تعیین دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین زوایای مزیودیستال دندان‌ها

نویسندگان

چکیده

Introduction: Nowadays, the use of panoramic radiographs for evaluation of uprighting and root parallelism, after the closure of spaces and before the debanding of fixed appliances, often been accepted, and the use of radiography to evaluate the results at the end of orthodontic treatment is discussed.It is not clear whether panoramic radiography reflects the exact mesiodistal position of the maxilla and mandible tooth roots. Findings: This study aimed to determine the accuracy of panoramic radiography in the assessment of mesiodistal angulations of the teeth. Methods: We had 10 patients with class I molar relationships, and took an alginate impression from both jaws then poured that with moldano plaster.To determine the long axis of the teeth, orthodontic wires (0.7) Parallel to the long axis of the teeth, (on diagnostic casts) was used. To take a panoramic radiography from casts, Panoramic imaging device “Planmeca 2002 CC” with 4mA and 60kvp was used.Photo was taken from Casts and Panoramic radiographs, then the angles between the wires and the reference line, were measured by the Autocad 2005 software, and the values related to casts and panoramic radiographs, were compared. Results: Significant percentage of achieved angles of the panoramic images (71.2%), statistically,were not in the acceptable range(±2 degree). Generally, the lowest accuracy of panoramic radiography in assessment of mesiodistal angulation of the teeth was in the lower lateral incisor region. ( ICC=-0.237). Also, the differences between the actual angles and radiographic angles in maxilla, was considerably less than in mandible. Conclusion: Dentists should act cautiously in making clinical decisions for requirements of angle adjustments, according to panoramic radiograph findings, with the knowledge of permanent distortion panaoramic image

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین زوایای مزیودیستال دندان ها

مقدمه: امروزه استفاده از رادیوگرافی پانورامیک برای بررسی مستقیم و موازی بودن ریشه ها بعد از بستن فضاها و قبل از برداشتن اپلاینس های ثابت اکثراً مورد قبول بوده و استفاده از این رادیوگرافی برای ارزیابی نتایج در پایان درمان ارتودنسی مطرح می شود. البته مشخص نیست که آیا رادیوگرافی پانورامیک واقعاً نمایانگر دقیق موقعیت مزیودیستال ریشه دندان های ماگزیلا و مندیبل می باشد یا خیر. هدف از این مطالعه، تعیین ...

متن کامل

ارزیابی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین محل لینگولا

مقدمه: هدف از این مطالعه، ارزیابی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین محل لینگولا به عنوان شاخصی جهت شناسایی موقعیت سوراخ مندیبولار می باشد مواد و روش ها: در مطالعه حاضر 30 عدد فک پایین خشک با دندان که حداقل دو دندان مولر اول ویک کانین دارند برای اندازه گیری انتخاب شدند.در یک موقعیت ثابت و قابل تکرار، از فک های پایین، فوتوگرافی و رادیوگرافی پانورامیک به عمل آمد.10 خط (شامل 2 خط افقی و 8 خط عمودی)...

متن کامل

بررسی دقت رادیوگرافی دنتال پانورامیک در تعیین موقعیت و مورفولوژی ریشه دندان مولر سوم

خلاصه: سابقه و هدف: رادیوگرافی یک ابزار پاراکلینیکی مهم جهت انتخاب روش جراحی مناسب در ناحیه فک و دهان و پرهیز از شکستگی ریشه دندان می‌باشد. این تحقیق برای بررسی دقت رادیوگرافی دنتال پانورامیک جهت تعیین وضعیت دندانهای مولرسوم در مراجعین به بخش رادیولوژی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389 انجام شد .مواد و روش‌ها: مطالعه به روش تشخیصی و بر روی 80 دندان مولر سوم انجام شد. وضعیت نهفتگی،...

متن کامل

دقت رادیوگرافی پانورامیک و توموگرافی خطی در تعیین محل کانال مندیبولار

Background and Aim: Accurate bone measurements are essential to determine the optimal size and length of dental implants. The magnification factor of radiographic images may vary with the imaging technique used. The purpose of this study was to compare the accuracy of linear tomography and panoramic radiography in vertical measurements, as well as the accuracy of linear tomography in mandibular...

متن کامل

بررسی دقت تکنیک رادیوگرافی پانورامیک، رادیوگرافی پانورامیک به همراه لمس ناحیه و تکنیک tube shift در تعیین موقعیت دندان کانین نهفته فک بالا

Background and Aim: Impaction of maxillary cuspids is the most common after third molars with 1% to 3% prevalence. Localization of these impacted teeth may affect orthodontic or surgical treatment plan. Therefore, different techniques have been introduced to localize impacted canines. The present study was conducted to compare the accuracy of panoramic, tube shift and panoramic plus palpation i...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 6

صفحات  548- 557

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021