تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون

نویسندگان

  • امین صدارتیان
  • سعید محرمی‌پور
  • علی‌اصغر طالبی
  • یونس کریم‌پور
چکیده مقاله:

شب‌پره‌ی Hyles euphorbiae (L.) حشره‌ای است که تنها از گونه‌های شیرابه‌دار گیاهان جنس Euphorbia L. تغذیه می‌نماید. اطلاع از میزان تغذیه و دامنه‌ی میزبانی این شب‌پره به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل علف‌های هرز فرفیون حائز اهمیت است. در این تحقیق، شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای این شب‌پره روی پنج گونه فرفیون رایج در اراضی کشاورزی و مرتعی آذربایجان غربی به اسامیEuphorbia macroclada ،E. denticulata ،E. seguieriana ،E. heteradena وE. boissieriana در شرایط آزمایشگاه با دمای 1 ± 19 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی اندازه‌گیری شد. آزمایش‌ها در طول دوره‌ی لاروی شب‌پره، در 4 گروه 8 تایی و در داخل ظروف پلاستیکی انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان تغذیه‌ی لاروهای این شب‌پره از پنج گونه فرفیون مورد بررسی با یکدیگر دارای اختلاف معنی‌دار نمی‌باشد. اگر چه بیشترین میزان تغذیه مربوط به E. macroclada (71/0 ± 97/24 گرم) و کمترین آن مربوط به E. boissieriana (88/0 ± 24/21 گرم) بود. میانگین وزن فضولات دفع‌شده توسط لاروهای پرورش‌یافته بر روی E. boissieriana (73/0 ± 20/11 گرم) به صورت معنی‌داری کمتر از میانگین وزن فضولات دفع‌شده از لاروهای پرورش‌یافته روی سایر گونه‌های فرفیون بود. مقایسه‌ی میانگین وزن لاروهای H. euphorbiae در پایان دوره‌ی لاروی در تغذیه از پنج گونه فرفیون نشان داد که از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری بین آن‌ها وجود ندارد ولی میانگین شاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیده‌شده (01/0 ± 200/0) در مورد گونه‌ی E. boissieriana علی‌رغم نداشتن اختلاف معنی‌دار با سایر گونه‌ها بیشتر از بقیه بود. نتایج کلی تحقیق حاضر نشان داد که هر پنج گونه‌ فرفیون مورد تحقیق، میزبان لاروهای H. euphorbiae بوده و لاروها در روی میزبان‌های خود برای رسیدن به وزن طبیعی، ضمن افزایش بازدهی تبدیل مواد بلعیده‌شده، میزان تولید فضولات و دفع آن را کاهش می‌دهند. این شب‌پره عامل مناسبی برای به‌کارگیری در کنترل گیاهان مضر فوق در قالب برنامه‌های کنترل بیولوژیک می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره یhyles euphorbiae (lep.: sphingidae) روی گونه های مختلف فرفیون

شب پره ی hyles euphorbiae (l.) حشره ای است که تنها از گونه های شیرابه دار گیاهان جنس euphorbia l. تغذیه می نماید. اطلاع از میزان تغذیه و دامنه ی میزبانی این شب پره به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل علف های هرز فرفیون حائز اهمیت است. در این تحقیق، شاخص های تغذیه ای لاروهای این شب پره روی پنج گونه فرفیون رایج در اراضی کشاورزی و مرتعی آذربایجان غربی به اسامیeuphorbia macroclada ،e. denticulata ،e. se...

متن کامل

زیست‎شناسی شب‎پره Hyles euphorbiae (Lep., Sphingidae) روی گونه‎های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجان غربی

شب‎پرهHyles euphorbiae L. حشره‎ای تکخوار است که از تعدادی از گونه‌های علفی جنس Euphorbia تغذیه می‌نماید. در این تحقیق، بیواکولوژی این شب‎پره در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی در طول سال‌های 1381 تا 1383 در غرب دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های صحرایی نشان داد که لاروهای این شب‎پره از برگ، جوانه و ساقه‌های نرم فرفیون گونه‎های Euphorbia macroclada Boiss. و E. denticulata Lam. تغذیه می...

متن کامل

تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون

لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون، Simyra dentinosa F.، از عوامل کنترل بیولوژیک علف‌های هرز فرفیون محسوب می‌شود. اطلاع از میزان تغذیه و میزبان مرجح لاروهای این شب‌پره می‌تواند در استفاده از آن‌ها در کنترل بیولوژیک فرفیون حائز اهمیت باشد. در این تحقیق، شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون روی 5 گونه فرفیون رایج در شهرستان ارومیه به اسامی Euphorbia macroclada Boiss. ، E. denticulata ...

متن کامل

زیست‎شناسی شب‎پره hyles euphorbiae (lep., sphingidae) روی گونه‎های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجان غربی

شب‎پرهhyles euphorbiae l. حشره‎ای تکخوار است که از تعدادی از گونه های علفی جنس euphorbia تغذیه می نماید. در این تحقیق، بیواکولوژی این شب‎پره در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی در طول سال های 1381 تا 1383 در غرب دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های صحرایی نشان داد که لاروهای این شب‎پره از برگ، جوانه و ساقه های نرم فرفیون گونه‎های euphorbia macroclada boiss. و e. denticulata lam. تغذیه می‎کند...

متن کامل

تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب پره ی برگ خوار فرفیون (simyra dentinosa (lep.: noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون

لاروهای شب پره ی برگ خوار فرفیون، simyra dentinosa f.، از عوامل کنترل بیولوژیک علف های هرز فرفیون محسوب می شود. اطلاع از میزان تغذیه و میزبان مرجح لاروهای این شب پره می تواند در استفاده از آن ها در کنترل بیولوژیک فرفیون حائز اهمیت باشد. در این تحقیق، شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره ی برگ خوار فرفیون روی 5 گونه فرفیون رایج در شهرستان ارومیه به اسامی euphorbia macroclada boiss. ، e. denticulata ...

متن کامل

بررسی مرفولوژی و فراوانی سلولهای خونی کرم شاخدار برگخوار فرفیون Hyles euphorbiae Linnaeus (Lepidoptera: Sphingidae)

سلولهای خونی شاخص مهم ایمنی حشرات در برابر بیمارگرها و پارازیتوئیدها می باشند. با شناخت دقیق سلولهای خونی و واکنش آنها در برابر عوامل بیگانه ای که به همولنف وارد می شوند، بهتر می توان جنبه های دفاع سلولی حشره را بررسی کرد. در این تحقیق، سلولهای خونی مراحل مختلف لاروی، شفیره و بالغ شب پره Hyles euphorbiae با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. پنج نوع هموسیت در لاروها، شفیره و بالغ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 1

صفحات  37- 49

تاریخ انتشار 2009-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023