ترسیم وضعیت مطلوب ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور

ثبت نشده
چکیده

در مطالعه حاضر، وضعیت مطلوب ماشینهای خودگردان کشاورزی در کشور ترسیم شد. بدین منظور ابتدا،وضعیت موجود ماشین های خودگردان در ده استان کشور به روش اسنادی تحلیل شد. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان، اساتید دانشگاه، کارشناسان، تولیدکنندگان و ذی نفعان مرتبط با حوزه ماشین های خودگردان بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. چالش های فراروی توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در کشور تعیین شده و راه کارهای لازم به منظور رفع چالشها به روش مطالعه اسنادی، پرسش نامه و اجماع نظر نخبگان به دست آمد. به منظور تطبیق وضعیت مطلوب (تدوین نقشه راه توسعه) ماشین های خودگردان کشاورزی با برنامه پنجم توسعه کشور، تکالیف مربوط به ماشین های خودگردان کشاورزی از متن برنامه پنجم استخراج شد. سپس محورهای اصلی نقشه راه  براساس تلفیق راه کارهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی با رئوس تکالیف برنامه پنجم توسعه تبیین و برای هر یک از برنامه ها و پروژه های مرتبط زیربرنامه هایی تعریف شد. پس از جمع بندی و تلفیق یافته ها، شاخص های مؤثر بر توسعه ماشین های خودگردان تعریف و مقادیر کمی برای وضعیت موجود ومطلوب آنها تعیین گردید.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضعیت نشر کتاب در استان خراسان (1377-1373) و ترسیم وضعیت مطلوب

تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی است که وضعیت نشر استان خراسان را طی یک دوره پنج ساله از 1377-1373 با تکیه به آمارهای موجود و بررسی وضعیت ناشران و کتابفروشان و نظر خواهی از آنان به تصویر می کشاند. ابزار تحقیق پرسشنامه بووده و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ناشران خراسانی است که حداقل یک کتاب منتشر نموده اند و کتابفروشیهایی که حداقل 50 درصد حجم آنها را ...

15 صفحه اول

جایگاه سرمایه اجتماعی در ترسیم وضعیت فرهنگی کشور بر اساس سند چشم انداز 1404

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی است که رابطه بین سرمایه اجتماعی و چشم انداز فرهنگی کشور را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش: در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه 37 سؤالی به بررسی یک نمونه 60 تایی از اساتید حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار اصفهان پرداخته شد. در این راستا، بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن رابطه بین سرمایه اجتماعی و چشم انداز فرهنگی طراحی وبا استفاده از...

متن کامل

سه گام تحول در حوزه برای ترسیم حوزه مطلوب

منزلت روحانیت پس از جمهوری اسلامی، کاهش یا افزایش؟ آیا خروج روحانیت از حکومت به سود دموکراسی است؟ حوزه علمیه و روحانیت در آینه پیمایش سرمایه اجتماعی امکان و امتناع پژوهش در حوزه

متن کامل

مهندسی ‌مجدد در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های منتخب کشور: مقایسه وضعیت موجود و مطلوب

هدفاز انجام این پژوهش مهندسی­مجدد در ادارات کل ورزش وجوانان استان­های منتخب کشور: مقایسه وضعیت موجود و مطلوب بود.این پژوهش،ازنوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه­ آماری ­شامل کلیه­کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان کشورمی­باشد. به دلیل گستردگی جامعه­ آماری تحقیق، از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای استفاده شد. از این­رو کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل پنج استان به عنوان نمونه­ تحقیق در نظر گرفته ...

متن کامل

تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب صنایع دریایی کشور در جهت اجرای الگوی مهندسی همزمان

راهبرد مهندسی همزمان یکی از اساسی‌ترین پارامترها در توسعه‌ صنعتی است. زیرا طراحان امروزی نه‌تنها با پیچیدگی فرایند طرح مواجه هستند بلکه به­منظور بهبود اقتصادی تولید و ابقای رقابت در صنعت ساخت لازم است فرایندهای طراحی، ساخت و آزمایش به­جای اجرای متناوب به­صورت همزمان انجام گیرد. برای اجرای الگوی مهندسی همزمان، یکی از مهم­ترین نیازهای اولیه این است که وضعیت فعلی به­روشنی درک شود تا بتوان شکاف و ف...

متن کامل

اصول تعیین حد مطلوب در واحدهای کشاورزی

برنامه ریزی واحدهای کشاورزی درحال حاضر بیشتر از گذشته اهمیت پیدا نموده است. علت این امر نوسان نسبتا سریع قیمتها وهزینه ها و تغییر روشهای انجام کار بخاطر کمبودنیروی انسانی می باشد. این موضوع و سایر عوامل مؤثر دیگر کشاورزی . مروج کشاورزی را وادارمی نماید سازمان واحد کشاورزی را با وضع اقتصادی موجود بنحوی تطبیق دهند که همیشه حداکثر سود حاصل گردد. بنابراین به کشاورزان و مروجان این وظیفه محول می گر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  26- 42

تاریخ انتشار 2013-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023