تعیین بهترین زمان فروش و الگوی بهینه کشت بر اساس معیار پشیمانی بهینه: مطالعه موردی زارعین منطقه رامجرد استان فارس

نویسندگان

  • عباس عبد شاهی
  • عباس نجاتی
  • مسعود پیروزی راد
چکیده مقاله:

هدف از انجام این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت و بهترین زمان فروش محصولات کشاورزی بود. در این مطالعه، مدل حداقل پشیمانی به طور همزمان بر روی داده‌های مقطع عرضی جمع‌آوری شده از زارعین منطقه رامجرد در استان فارس و همچنین، داده‌های ماهانه قیمت محصولات کشاورزی در سال 1380 به کار برده شد. علت انتخاب این منطقه وجود اطلاعات قبلی از وضعیت تمایلات ریسکی زارعین بود. نتایج مطالعه نشان داد که الگوی کشتی شامل 61/4 هکتار برنج، 09/9 هکتار جو و 02/3 هکتار گندم حداقل پشیمانی را در بر خواهد داشت. بر اساس مدل حداقل پشیمانی بهترین زمان فروش محصولات بلافاصله پس از برداشت تعیین گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین بهترین زمان فروش و الگوی بهینه کشت بر اساس معیار پشیمانی بهینه: مطالعه موردی زارعین منطقه رامجرد استان فارس

هدف از انجام این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت و بهترین زمان فروش محصولات کشاورزی بود. در این مطالعه، مدل حداقل پشیمانی به طور همزمان بر روی داده های مقطع عرضی جمع آوری شده از زارعین منطقه رامجرد در استان فارس و همچنین، داده های ماهانه قیمت محصولات کشاورزی در سال 1380 به کار برده شد. علت انتخاب این منطقه وجود اطلاعات قبلی از وضعیت تمایلات ریسکی زارعین بود. نتایج مطالعه نشان داد که الگوی کشتی شام...

متن کامل

تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی تولید

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه همواره از دغدغههای کشاورزان و مسئولان میباشد. بـراین اساس، لازم به نظر میرسد تـا بتـوان در سیاسـتگـذاریهـای کشـت افـزون بـر هـدفهـایسیاستگذاران، نیازمندیها و هدفهای کشاورزان در کنار یکـدیگر در نظـر گرفتـه شـود. بـر ایـناساس، در این مطالعه الگوی بهینه کشت محصولات منتخب زراعی استان خراسان رضوی بر اساسمزیت نسبی و با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی چند هدفه تعی...

متن کامل

تعیین زمان بهینه کشت گندم دیم در استان کردستان

زراعت دیم ضمن گستردگی، در مقایسه با کشت آبی وابستگی بیشتری با عوامل آب و هوایی نظیر بارش و دما دارد. گندم مهمترین گیاهزراعی کشور است و گندم دیم با 1/ 62 درصد بیشترین سهم اراضی زیر کشت گندم را به خود اختصاص داده است. بنابراین تعیین زمان مناسبکشت این محصول از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا با استفاده از آمار روزانه چهل ساله بارندگی و دما در ده ایستگاه که توانپوشش منطقه مورد مطالعه را داشت...

متن کامل

توسعه پایدار الگوی کشت بر پایه برنامه‌ریزی بهینه آبیاری در زمان واقعی (مطالعه موردی: دشت‌ شوشتر)

اطلاعات به هنگام و تصمیم‌گیری در زمان نزدیک به واقعیت از عوامل مؤثر مدیریت آب در مزرعه است. ازاین‌رو در مطالعه حاضر یک سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر زمان واقعی برای برنامه‌ریزی آبیاری تدوین شد. مدل توسعه یافته برای 24 الگوی کشت زیرمجموعه کانال‌های شبکه آبیاری میاناب شهرستان شوشتر اجرا و ارزیابی گردید. برای مدل‌سازی در زمان واقعی داده‌هایی شامل بیلان آب در خاک، تولید محصول، رشد گیاه و ریشه، گام ز...

متن کامل

الگوی تحلیل آثار هزینه‌های مبادله بر استراتژی فروش زارعین(مطالعه موردی: انتخاب بازار فروش برای برنج در استان مازندران)

فرآیند فروش محصول در بازار مستلزم قبول هزینه‌های مبادله می‌باشد. این هزینه‌ها، استراتژی فروش زارعین را برای انتخاب نوع بازار تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این مقاله، برای ارزیابی آثار هزینه‌های مبادله ثابت و متغیر بر استراتژی فروش، فرم خلاصه شده انتخاب بازار با استفاده از الگوی لوجیت شرطی برآورد گردیده است. با استفاده از پارامترهای برآورد شده فرم نیمه‌ساختاری انتخاب بازار، آثار هزینه‌های مبادله ث...

متن کامل

تعیین بهترین زمان جای‌گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس

تصمیم‌گیری برای جای‌گزینی یک ماشین کشاورزی می‌تواند به دلیل حداقل کردن هزینه، قابلیت اطمینان بیش‌تر، تکنولوژی جدید، نیاز برای افزایش ظرفیت، از رده خارج شدن و خرابی باشد و دارای نقش حیاتی در مدیریت ماشین‌های کشاورزی است. به عبارت دیگر اغلب دارایی‌های سرمایه‌یی از جمله ماشین‌های کشاورزی، دارای یک عمر مفید است که جای‌گزینی دارایی در عمری کم‌تر یا بیش‌تر از عمر مفید می‌تواند اثر معنی‌داری بر سود‌آو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023