانو ذرات سیلیکا و ...

متن کامل

ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، ازآفات مهم لوبیا چشم ­بلبلی در انبار می­ باشد. استفاده از روش­‌های پرتودهی باعث کنترل پیوسته آفت، کاهش مسایل بهداشتی و زیست‌محیطی می­شود. تاثیر دزهای مختلف پرتوگاما کبالت 60 روی مقدار ازت و درصد پروتیین، میزان خسارت و مراحل زیستی حشره آفت در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. نتایج نشان داد اشعه گاما بر درصد پروتیین و مقدار ازت لوبیا چشم­‌بلبلی اثر منفی ندارد. در حالی­ که خس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023