تعیین منافع حاصل از نوآوری بیولوژِکی در صنعت گوجه فرنگی استان خراسان

نویسندگان

  • سعید یزدانی
  • محمد مظهری
چکیده مقاله:

استفاده از نوآوری بیولوژیکی همانند ارقام هیبرد برای محصولات خاص - افزایش منافع را برای جامعه در برداشته باشد . در این زمینه مصرف کنندگان هیچگاه از نوع آوری بکار گرفته شده ضرر نمی نمایند و تنها در حالتی که منحنی تقاضا کاملا کشش پذیر باشد منافع آنها صفر است اما نفع یا ضرر کشاورزان بستگی به نوع انتقال منحنی عرضه و کشش تقاضا دارد . در حالتی که تقاضا کشش ناپذیر و انتقال منحنی عرصه به صورت چرخشی باشد . کشاورزان از نوآوری بکار گرفته شده ضرر می نمایند . بکار گیری ارقام هیبرید گوجه فرنگی بعنوان ارقام پر محصول در استان خراسان تحت شرایط با تجارت و بدون تجارت و نیز نرخهای پذیرش متفاوت نوآوری می تواند پیامدهای خاصی را از نظر منافع ایجاد شده برای کشاورزان داشته باشد . نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بیشترین منافع حاصل از بکارگیری ارقام هیبرید گوجه فرنگی برای کشاورزان تحت شرایط تجارت و در حالتی که همه کشاورزان نوآوری را پذیرفته باشند . می باشد که میزان آن برابر با 74039 میلیون ریال است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر رقابت ناقص بر سود حاصل از تغییر تکنیکی (مطالعه موردی صنعت گوجه فرنگی در استان خراسان)

Studies on benefits from innovations (technical change) have mostly been performed within the framework of competitive markets. These studies indicate that if the market structure under study is not competitive, determination of technical change benefits within a competitive framework may yield distorted or biased results for different groups. Considering the noncompetitive market structure of ...

متن کامل

اثر رقابت ناقص بر سود حاصل از تغییر تکنیکی (مطالعه موردی صنعت گوجه فرنگی در استان خراسان)

Studies on benefits from innovations (technical change) have mostly been performed within the framework of competitive markets. These studies indicate that if the market structure under study is not competitive, determination of technical change benefits within a competitive framework may yield distorted or biased results for different groups. Considering the noncompetitive market structure of ...

متن کامل

اثر رقابت ناقص بر سود حاصل از تغییر تکنیکی (مطالعه موردی صنعت گوجه فرنگی در استان خراسان)

پژوهش های مربوط به سود حاصل از به کارگیری نوآوری های مختلف (تغییر تکنیکی ) عمدتاً در چارچوب بازارهای رقابتی انجام گرفته است. این پژوهش ها نشان می دهد که چنانچه ساختار بازار مورد بررسی غیر رقابتی باشد، تعیین سود حاصل از تغییر تکنیکی در چارچوب رقابتی ، تحریف نتایج را برای گروه های مختلف در بر خواهد داشت. در همین زمینه، با توجه به ساختار غیر رقابتی بازار خرید گوجه فرنگی در استان خراسان ، میزان سود ...

متن کامل

مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی

گسترش روز افزون شبکه­های تولید محصولات صنایع غذایی و همچنین تنوع تولیدکنندگان و شیوه­های متنوع تامین محصولات صنایع غذایی و از سوی دیگر وجود عدم حتمیت­های مختلف نظیر عدم حتمیت در عرضه­ی نهاده­های اصلی تولید، تقاضای بازار و قیمت­ها موجب پیچیدگی در مدیریت زنجیره­ی تامین صنایع تولید محصولات غذایی گشته است. در مطالعه­ی حاضر با استفاده از برنامه­ریزی خطی تصادفی چند مرحله­ای به بررسی مساله­یبرنامه­ریز...

متن کامل

تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی

Producing food colors from natural sources, such as tomatoes, which could be used instead of synthetic colors, is important in relation to health and safety aspects of the consumers. In this research, solvent extracting was carried out by using three non-polar solvents, including petrolium ether (bp=55°C), n-hexane (bp=60°C) and a mixture of n-hexane: ethanol: aceton (1:1:2, bp=50°C). Also, two...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 33  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023