تغییرات مراحل نمو و روابط آن با عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط مزرعه:

نویسندگان

  • حمیدرضا شریفی
چکیده مقاله:

بمنظور مطالعه فنولوژی ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با عملکرد دانه و اجزای آن، این پژوهش به مدت سه سال زراعی (82-1379) در مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج به اجرا در آمد. بیست رقم گندم سازگار به اقلیم‌های زراعی چهار‌گانه کشور (سرد و معتدل سرد، معتدل، گرم و خشک جنوب، گرم و مرطوب شمال) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ارقام از نظر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و اجزاء آن با هم تفاوت‌های معنی‌داری داشتند. این تفاوت‌ها علاوه بر تفاوت‌های ژنتیکی و سازگاری آنها به اقلیم‌های مختلف ناشی از تفاوت‌های فنولوژیک بویژه طول دوره مراحل مختلف نمو نیز بود. ارقام سازگار به اقلیم‌های سرد و معتدل سرد و معتدل از عملکرد بیولوژیک ( به ترتیب 17798 و 17662 کیلو‌گرم در هکتار) و دانه (به ترتیب 7236 و 7229 کیلو‌گرم در هکتار) بالاتر برخودار بودند. تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های مختلف ارقام از نظر شاخص برداشت (3/39- 5/42 درصد) مشاهده نشد. تجزیه همبستگی بین طول مراحل مختلف نموی و اجزای عملکرد نشان داد که در کلیه اقلیم‌ها، تعداد سنبله در واحد سطح با طول دوره کاشت تا تشکیل سنبلچه انتهایی همبستگی مثبت و با طول دوره طویل شدن سریع ساقه (تشکیل سنبلچه انتهایی تا گرده‌افشانی) همبستگی منفی داشت. وزن هزار دانه نیز با طول دوره‌های رویشی و زایشی (کاشت تا ظهور برجستگی دوگانه و کاشت تا گرده‌افشانی) همبستگی منفی نشان داد. از نتایج این پژوهش نتیجه‌گیری می‌شود که با مطالعه تغییرات مراحل نمو در ارقام ‌مختلف گندم و رابطه آن با عملکرد دانه و اجزاء آن در سال‌ها و مکان‌های مختلف می‌توان دلایل سازگاری آنها به شرایط اقلیمی متفاوت را مطالعه و تغییرات عملکرد دانه را تا حد قابل قبولی توضیح داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تغییرات مراحل نمو و روابط آن با عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط مزرعه: I- فنولوژی

به منظور مطالعه فنولوژی ارقام تجارتی گندم نان، این تحقیق به مدت سه سال زراعی (82-1379) در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج به اجرا در آمد. بیست رقم گندم سازگار با بزرگ اقلیم های کشاورزی چهارگانه کشور (سرد و معتدل سرد، معتدل، گرم و خشک جنوب، گرم و مرطوب شمال) در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که طول دوره م...

متن کامل

تعیین حساسیت مراحل نمو گندم نان به تنش رطوبتی و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

به منظور مطالعه اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و تعیین حساسیت مراحل نمو به تنش، آزمایشی مزرعه ای با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال زراعی (1379-81) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد به اجرا در آمد. در کرت های اصلی، تیمارهای تنش خشکی در هفت سطح شامل D1 آبیاری کامل، D2 قطع آبیاری از یک برگی تا گل انگیزی، و در تیمارهای بعدی قط...

متن کامل

اثر دما و طول روز بر مراحل نمو ارقام افتاب گردان در شرایط مزرعه

Sensitivity of developmental stages of three sunflower cultivars to day length and temperature changes under field conditions were evaluated, and their development rates during various growth stages were modeled in a field experiment conducted in 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology. Five dates of planting (April 27, May 12 and 27, and June 12 and 29) and ...

متن کامل

اثر دما و طول روز بر مراحل نمو ارقام افتاب گردان در شرایط مزرعه

Sensitivity of developmental stages of three sunflower cultivars to day length and temperature changes under field conditions were evaluated, and their development rates during various growth stages were modeled in a field experiment conducted in 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology. Five dates of planting (April 27, May 12 and 27, and June 12 and 29) and ...

متن کامل

تعیین روابط میان عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ارقام گندم تحت شرایط تنش قطع آب در مراحل رشد از طریق تجزیه علیت

توسعه ارقام پُر محصول، هدف اصلی در بسیاری از برنامه های اصلاح گندم است. با این حال، اثر برنامه به روابط بین عملکرد دانه و اجزایآن بستگی دارد. به منظور بررسی روابط بین عملکرد دانه با سایر عوامل مؤثر بر آن و اهمیت نسبی هر یک از آنها، چهار رقم گندم برای 9 صفتمورد بررسی قرار گرفتند. ضرایب همبستگی ساده بین صفات، ارتباط مثبت و معنی دار عملکرد دانه با شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک،تعداد دانه در سنبله و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 1

صفحات  1- 23

تاریخ انتشار 2010-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023