تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت

نویسندگان

  • مرتضی ترخان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر، دکترا روان شناسی
  • نیما قائمی خمامی دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن
چکیده مقاله:

زمینه : نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می‌آید که با عوامل تنیدگی زای فراوانی همراه می‌باشد. این دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و  دگرگونی‌های مختلفی در او به وجود می‌آورد. همه افراد در زندگی با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شوند، با این حال هرکس به شیوه‌ی خود به مسایل پاسخ می‌دهد. هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش آموزش مدیریت خشم بر سازگاری دانش آموزان می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه آزمایشی با طرح دو گروهی پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه سازگاری AISS ویژه دانش آموزان دبیرستانی بهره گیری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت می‌باشد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که F مشاهده شده از نظر آماری معنی دار می‌باشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته‌ها، اجرای برنامه آموزش مدیریت خشم می‌تواند در بالا بردن سازگاری اجتماعی دانش آموزان مؤثر بوده و از شدت ناسازگاری آنان بکاهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت

زمینه : نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انسان به شمار می آید که با عوامل تنیدگی زای فراوانی همراه می باشد. این دوره معرف تغییر عمیقی است که کودک را از بزرگسال جدا ساخته و  دگرگونی های مختلفی در او به وجود می آورد. همه افراد در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شوند، با این حال هرکس به شیوه ی خود به مسایل پاسخ می دهد. هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش آموزش مدیریت خشم بر سازگاری دانش آموزان ...

متن کامل

تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مداخلات شناختی-رفتاری (CBT) بر کنترل خشم دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مداخلات شناختی-رفتاری (CBT) بر کنترل خشم دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان بود. این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش­آموزان دختر پایه اول دبیرستان­های منطقه 19 شهر تهران بودند. نمونه باتوجه به نمونه­گیری هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند ...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد

    هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش­آموزان است. این پژوهش به شیوة­ شبه­آزمایشی و با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش را کلیه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه، در پایة اول دبیرستان­های دولتی شهرستان یزد تشکیل می­دهند. نمونة این پژوهش شامل 40 دانش­آموز است که به صورت تصادفی از میان مناطق چندگانه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل، ...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ایلام

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ایلام می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح گروه کنترل نابرابر می باشد، جامعه آماری این پژوهش شـــامل کلیــــه دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه شهر ایلام می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی میزان پرخاشگری آزمودنی ها از پرسش نامه پرخاشگری اهواز استفاده ...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی در دانش آموزان دختر

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کمرویی ومؤلفه های آن(وابستگی، تنهایی، کناره گیری، طرد شدگی، بی تفاوتی وانفعالی) در دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شهر ملکشاهی بود که در سال تحصیلی 89-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل  50 نفر از دانش آموزان بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای  انتخاب و به دو گروه  25 نفره تقسیم شدند. طرح تحقیق تجربی  از نوع  پیش آزم...

متن کامل

اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل بر کاهش خشم و عصبیت دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر رشت

The main objective of this research is to investigate the effectiveness of group training, based on transactional analysis affecting the anger and neurotically of the girl students of grade one in high school ,in the city of Rasht. this experimental research was carried out on 60 individuals from those students who were rated “high” in aggression test(AGQ).This sample was selected through the p...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 8

صفحات  140- 165

تاریخ انتشار 2012-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023