تشخیص ملکولی ژن‌های بیماری‌زا در سویه‌های ‌سودوموناس ‌آئروژینوزای جداشده از نمونه‌های بالینی با روش ‌Multiplex PCR

نویسندگان

  • شریعت, افسون استادیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

Background and Objective: Pseudomonas aeroginosa is the most common pathogen associated with nosocomial infections and possesses virulence factors which contribute to the bacterial invasion and toxicity such as alginate, exoenzyme S, exotoxin A and elastase. The aim of this study was to determine the prevalence of algD, exoS, toxA and lasB genes in Pseudomonas aeruginosa samples isolated from patients by Multiplex PCR. Materials and Methods: In this cross sectional study, sixty clinical samples were collected from Dey and Motahhari Hospitals, Tehran, Iran. Following identification of isolates by biochemical methods, Antibiogram test was performed using disc diffusion method with different antibiotics. Multiplex PCR method was performed to identify the desired genes. Results: 37 out of 60 (61.66%) male and 23 out of 60 (38.34%) female specimens were positive for pseudomonas aeruginosa. The highest level of antibiotic resistance of the Pseudomonas aeroginosa isolates was observed against ceftriaxone (93.33%). The prevalence rate of virulence genes among all isolates was as follows; lasB (61.7%), toxA (60%), algD (43.3%) and exoS (5%). Conclusion: Elastase, exotoxin A and alginate are considered important virulence factors of pseudomonas aeruginosa and they play a major role in causing diseases and tissue and skin lesions.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: AmpC بتالاکتامازی، ازجمله سفالوسپورین‌هایی است که بر روی کروموزوم‌های بسیاری از انتروباکتریاسه‌ها کد می‌شود. در بسیاری از باکتری‌ها، القای آنزیم‌های AmpC، می‌تواند در سطح بسیار بالا توسط جهش‌های فراوان صورت گیرد. در این مطالعه، شیوع ژن‌های کروموزومی AmpC از ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیمارستان‌های آموزشی شهر زاهدان در سال 1394بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه توص...

Background and Aim: Staphylococcus aureus produces many virulence factors, including toxins, immune-modulatory factors, and exoenzymes. The study was performed to determine virulence and resistance-related factors etA, etB, tst, mecA and femA in the S. aureus isolated from clinical samples using Multiplex PCR. Materials and Methods: In this cross - sectional study, a total 60 S. aureus were co...

زمینه و اهداف: سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن گرم منفی است که باعث انواع عفونت‌های جدی عمدتاً در بیماران نقص ایمنی می‌شود. جهت افزایش شدت بیماری، سودوموناس از یک نوع سیستم ترشحی نوع سه برای تزریق پروتئین افکتور سمی به سیتوپلاسم سلول‌های یوکاریوتی استفاده می‌کند. چهار پروتئین افکتور در سودوموناس شرح داده‌شده است: ExoU، ExoS،ExoT و ExoY. هدف از این مطالعه بررسی شیوع ژن‌های کد کننده توکسین سیستم تر...

زمینه و هدف: پسودوموناس آئروژینوزا، یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت‌های فرصت‌طلب می‌باشد. عفونت ایجادشده به‌وسیله پسودوموناس آئروژینوزا، اغلب شدید و تهدیدکننده بوده و درمان آن به دلیل حساسیت محدود به عوامل آنتی‌بیوتیکی و کسب مقاومت در حین درمان، مشکل است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی ژن‌های CTX-M، bla SHV و  TEMدر سویه‌های پسودوموناس آئروژینوزای جداشده از نمونه‌های انسانی و دامی ‌به روش Multiplex...

زمینه و هدف: شیر به‌علت ارزش غذایی بالا، در تغذیه انسان نقش به‌سزایی دارد و از طرفی، محیط مناسبی برای رشد باکتری‌هایی چون سودوموناس آئروژینوزا است. سودوموناس آئروژینوزا، پاتوژن فرصت‌طلبی است که مقاومت بالایی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها داشته و می‌تواند در بیماران دچار نقص سیستم ایمنی، ایجاد بیماری ‌کند. این تحقیق با هدف جداسازی سودوموناس آئروژینوزا از شیرخام، ردیابی ژن toxA در جدایه‌ها با روش PCR و ...

زمینه و هدف: اشریشیاکلی موجب انواع بیماری­های روده­ای و خارج روده­ای شده و مهم­ترین عامل اسهال کودکان در کشورهای در حال توسعه می­باشد. هدف از این مطالعه، تعیین هویت مولکولی پاتووارهای اشریشیاکلی مولد اسهال جداشده از نمونه­های بالینی به روش Multiplex PCR می­باشد. روش بررسی: در این مطالعۀ توصیفی، تعداد 150 نمونۀ مدفوع اسهالی از بیمارستان­های غر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود