تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی

نویسندگان

  • جواد کرامت,
  • الهام خانی پور,
  • رضا شکرانی,
چکیده مقاله:

Producing food colors from natural sources, such as tomatoes, which could be used instead of synthetic colors, is important in relation to health and safety aspects of the consumers. In this research, solvent extracting was carried out by using three non-polar solvents, including petrolium ether (bp=55°C), n-hexane (bp=60°C) and a mixture of n-hexane: ethanol: aceton (1:1:2, bp=50°C). Also, two different temperatures (room temperature and boiling point of the solvent) and three different periods of time (2,4 and 6 hours) of extraction were tried. Using mixture of the solvents (at boiling point) for six hours showed to be the optimum conditions for extraction and there were significant differences between this treatment and other conditions for extractions. In addition to the above results, the same volumes of the solvent and samples were found to be the best ratio in comparison with the other volumes ratios. It was significant at P .05.. The yield of color extraction from tomatoes and tomato powder was 0.14 and 0.24% (w/w), respectively. Also, the purity of the extracted color was 82.65% lycopen. The extracted color showed a good stability in sunflower oil for three months at 4°C.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی

تولید رنگ های خوراکی از منابع طبیعی که بتوانند جانشین مناسبی برای رنگ های مصنوعی باشند از نظر حفظ سلامت مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق در روش استخراج با حلال از سه حلال غیرقطبی پترولیوم اتر با نقطه جوش 55 درجه سانتی گراد، ان - هگزان با نقطه جوش 60 درجه سانتی گراد و مخلوط حلال های ان- هگزان، اتانول، استن، به نسبت (2:1:1) با نقطه جوش 50 درجه سانتی گراد در سه زمان (2، 4 و ...

متن کامل

بررسی روشهای استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی و کاربرد آن در صنایع غذایی

کاروتنوئیدها عامل رنگ گوجه فرنگی می باشند.93درصد کل کارتنوئیدهای موجود در گوجه فرنگی را لایکوپن تشکیل می دهد که دارای اثر فیزیولوژیکی است و خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد . لایکوپن در دسته کاروتن ها قرار داشته و محلول در چربی می باشد. رنگ کاروتنوئیدها بین نارنجی تا قرمز متغیر است. در سالهای اخیر با وجود اثرات سو رنگهای مصنوعی توجه خاصی به استفاده از رنگهای طبیعی مبذول شده ، لذا استخراج کاروت...

15 صفحه اول

تعیین شرایط بهینه استخراج پلی‌ساکاریدهای محلول از ُاکارا

سابقه و هدف: پلی‌ساکاریدهای محلول سویا به عنوان یک ماده افزودنی با ارزش در صنعت غذا، بهویژه در پایدارسازی نوشیدنیهای اسیدی شیر و امولسیونها کاربرد گستردهای دارد و ماده اولیه مورد نیاز برای تولید آن، یعنی اکارا (Okara)، از ضایعات کارخانجات تولید فراوردههای سویاست؛ در این تحقیق، استخراج پلی‌ساکاریدهای محلول سویا با و بدون اِعمال عملیات متوکسیل‌زدایی از اکارای خشک و با اِعمال متوکسیل‌زدایی از اکارای...

متن کامل

بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی، بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

باقری  ع. 1397. بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی . دانش بیماری‌شناسی گیاهی 7(2): 21-14.  DOI: 10.2982/PPS.7.2.14 بیماری شانکر باکتریایی از بیماری‏های مهم و اقتصادی گوجه‏فرنگی است که توسط باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ایجاد می‏شود. بوته­های بیمار برگ­های رنگ پریده، زرد و خشک و ساقه­هایی با نشانه­های نوارهای کم‌رنگ تا بی‌رنگ و در حالت پیشرفت شانکر دارند و پژمردگی بوته­ه...

متن کامل

تاثیر شرایط نگهداری بر کیفیت آب گوجه فرنگی

در این تحقیق تاثیر شرایط نگهداری (دما، زمان و نوع بسته‌بندی) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب گوجه فرنگی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌های آب گوجه فرنگی تولیدی در سه دمای 4، 25 و 35 درجه سانتی‌گراد در دو نوع بسته‌بندی (دوی پک[1] و بطری) مدت یک و سه ماه نگهداری شدند. نتایج حاصل از آزمون‌ها (تغییرات pH، اسیدیته، مواد جامد محلول، میزان ویتامین ث، و بار میکروبی) نشان داد که اختلاف معنی‌داری در ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 40

صفحات  289- 297

تاریخ انتشار 2007-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023