تعیین کننده‌های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال بر اساس تئوری انگیزش محافظت

نویسندگان

  • صلحی, مهناز دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت.
  • منصوری, کامیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت،گروه اپیدمیولوژی.
  • هاشمی, شهربانو دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت.
چکیده مقاله:

مقدمه: سوانح و حوادث اولین علت مرگ‌ومیر کودکان زیر 5 سال بویژه درکشورهای با درآمد پایین و متوسط است. هدف: هدف این مطالعه مشخص کردن تعیین‌کننده‌های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جویبار بر اساس تئوری انگیزش محافظت است. مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در سال 1390، 190 مادر به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، فرم مشخصات و پرسشنامه محقق ساخته پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی بر اساس تئوری انگیزش محافظت بود که اعتبار و روایی آن در مطالعه مقدماتی کسب شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین سازه کارآیی پاسخ درک شده در حد خوب و بقیه سازه‌های تئوری انگیزش محافظت در حد متوسط بود. میان نمرات ادراکات آسیب‌پذیری با شدت (P=0/001 ، r=0/39)، شدت با کارآیی پاسخ (r=0/37، P=0/001)، کارآیی پاسخ با خودکارآمدی (P=0/001 ، r=0/47) همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد. در مادران با تحصیلات بالاتر، نمره کارآیی پاسخ درک شده بهتر بود (0/012 P=). میانگین نمرات کارآیی پاسخ درک شده و خودکارآمدی در مادرانی که خود از کودکشان مراقبت می‌کردند بیشتر از مادرانی بود که سایر افراد از کودکشان مراقبت می‌کردند (0/0001 P= و 0/0004 P=). بحث و نتیجه‌گیری: ادراکات آسیب‌پذیری، خودکارآمدی، شدت و هزینه پاسخ این مادران متوسط بود که طراحی مداخلات ارتقایی در این زمینه بر اساس تئوری انگیزش محافظت پیشنهاد می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین کننده های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر ۵ سال بر اساس تئوری انگیزش محافظت

مقدمه: سوانح و حوادث اولین علت مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال بویژه درکشورهای با درآمد پایین و متوسط است. هدف: هدف این مطالعه مشخص کردن تعیین کننده های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جویبار بر اساس تئوری انگیزش محافظت است. مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در سال 1390، 190 مادر به روش تصادفی انتخ...

متن کامل

تاثیر مداخله آموزشی براساس تئوری انگیزش محافظت بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران کودکان زیر 5 سال

Introduction and Purpose: Accidents are the first cause of death in children under 5 years, especially in low- and middle-income countries. The aim of this study is to determination the effect of Educational intervention on promotion of prevention behaviors of home accidents in mothers with children less than 5 year in Joibar city based on protection motivation theory (PMT) in 2015. Methods: In...

متن کامل

نگرش زنان شهر جیرفت در مورد پیشگیری از حوادث خانگی در کودکان زیر 5 سال با استفاده از تئوری انگیزش محافظت در سال 1394

Received: 07/01/2017      Sent for Revision: 16/01/2017      Received Revised Manuscript:27/02/2017      Accepted: 01/03/2017 Background and Objective: Mothers' attitudes towards the possibility of an accident and its related preventive measures can affect children's injuries. Psychological theories and constructs...

متن کامل

تاثیر مداخله آموزشی براساس تئوری انگیزش محافظت بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران کودکان زیر ۵ سال

مقدمه و هدف: اولین علت مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به‎ویژه درکشورهای با درآمد پایین و متوسط، سوانح و حوادث می‎باشد.هدف از این مطالعه تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر ارتقا رفتارهای پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر پنج سال مراجعه‎کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان جویبار در سال 1394 براساس تئوری انگیزش محافظت است. روش کار: در این مطالعه مداخله‎ای شاهددار، 190مادر دارای ک...

متن کامل

تأثیر آموزش نظریه‌محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از سوانح و حوادث در مادران دارای کودک زیر 5 سال

چکیده زمینه و هدف: اولین علت اصلی مرگ در 5 سال اول زندگی کودکان در سراسر جهان سوانح و حوادث است. این مطالعه با هدف تأثیر آموزش نظریه­محور بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری‌کننده از سوانح و حوادث در مادران دارای کودک زیر 5 سال انجام پذیرفته است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه مداخله‌ای بر روی 130 نفر از مادران دارای کودک زیر 5 سال مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم‌آباد در سال 1393 بود. ابز...

متن کامل

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر آگاهی مادران کودکان زیر 5 سال در خصوص پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در شهرستان قروه سال 1392

مقدمه: آسیب های ناشی ازحوادث به عنوان اولین علت مرگ 5سال اول زندگی بویژه درکشورهای با درآمد پایین ومتوسط مطرح می باشد. باتوجه به قابل پیش بینی بودن آسیب های کودکان در طراحی برنامه های پیشگیری کننده می توان از تئوری های آموزش بهداشت بهره گرفت. لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر مداخله آموزشی جهت مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قروه درخصوص پیشگیری ازآسیب های ناشی ازحوادث ک...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  18- 26

تاریخ انتشار 2016-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023