تعیین برخی ابعاد خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان و مروجین کشاورزی، مطالعه موردی استان اصفهان

نویسنده

  • سید احمد خاتون‌آبادی,
چکیده مقاله:

Public (or governmental) extension services suffer from its limitations and inadequacies to fulfill the requirements for sustainable farming practices. This study examines the aspects of practicing agricultural extension Privatization in Isfahan. The statistical sample society of the survey was the extension practitioners and technicians. Data were gathered through field questioning techniques and interpreted by the analytical methods of statistics in Isfahan province. The result of the survey method on 105 agricultural extension agents and practitioners revealed that: 1) big farmers have more interest for private extension services than small farmers, 2) the more knowledgeable the farmers, the more demand for private advices 3) pest management, greenhouse production, mechanization and market information are given priority for private advisory services. Finally, "cooperative advisory service" was found to be the most relevant structure to motivate farmers' learning and consultancy activities.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان‌سنجی خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی در استان اصفهان از دیدگاه کارشناسان

هدف این تحقیق بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان‌سنجی خصوصی‌سازی ترویج می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. کارشناسان استان اصفهان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 76 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در نهایت 69 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه توسعه روستایی در دانشگاه صنعتی اصفهان و مت...

متن کامل

شناسایی مشکلات و محدودیت‏های فعالیت‌های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی(مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم)

ترویج در ایران با حدود 60 سال سابقه فعالیت هنوز دارای برخی مشکلات و موانع است، به گفته پژوهشگران در طی این سال‏ها ارایه خدمات به کشاورزان موفق و رضایت‏بخش نبوده است. با توجه به مشکلات موجود، شناسایی و بررسی همه جانبه این مسایل در جهت اصلاح وضع موجود امری ضروری و اجتناب‏ناپذیر است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‏بندی مشکلات نظام ترویج کشاورزی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و نمون...

متن کامل

شناسایی صلاحیت‌های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

کشاورزی شهری، به‌عنوان راهبردی نوظهور در فرایند توسعه پایدار شهری مطرح شده است و ترویج یکی از سازوکارهای توسعه آن محسوب می­شود. ترویج کشاورزی شهری زمانی اثربخش خواهد بود که در ارائه خدمات ترویجی، نیروی انسانی کارآمد و توانمند به کار گیرد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی صلاحیت­های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری انجام شد. در این مطالعه از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده­های تحقیق نیز پر...

متن کامل

موانع توسعه کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

در قرن اخیر، رشد جمعیت شهری، کاهش جمعیت روستایی و از بین رفتن زمین­های کشاورزی باعث مشکلات فراوانی در این جوامع شده است. انجام فعالیت‌های کشاورزی در شهر و پیرامون آن، موضوع نسبتاً جدیدی است که توسعه آن موجب افزایش پایداری شهرها می­گردد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی شهری بود. در این مطالعه از روش توصیفی-پیمایشی استفاده گردید و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  41- 60

تاریخ انتشار 2005-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023