تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرمپلاسم برنج ایران با استفاده از نشانگر های مولکولی رپید

نویسندگان

  • رحمانی مقدم نرگس
  • قره یاضی بهزاد
  • نعمت زاده قربان علی
  • واعظی بهروز
  • کاظمی تبار سیدکمال
چکیده مقاله:

تنوع، اساس و ماده خام اصلاح نباتات می باشد. لازمه اتخاذ روش های مناسب در جهت اصلاح و معرفی ارقام با کیفیت و عملکرد بالا، نیاز به شناخت و درک صحیحی از تنوع وماهیت آن می باشد. در این مطالعه از نشانگرهای رپید، استفاده گردید. تعداد 54 ژنوتیپ برنج از منبع مختلف جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفت. دوازده آغازگر رپید مورد استفاه، چند شکلی بهتری را در ژنوتیپ های مختلف برنج نشان دادند. در این بررسی از کل باندهای بررسی شده %78 باندهای چند شکل بودند. دامنه باندها در این مطالعه بین 500 تا 4000 جفت باز قرار داشت. این باندها در مقایسه با نشانگر وزنی (lkb-ladder)به صورت ماتریس (0,1) که به ترتیب حضور و عدم حضور باند امتیاز بندی شدند. ماتریس حاصله توسط نرم افزار SPSS9.1 و به روش UPGMA تجزیه گردید. فواصل ژنتیکی با استفاده از روش جاکآرد محاسبه و در نهایت به صورت یک دندروگرام یا درخت واره درآمد. ژنوتیپ های برنج مطالعه شده در شش گروه اصلی طبقه بندی شدند که حداکثر شباهت %91.7 بین ارقام KC-80-388,KC-80-339 ( به ترتیب صدری تنکابنی و غریبک جعفر آبادی) و حداقل شباهت %44.8 بین ارقام سنگ طارم و TN-03-1199 ( با مبدا بویراحمد) بود. نتایج حاکی از این بود که نه تنها تنوع ژنتیکی در بین ارقام موجود در بانک ژن (ایرانی) قابل توجه است، بلکه این تنوع در بین ارقامی که در یک محل کاشته می شوند نیز شناسایی گردید. در نتیجه می توان از تنوع موجود در برنامه های گزینش و تلاقی استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی(Juglans regia L.) با استفاده از نشانگر مولکولی رپید RAPD

گردو از محصولات مهم خشکباری است که ایران یکی از مراکز مهم پراکنش و کشت و کار آن به شمار می رود. در این مطالعه از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی RAPD برای تعیین سطح تنوع و خویشاوندی 31 ژنوتیپ برتر از ایران و چهار رقم خارجی گردو استفاده گردید. 14 آغازگر RAPD در مجموع 180 نوار در کل ژنوتیپ‌ها تکثیر کردند که از بین آنها 174 نوار چند شکل بودند. محدوده تشابه ژنتیکی ژنوتیپ‌ها بین 37/0 تا 89/0 بد...

متن کامل

بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید

شناسایی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی، برای دست‌یابی به ارقام مطلوب در مرکبات مهم و ضروری است. در این پژوهش از نشانگرRAPD جهت تعیین تنوع ژنتیکی میان 29 ژنوتیپ مرکبات استفاده شد. 19 آغاز‌گر استفاده شده تعداد 248 باند چند شکل ایجاد گردید که بیشترین باند تکثیر شده 19 عدد و مربوط به آغازگر OPA-07 بود، در حالیکه آغازگر 05-OPA با هشت باند کمترین قطعات چندشکل را نشان داد. متوسط تعداد باند چند‌‌‌‌شکل ب...

متن کامل

تعیین تنوع ژنتیکی سه گونه از جنس کارا در ایران با استفاده از تکنیک رپید

تمایز گونه­ها در خانواده کاراسه عموما بر پایه صفات ریخت­شناسی است، ولی این صفات تحت تاثیر خصوصیات محیطی قرار می­گیرند. جنس کارا شامل تعداد زیادی گونه می­باشد که تغییر­پذیری مورفولوژیکی زیادی را از خود به نمایش می­گذارند. تکنیک مولکولی رپید برای تعیین تنوع ژنتیکی در سه گونه از جنس کارا در ایران مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه پنج پرایمر استفاده شدند. لوکوس­های مختلفی برای 17 نمونه از گونه­...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام، تعداد 100 رقم از ارقام بومی و خارجی موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج در رشت درقالب طرح لاتیس ساده 10*10 با دو تکرارمورد بررسی قرارگرفت . دراین بررسی عملکرد دانه، صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت محصول مورد ارزیا بی قرارگرفت . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد و...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی(juglans regia l.) با استفاده از نشانگر مولکولی رپید rapd

گردو از محصولات مهم خشکباری است که ایران یکی از مراکز مهم پراکنش و کشت و کار آن به شمار می رود. در این مطالعه از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای مولکولی rapd برای تعیین سطح تنوع و خویشاوندی 31 ژنوتیپ برتر از ایران و چهار رقم خارجی گردو استفاده گردید. 14 آغازگر rapd در مجموع 180 نوار در کل ژنوتیپ ها تکثیر کردند که از بین آنها 174 نوار چند شکل بودند. محدوده تشابه ژنتیکی ژنوتیپ ها بین 37/0 تا 89/0 بدس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 3

صفحات  339- 355

تاریخ انتشار 2005-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023