تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا چیتی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

نویسندگان

  • اسداله فتحی هفتشجانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین
  • بهروز اسدی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین
  • شاهین واعظی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط بین صفات، 350 نمونه لوبیای چیتی از کلکسیون ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین در قالب طرح آگمنت مشتمل بر دوازده بلوک در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش، نوزده صفت مورفولوژیکی، زراعی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌ها بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته از تنوع بالایی برخوردار بودند. صفات تعداد روز تا گلدهی، طول برگچه، تیپ بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و تعداد دانه در غلاف دارای بالاترین ضریب همبستگی با عملکرد دانه بودند. نتایج تجزیه به عامل‌ها نشان داد که چهار عامل اصلی به نام‌های خصوصیات ایدئوتایپی، اجزاء عملکرد، دوره فنولوژیکی و عملکرد، 02/75 درصد از تغییرات کل داده‌ها را توجیه کردند. بر اساس تجزیه خوشه‌ای به روش Ward ژنوتیپ‌ها در شش گروه قرار گرفتند. بر اساس بای‌پلات عامل‌های دوم وچهارم که عملکرد و اجزاء عملکرد را توجیه می‌کردند، 64 نمونه برتر برای پیشرفت برنامه‌های به‌نژادی این محصول گزینش شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های مختلف لوبیا چیتی با استفاده از روش های آماری چند متغیره

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط بین صفات، 350 نمونه لوبیای چیتی از کلکسیون ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین در قالب طرح آگمنت مشتمل بر دوازده بلوک در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش، نوزده صفت مورفولوژیکی، زراعی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ ها بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته و ارتفا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف برنج (Oriza sativa L.) با استفاده از روش‌‌های آماری چند متغیره

به منظور بررسی روابط صفات مختلف با عملکرد، تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه‌بندی ارقام، تعداد 100 ژنوتیپ برنج در قالب طرح لاتیس ساده 10×10 با 2 تکرار در مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت در سال 1379 مورد‌ارزیابی‌قرار‌گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. بیشترین و کمترین مقدار ضریب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی ب...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های اسپرس از نظر برخی صفات مهم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

In order to investigate of genetic diversity in sainfoin based on seed yield and related traits, 36 ecotypes including foreign and Iranian ecotypes, an experiment was conducted using a lattice design with two replications in researches station in Natural Resources and Agricultural Researches Center of East Azerbaijan province. Analysis of variance revealed significant genetic diversity among ec...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

سابقه و هدف: بنیه بذر برآیند مجموعه‌ای از فرآیندهای فیزیولوژیکی است که از پس زمینه ژنتیکی وسیعی برخوردار است. مطالعه تنوع ژنتیکی، نقش مؤثری در افزایش میزان توانایی اصلاحگر در زمینه گزینش و دیگر عملیات اصلاحی بازی می‌کند. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکی فیزیولوژیکی مرتبط با بنیه بذر و گروه‌بندی آنها جهت دستیابی به والدین مناسب برای استفاده در برنامه‌های ب...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی برخی لاین‌های فلفل (Capsicum annuum L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چند متغیره

به­منظور بررسی تنوع ژنتیکی 65 لاین فلفل، که از مناطق مختلف کشور و همچنین از کشور چین و مرکز تحقیقات بین­المللی سبزیجات (AVRDC) جمع­آوری شده بودند؛ آزمایشی به­صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار برای ارزیابی 13 صفت مرفولوژیک اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از تفاوت معنی­دار بین ژنوتیپ­ها در سطح احتمال یک درصد از لحاظ تمامی صفات بود. بر اساس مقایسه میانگین صفات مختلف که به­روش توک...

متن کامل

تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های متعلق به گونه‌های مختلف جنس جاشیر (Prangos spp.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

شناسه دیجیتال (DOR): 98.1000/1735-0905.1398.35.927.98.6.1578.1607 جاشیر (Prangos) گیاهی دارویی متعلق به تیره چتریان است که 15 گونه از آن در ایران وجود دارد. به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین 80 جمعیت متعلق به هفت گونه P. hausslmechtii، P.lophoptera، P. corymbosa، P. ulopter...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 4

صفحات  641- 652

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023