تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (Matricaria aurea L.)

نویسندگان

  • عباسعلی امام جمعه ندارد
چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی غلظت عناصر معدنی موجود در گل بابونه، بذور 9 توده بومی جمع‏آوری شده از نقاط مختلف کشور در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در سال زراعی 1384 به صورت کشت پاییزه تحت شرایط یکسان کشت شدند. گل‏های نمونه‏های کشت شده در مرحله گل‏دهی، جمع‏آوری و صفات درصد ماده خشک، درصد خاکستر، درصد ماده آلی، عناصر مس، روی، آهن، منگنز، نیتروژن و فسفر، اندازه‏گیری شدند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه‏ای، نمونه‏های مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم شدند. مقایسه میانگین گروه‏های حاصل از تجزیه خوشه‏ای نشان داد که اختلاف معنی‏داری بین گروه‏ها برای صفات درصد ماده خشک، نیتروژن، روی و فسفر وجود دارد و برای سایر صفات بین گروه‏ها اختلاف معنی‏داری وجود نداشت. همبستگی روی با منگنز، منفی و بسیار معنی‏دار و درصد ماده آلی با فسفر، منفی و معنی‏دار بود. در حالی‏که درصد ماده خشک با منگنز و روی، همبستگی مثبت و معنی‏داری داشت. همچنین نتایج نشان داد که بین توده‏های مورد مطالعه، تنوع مناسبی از نظر عناصر معدنی وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین غلظت و تنوع عناصر معدنی موجود در توده‏های بومی بابونه آلمانی (matricaria aurea l.)

به منظور ارزیابی غلظت عناصر معدنی موجود در گل بابونه، بذور 9 توده بومی جمع‏آوری شده از نقاط مختلف کشور در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در سال زراعی 1384 به صورت کشت پاییزه تحت شرایط یکسان کشت شدند. گل‏های نمونه‏های کشت شده در مرحله گل‏دهی، جمع‏آوری و صفات درصد ماده خشک، درصد خاکستر، درصد ماده آلی، عناصر مس، روی، آهن، منگنز، نیتروژن و فسفر، اندازه‏گیری شدند. بر اساس نتا...

متن کامل

تأثیر تنش آبی بر میزان جذب برخی عناصر غذایی در بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L

به منظور بررسی میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم تحت رژی مهای آبیاری در بابونه آلمانی، آزمایشی در قالبطرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار آبیاری ) 100 ، 85 ، 70 و 55 درصد ظرفیت زراعی( در 5 تکرار، در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکده کشاورزیدانشگاه ارومیه اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد نیتروژن و پتاسیم برگ تحت تأثیر سطوح آبیاری قرار نگرفت، اما اثر رژیم هایرطوبتی بر ...

متن کامل

تأثیر تنش آبی بر میزان جذب برخی عناصر غذایی در بابونه آلمانی ). )matricaria chamomilla l

به منظور بررسی میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم تحت رژی مهای آبیاری در بابونه آلمانی، آزمایشی در قالبطرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار آبیاری ) 100 ، 85 ، 70 و 55 درصد ظرفیت زراعی( در 5 تکرار، در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکده کشاورزیدانشگاه ارومیه اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد نیتروژن و پتاسیم برگ تحت تأثیر سطوح آبیاری قرار نگرفت، اما اثر رژیم هایرطوبتی بر ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی تود ههای مختلف بابونه آلمانی Matricaria Chamomilla L.( ( با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک

بابونه از مهمترین گیاهان دارویی در عرصه ی تجارت جهانی است که کاربردهای متعددی در صنایع دارویی و آرایشی، بهداشتیدارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 26 توده بابونه جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران، براساس خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک،آزمایشی در قالب طرح مقدماتی مقایسه عملکرد )آگمنت( با 6 شاهد و 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که صفات عملکرد گل، شاخصبرداشت و وزن تر و خشک 50 گل به ترتیب دارای بیشتر...

متن کامل

بررسی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مقدار اسانس در بابونه آلمانی (matricaria recutita l.)

بابونه آلمانی، یکی از مهم­ترین گیاهان دارویی است. این مطالعه به منظور بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مقدار اسانس روی چهارده جمعیت بابونه تهیه شده از مناطق اصفهان، اردبیل، اهواز، اراک، کرمان، شیراز و زابل انجام شد. چهارده جمعیت بابونه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان کشت و پانزده صفت مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مقدار اسانس آن­ها ان...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و درصد اسانس

با وجود اهمیت گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) که یکی از اصلی‌ترین گیاهان دارویی پرمصرف در سراسر جهان می‌باشد، اطلاعات ناچیزی در مورد تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی آن در ایران وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنتیکی 15 توده بابونه آلمانی براساس خصوصیات مورفولوژیک در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام و صفات ارتفاع، قطر گل، قطر نهنج، وزن تر گل، وزن خشک گل، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1(پیاپی 5 تابستان 1388)

صفحات  11- 18

تاریخ انتشار 2009-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023