تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (Vibrio alginolyticus)

نویسندگان

چکیده

بنزوآلفاپایرن(BaP) از سمی‌ترین ترکیبات موجود در نفت خام است که با آلودگی اکوسیستم‌های آبی، موجب تضعیف سیستم ایمنی آبزیان و کاهش مقاومت آنها در برابر پاتوژن‌های فرصت طلب می‌شود. باکتری V. alginolyticus گونه‌ای از این پاتوژن‌های فرصت طلب است که در شرایط استرس‌زا، موجب بیماری ویبریوزیس در موجودات مختلف می‌گردد. به‌منظور بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از تاثیر دو استرسور BaP و باکتری V. alginolyticus بر کلیه ماهی هامورمعمولی، تعداد 140 قطعه از این ماهیان به‌طور تصادفی در 7 تیمار قرار گرفتند و به مدت 16 روز بررسی شدند. در تیمار شاهد هیچ تزریقی انجام نشد، در تیمار کنترل حلال، فقط روغن نارگیل و در تیمار باکتری غلظت cfu/ml V. alginolyticus 107 تزریق شد. به تیمارهای 4 و 5 به ترتیب غلظت‌های mg/kg BaP20 و 200 و به تیمارهای 6 و 7 به ترتیب ( mg/kg BaP20+ cfu/ml V. alginolyticus107) و (mg/kg BaP200+ cfu/ml V. alginolyticus107) تزریق شد. نمونه‌برداری از بافت کلیه در روزهای 1،7،4 و 14 صورت گرفت و پس از انجام مراحل بافت‌شناسی، بافت‌های مذکور در زیر میکروسکوپ نوری بررسی شدند. در تیمارهای مختلف ضایعاتی نظیر تشکیل مراکز ملانوماکروفاژی، نفوذ لوکوسیتی، افزایش فضای ادراری، جداشدن غشای پایه از اپی تلیوم لوله‌های کلیوی، اتساع مویرگ‌های گلومرولی و خونریزی مشاهده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت بنزوآلفاپایرن وسعت و شدت ضایعات افزایش می‌یابد. از طرفی بیشترین ضایعات مربوط به تیمارهای ترکیبی و به ویژهmg/kg + BaP200باکتری در روز هفتم آزمایش بود. به طوری که نداشتن سازمان یافتگی بافتی، تجمع مراکز ملانوماکروفاژی و خونریزی شدید در این تیمارها مشاهده گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تغییرات هیستوپاتولوژیک کلیه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن و باکتری (alginolyticus Vibrio)

بنزوآلفاپایرن(BaP) از سمی­ترین ترکیبات موجود در نفت خام است که با آلودگی اکوسیستم­های آبی، موجب تضعیف سیستم ایمنی آبزیان و کاهش مقاومت آنها در برابر پاتوژن­های فرصت طلب می­شود. باکتری V. alginolyticus گونه­ای از این پاتوژن­های فرصت طلب است که در شرایط استرس­زا، موجب بیماری ویبریوزیس در موجودات مختلف می­گردد. به­منظور بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از تاثیر دو استرسور BaP و باکتری            ...

متن کامل

اثرات بنزوآلفاپایرن و باکتری Vibrio alginolyticus بر ساختار بافتی اندام‌های ایمنی ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides

در تحقیق حاضر 200 عدد ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides در مهرماه 1390 از مرکز تحقیقات شیلات بندر امام خمینی (ره) (استان خوزستان) تهیه و به 7 گروه تقسیم شدند: 1- گروه شاهد، 2- گروه حلال، 3- گروهی از ماهیان که تنها باکتری Vibrio alginolyticus (Bac) را دریافت نمودند، 4و 5- گروه‌هایی که ابتدا غلظت‌های mg/kg 20 و 200 از بنزوآلفاپایرن (BaP) و پس از 48 ساعت باکتری ویبریو را دریافت نمودند، 6 و 7...

متن کامل

تغییرات محور هیپوفیزی- تیروئیدی ماهی هامور معمولی (epinephelus coioides) تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن (bap) و باکتری vibrio alginoliticus

چکیده هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات بنزوآلفاپایرن (bap) و عفونت باکتری vibrio alginoliticus بر هیستوفیزیولوژی تیروئید ماهی هامور معمولی (epinephelus coioides) می باشد. بدین منظور، 140 قطعه ماهی هامور معمولی (میانگین وزنی 9/7 ±180 گرم) به طور تصادفی انتخاب و پس از طی دوره سازگاری 10 روزه، به مدت 2 هفته مورد مطالعه قرار گرفتند. طراحی آزمایش بدین صورت بود که در تانک اول هیچ گونه تزریقی صورت ...

پاسخ‌های بافتی کبد ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides در نتیجه قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض ترکیبی از بنزوآلفاپایرن و باکتری Vibrio alginolyticus

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر همزمان بنزوآلفاپایرن (هیدروکربن آروماتیک پنج حلقه‌ای) و باکتری Vibrio alginolyticus بر ساختار بافت کبد ماهی هامور معمولی Epinephelus coioides، صورت گرفت. در این راستا 140 قطعه ماهی هامور معمولی سالم نابالغ (میانگین وزنی 9/7±180 گرم و میانگین طولی 2/0±8/20سانتی متر) در 7 تانک تقسیم شدند که شامل: 1- گروه کنترل، 2- گروه تزریق شده با روغن نارگیل، 3- گروه تزریق شده با ...

متن کامل

تغییرات پارامترهای گنادی در ماهی هامور معمولی epinephelus coioidesتحت تاثیر بنزوآلفا پایرن (bap) و باکتری vibrio alginolyticus

چکیده ماهی هامور معمولی(epinephelus coioides) میزبان طبیعی باکتری vibrio alginolyticus می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک گناد، و تغییرات هورمون های استروئیدی و گنادوتروپیکی ماهی هامور معمولی تحت تاثیر بنزوالفاپایرن (به عنوان عامل استرسزا غیرعفونی) و باکتری v. alginolyticus (به عنوان استرسور عفونی) انجام گرفت. در این راستا 140 قطعه از ماهیان هامور معمولی، در 7 گروه به صور...

تجمع بافتی بنزوآلفاپایرن (bap) و ضایعات پاتولوژیک حاصل از آن در کلیه و گناد ماهی هامور معمولی(epinephelus coioides)

pah ها از فراوانترین و سرطانا ترین ترکیبات نفتی در دریاها می باشند. bap یک هیدروکربن آروماتیک چندحلقه ای با بیشترین قابلیت ایمونوتوکسیک و سرطانزایی بوده که از سوختن مواد آلی حاصل می شود. بنابراین، هدف تحقیق حاضر مطالعه قابلیت تجمع bap در عضله واثرات آن بر وضعیت هیستوفیزیولوژیک بدن ماهی هامور معمولی(epinephalus coioides) می باشد. در این راستا، یک مطالعه آزمایشگاهی 14 روزه جهت قرار دادن ماهیان در...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021