× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ترومبوز ورید طحالی ناشی از پانکراتیت مزمن: گزارش یک مورد و بررسی متون

نویسندگان

  • خورگامی, ژامک
  • دنبلی, کیانوش
  • نصیری, شیرزاد

چکیده

Background: Chronic pancreatitis and perivasculitis is the most common etiology of splenic vein thrombosis (SVT). Reported in up to 45% of patients with chronic pancreatitis, SVT may also be seen in patients with acute pancreatitis and pancreatic adenocarcinoma. It causes a localized portal hypertension called sinistral portal hypertension. Unlike those with generalized portal hypertension, patients with sinistral portal hypertension are asymptomatic and have normal liver function. Upper gastrointestinal bleeding from gastric varices is a life threatening complication of SVT. In patients with gastrointestinal bleeding secondary to esophageal or gastric varices, late-phase celiac angiography is used to determine the presence SVT. Splenectomy is effective in treating the collateral outflow for patients with massive gastrointestinal bleeding.Case report: a 23-year-old patient with SVT due to chronic pancreatitis with gastrointestinal bleeding. The patient came to the hospital with upper gastrointestinal bleeding of unknown etiology. Diagnostic workups revealed chronic pancreatitis and SVT with bleeding gastric fundal varices, after which the patient underwent splenectomy. A review of current literature on SVT, known etiologies, diagnosis and treatment is discussed

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Septic pelvic thrombophlebitis is one of the causes of resistant postpartum fever which can lead to ovarian vein thrombosis and significant complications. We report a case of a 30-year-old multigravida woman pregnant with twins presented with fever and abdominal pain after uncomplicated vaginal delivery. She was diagnosed with right ovarian vein thrombosis by Doppler ultrasonography and compute...

مقدمه: سل یک بیماری قدیمی است که هم اکنون نیز در حدود 9 میلیون نفر از آن رنج می برند و 3 میلیون نفر در سال به علت ابتلا به سل و عوارض آن می میرند. عامل آن نوعی باکتری به نام مایکوباکتریوم است که انواع مختلفی چون مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم بوویس (bovis) دارند. سل شکمی و گوارشی ششمین مکان شایع درگیر در tb خارج ریوی است. tb شکمی تظاهرات گوناگون دارد که تشخیص آن را بسیار مشکل می کند. ش...

Introduction: Portal Vein Thrombosis (PVT) is a rare and disabling condition. The most common underlying causes of PVT is pancreatitis, myeloproliferative disorders, liver carcinoma and lack of anticoagulant (thrombophilia). It can be observed in the patients who have undergone spleenectomy for any reason such as β-thalassemia major. Portal vein thrombosis treatment is usually conservative...