تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نویسندگان

  • فرهادی, علی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.
  • قدم پور, عزت اله گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
  • نقی بیرانوند, فاطمه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از چالش­ های عمده تحصیلی، تحلیل رفتن و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان است که انگیزه و اشتیاق تحصیلی آن­ها را تحت تاثیر قرار می­ دهد. بنابراین مطالعه پیرامون فرسودگی تحصیلی و پیامدهای مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. روش ­ها: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان رشته­های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، بهداشت، و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند ( 2600 نفر). به همین منظور از بین دانشجویان دانشکده­های مختلف تعداد 335 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه­ گیری طبقه ­ای نسبی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه­ های اشتیاق تحصیلی شوفلی و فرسودگی تحصیلی برسو استفاده شد. عملکرد تحصیلی نیز با استفاده از معدل دانشجویان اندازه ­گیری شد. تحلیل داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام با بهره ­گیری از نرم­افزار SPSS انجام گرفت. یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد که مقادیر میانگین متغیرهای پژوهش برای فرسودگی تحصیلی 41/8، اشتیاق تحصیلی 50/97 و عملکرد تحصیلی 15/93 بود. هم چنین نتایج نشان داد که بین فرسودگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی (0/001 P<، 17-/0 =r) و بین فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و معنی­ داری (001/0 P<، 17/0- =r). وجود دارد.  نتایج رگرسیون خطی به روش گام به گام بیانگر آن بود که مولفه ­های فرسودگی تحصیلی قادر به پیش ­بینی اشتیاق تحصیلی (0/001 P<) و عملکرد تحصیلی (01/P<0) می­باشند. نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه فرسودگی تحصیلی دانشجویان بر اشتیاق و عملکرد تحصیلی آن­ها بود، این نتایج نشان داد که کنترل فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم­ پزشکی می­تواند موجب بهبود و افزایش اشتیاق و عملکرد تحصیلی آن­ها گردد. لذا در همین راستا پیشنهاد می­ گردد مدیران آموزشی دانشگاه علوم­پزشکی در برنامه ­ریزی­ های آموزشی به فرسودگی تحصیلی در دانشجویان و افزایش علاقه و اشتیاق آنان به تحصیل توجه نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقدمه: یکی از چالش­ های عمده تحصیلی، تحلیل رفتن و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان است که انگیزه و اشتیاق تحصیلی آن­ها را تحت تاثیر قرار می­ دهد. بنابراین مطالعه پیرامون فرسودگی تحصیلی و پیامدهای مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. روش ­ها: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. ...

متن کامل

رابطه بین خلاقیت هیجانی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مقدمه: با توجه به اهمیتی که خلاقیت و اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت هیجانی در اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بود. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد برابر با 352 نفر در سال 1394 بود. تعداد افراد نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان 185 نفر بود که بر ...

متن کامل

رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی

اهداف: فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی از مهم‌ترین مباحث قابل پژوهش در دانشگاه‌ها است و تشخیص متغیرهای پیش بینی  کننده‌ی آن بسیار حائز اهمیت است. هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی با فرسودگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور بود. روش‌ها: این پژوهش پیمایشی و مقطعی و از نوع همبستگی بود. 200 دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ج...

متن کامل

رابطه بین وابستگی به تلفن همراه با ویژگی‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

Background : Cellular phones can cause some inappropriate consequences, in addition to having wide applications. Due to the growing popularity of this technology among students, the current study aimed to determine the level of dependency on the cellular phone and its relationship with the academic performance of students&nbsp; of Lorestan University of Medical Sciences. Materials and Methods:...

متن کامل

رابطه راهبردهای یادگیری و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 1395

Background : The purpose of this study was to investigate the relationship between learning strategies and academic self-efficacy with the academic achievement of students of Lorestan University of Medical Sciences in the academic year in 2016. Materials and Methods: Descriptive-analytic study was a correlation type. All students of the Lorestan University of Medical Sciences in 2016 (2,200 pe...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  60- 68

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023