تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر نمدار (Tilia platyphyllus Scop)

نویسنده

چکیده مقاله:

نمدار (Tilia platyphyllus Scop) یکی از گونه‌های درختی مهم موجود در نوار جنگلی شمال کشور است که بخش‌های مختلف آن دارای مصارف متعدد می‌باشد. به سبب وجود خواب دوگانه (مکانیکی و فیزیولوژیکی)، جوانه‌زنی بذر این گونه با مشکل مواجه است. در این بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بذر شامل 1) سرمادهی و نوع بستر کاشت، 2) اسید جیبرلیک پس از سرمادهی، 3) خراش‌دهی با اسید سولفوریک و سرمادهی و 4) گرمادهی و سرمادهی بر شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر نمدار مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین جوانه‌زنی بذرها، کاشت مستقیم بذر با غلاف کامل و خراش‌دهی غلاف در گلدان و در شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بستر ماسه به طور معنی‌داری (01/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر کیکم (Acer monospessulanum L.)

کیکم یکی از گونه‌های مهم موجود در جنگلهای غرب کشور می‌باشد که معمولا با بلوط همراه بوده و در سالهای اخیر به شدت از جمعیت آن کاسته شده است. بذر آن دارای خواب دوگانه بوده و جوانه‌زنی آن با مشکل مواجه است. در این بررسی، تأثیر سرمادهی به مدت 3 و 6 ماه، تیمار با اسید جیبرلیک (250 و500 میلی‌گرم در لیتر) پس از اعمال سرمادهی، خراش‌دهی با اسیدسولفوریک در دو زمان 10 و 20 دقیقه (تیمارهای فوق روی دو بستر ک...

متن کامل

تعیین تیمار مطلوب جهت شکستن خواب و افزایش جوانه زنی بذر کیکم (acer monospessulanum l.)

کیکم یکی از گونه های مهم موجود در جنگلهای غرب کشور می باشد که معمولا با بلوط همراه بوده و در سالهای اخیر به شدت از جمعیت آن کاسته شده است. بذر آن دارای خواب دوگانه بوده و جوانه زنی آن با مشکل مواجه است. در این بررسی، تأثیر سرمادهی به مدت 3 و 6 ماه، تیمار با اسید جیبرلیک (250 و500 میلی گرم در لیتر) پس از اعمال سرمادهی، خراش دهی با اسیدسولفوریک در دو زمان 10 و 20 دقیقه (تیمارهای فوق روی دو بستر ک...

متن کامل

پاسخ جوانه‌زنی بذر لایه پردازی شده نمدار (Tilia platyphyllos Scop.) به آبیاری و عمق کاشت بذر

به منظور بررسی میزان جوانه‌زنی بذرهای نمدار، تحقیقی در اوایل بهار در اراضی متعلق به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهرستان نور انجام گرفت. در کرت‌های نیم متر‌مربعی، بذرهای لایه پردازی شده و در حال جوانه زدن نمدار در عمق‌های 5/1 و 3 سانتیمتری و زیر سایبان کاشته شدند و در دوره‌های هر روزه و یک روز در میان آبیاری شدند. نتایج آشکار ساخت که بر خلاف عمق کاشت، آبیاری روی نرخ جوانه‌زنی ...

متن کامل

تعیین مؤثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)

به‌منظور شناخت عوامل اکو­فیزیولوژیکی مؤثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه­زنی بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد با تیمارهایی که شامل شاهد، 80WS (بن­ماری 80 درجه سانتی­گراد به مدت سه روز)، 65WS (بن­ماری 65 درجه سانتی­گراد به‌مدت سه روز)، 80W (آون 80 درجه سانتی­گراد به...

متن کامل

شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره گیاه نمدار (Tilia platyphyllos Scop.)

گیاه نمدار (Tilia platyphyllos) از تیره Tiliaceae دارای گلهای بسیار معطر است. گلهای گیاه نامبرده در خرداد ماه از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران جمع‌آوری شدند. کانکریت آن با استفاده از حلال هگزان استخراج گردید. پس از جدا نمودن ناخالصی‌های موجود، عصاره مطلق با بازده 0.6% بدست آمد. تجزیه و تحلیل عصاره مطلق به کمک دستگاه GC/MS انجام گرفت که به شناسایی 19 ترکیب منجر شد که در مجموع 96% آن را تشکیل می‌دهد. ...

متن کامل

تأثیر برخی عوامل توپوگرافی روی پراکنش نمدار(Tilia Platyphyllos Scop.)در جنگل واز مازندران

The present research was conducted to find the influence of some topographic factors on distribution of large-leaved lime (Tilia platyphyllos Scop.) and its natural regeneration characteristics in "Vaz" forest (northern Iran). After identification of site and preparation of topography map, selective sampling method was carried out for tree inventory in plots. The sample plots were circular in 1...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 3

صفحات  148- 154

تاریخ انتشار 2006-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023