تصحیح خطای فاز ناشی از خطاهای مکانیکی در آنتن‌های آرایه فازی فعال برپایه‌ی الگوریتم PSO

نویسندگان

چکیده

هر کانال آنتن آرایه فازی به طور ذاتی دارای خطاهای دامنه و فاز است. بررسی اثر خطاهای مکانیکی بر روی عملکرد تشعشعی آنتن‌های آرایه فازی فعال، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله دو نوع خطای مکانیکی به نام‌های خطای اعوجاج ساختاری آنتن و خطای تصادفی در چینش المان‌های تشعشعی مورد بررسی قرار می‌ گیرد و رابطه‌ی بین خطای مکانیکی با عملکرد الکترومغناطیسی آنتن ارائه می‌ شود. خطاهای مکانیکی باعث تولید خطاهای فاز و کاهش عملکرد آنتن از قبیل کاهش بهره، افزایش سطوح لوب فرعی، و راستای ناصحیح پرتو اصلی آنتن می‌ شوند. به جهت بهبود کارایی آنتن در حضور خطاهای مکانیکی، روش جبران ‌سازی فاز برای تصحیح خطا با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات ارائه می‌ شود. نتایج شبیه ‌سازی نشان می‌دهد که روش ارائه شده به خوبی خطای فاز را تصحیح کرده و الگوی تشعشعی آنتن به طور مطلوبی به الگوی ایده‌آل در حالت بدون خطا، بازگردانده می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تصحیح خطای فاز آنتن‌های آرایه فازی بزرگ با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک

تمامی آنتن‌های آرایه فازی دارای یک خطای فاز نسبی ناشی از تفاوت مسیر بین هر کانال هستند. همچنین خطای موقعیت در المان‌های تشعشعی آرایه به دلیل فرایندهای ساخت و مونتاژ به وجود می‌آید. این خطاها به صورت خطاهای فاز قیاسی برای هر کانال المان‌های آرایه محسوب شده و بنابراین باعث کاهش بهره آنتن، افزایش سطوح لوب فرعی و انحراف در راستای پرتو می‌شوند. در این مقاله به جهت بهبود عملکرد آنتن در حضور خطاهای فا...

متن کامل

ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن‌های آرایه فازی

چکیده: امروزه آنتن‌های آرایه فازی از جدیدترین، پرکاربردترین و پیشرفته‌ترین نوع آنتن‌ها به‌خصوص در صنایع نظامی محسوب می‌شوند. در این مقاله یک روش عملی و ساده جهت اجرای فرآیند کالیبراسیون اولیه فاز برای یک آنتن آرایه فازی صفحه‌ای به ابعاد 21×21 (441 تک آنتن) که در آن از تغییردهنده‌های فاز فریتی استفاده گردیده، ارائه‌شده است. در این روش فرض بر این است که تغییردهنده‌های فاز فرتی علی‌رغم این‌که از ی...

متن کامل

تحلیل حساسیت زاویه نشانه‌روی پرتو یک آنتن آرایه فازی صفحه‌ای به خطای فاز عناصر

چکیده: تحلیل حساسیت در آنتن آرایه فازی دوبُعدی انجام شده است. روش‌های عددی مناسب برای محاسبه زاویه نشانه‌روی پرتو در آرایه دوبُعدی بررسی شده است. روش عددی مورد استفاده با محاسبه فاکتور آرایه بهصورت عددی و محاسبه زاویه نشانه‌روی پرتو مورد تایید قرار گرفته است. انحراف زاویه نشانه‌روی پرتو در اثر اختلال فاز هریک از عناصر آرایه بهدستآمده و نشاندادهشده که خطای فاز عناصر پیرامونی نسبت به عناصر میانی تا...

متن کامل

تعیین مرکز فازی آنتن‌های GNSS توسط الگوریتم ژنتیک

در این مقاله مرکز فاز آنتن و نیز تغییرات آن با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی و با به‌کارگیری روش ژنتیک محاسبه شده است. پارامتر انحراف مرکز فاز به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی ارزیابی دقیق از وضعیت الگو فاز آنتن باشد و نیاز است تا پارامتر دیگری نیز تحت عنوان تغییرات مرکز فاز مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. در واقع تغییرات مرکز فازی بیانگر میزان پایداری مرکز فاز است که در کابردهای مختلف به‌ویژه کارب...

متن کامل

مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم بهینه‌سازی PSO

هدف از این مطالعه پیش‌بینی رواناب به‌صورت مکانی با استفاده از اطلاعات ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولاً ارتباطات مشخصی بین داده‌های هواشناسی و هیدرومتری بالادست حوضه با میزان رواناب تولیدی در خروجی حوضه وجود دارد و چنانچه بتوان قوانین نهفته در سابقه تاریخی داده‌های ثبت شده در این ایستگاهها را استخراج نمود، می‌توان به آسانی بر پایه اطلاعات اندازه‌گیری شده به پیش...

متن کامل

خطاهای نظریة خطای جان مکی

این مقاله می‌کوشد آرای فرااخلاقی فیلسوف اخلاق معاصر جی. ال. مکی (موسوم به نظریۀ خطا) را توصیف و تحلیل و نهایتاً سنجش انتقادی کند. نظرات فرااخلاقی و موضع شکاکانه مکی در خصوص احکام و گزاره‌های اخلاقی نیز، همچون آرای او در حوزۀ فلسفۀ دین، عمدتاً متأثر از نظرات فیلسوف انگلیسی، دیوید هیوم، و شرح‌وبسط‌یافتۀ آنهاست؛ با این تفاوت که نظرات او، دست‌کم در قلمرو اخلاق، پیچیده‌تر از آرای هیوم است و د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  33- 40

تاریخ انتشار 2015-08-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021