توافق سنجی دیدگاهی نقش ترویج درتوسعه کشاورزی کشور از منظرکنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (مطالعه موردی استان مازندران)

نویسنده

  • محمدصادق صبوری
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج استان گلستان

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان به‌عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند (110=N) و تمام جامعه سرشماری شد. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیأت به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 30 پرسشنامه خارج از نمونه آماری به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 85/0=α ...

متن کامل

طراحی سازمان کشاورزان براساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج کشاورزی کشور

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان، رشد بیکاری و گرسنگی در سطح کشورهای مختلف، برنامه های توسعه کشاورزی از اهمیت بالائی برخوردار شده است . مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد نشان داده که نظامهای ترویج و تحقیقات کشاورزی با توجه به کمبوده ا و محدودیتها، بدون مشارکت واقعی کشاورزان، در رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی پایدار موفق نخواهند شد . فائو در دو دهه اخیر با توجه به تجربیات موف...

متن کامل

واکاوی نگرش کارکنان ترویج کشاورزی نسبت به نظام ترویج کشاورزی فقرزدا: مورد مطالعه استان فارس

امروزه، در بازبینی رسالت ترویج در ادبیات نوین توسعه، اعتقاد صاحبنظران بر این است که نظام ترویج کشاورزی، باید به عنوان ابزاری مهم در کاهش فقر و رسیدن به توسعه پایدار به کار گرفته شود. در اغلب کشورها، ترویج کشاورزی اقدامات بسیار محدودی برای کاهش فقر انجام داده است. حتی در کشورهایی که در آنها، ترویج کشاورزی اقداماتی برای کاهش فقر صورت داده است، ملاحظه می‌شود که بیشتر این برنامه‌ها بصورت پروژه‌...

متن کامل

واکاوی نقش کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی دانش فنی گلخانه داران ( مطالعه موردی استان خراسان جنوبی )

این تحقیق به واکاوی نقش کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بر روی دانش فنی گلخانه داران در استان خراسان جنوبی می پردازد. تحقیق حاضر از روش شناسی توصیفی- همبستگی استفاده نموده و از لحاظ زمانی به فعالیت‌های ارکان نظام دانش و اطلاعات کشاورزی در گلخانه‌ها در سال 1388 محدود است. جامعه آماری این تحقیق شامل گلخانه‌داران استان خراسان جنوبی است که بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان تعداد آنها بالغ ...

متن کامل

شناسایی مشکلات و محدودیت‏های فعالیت‌های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی(مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم)

ترویج در ایران با حدود 60 سال سابقه فعالیت هنوز دارای برخی مشکلات و موانع است، به گفته پژوهشگران در طی این سال‏ها ارایه خدمات به کشاورزان موفق و رضایت‏بخش نبوده است. با توجه به مشکلات موجود، شناسایی و بررسی همه جانبه این مسایل در جهت اصلاح وضع موجود امری ضروری و اجتناب‏ناپذیر است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‏بندی مشکلات نظام ترویج کشاورزی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و نمون...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره بهار ۱۳۸۸

صفحات  -

تاریخ انتشار 2013-05-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023