× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تولید پروتئین دوگانه EspA- Tir از باکتری اشریشیا کلی O157:H7 در گیاه توتون (Nicotiana tobbacum)

نویسندگان

  • جعفر امانی استادیار، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران
  • حسین ملکی کارشناسی ارشد، بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران،
  • علی هاتف سلمانیان دانشیار، گروه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‏فناوری، تهران، ایران
  • محیات جعفری کارشناس‌ارشد آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‏فناوری، تهران.

چکیده

باکتری E.coli O157:H7 یک پاتوژن مهم انسان و حیوان است که در انسان موجب بروز اسهال خونریزی دهنده و سندرم اورمی همولتیک (HUS) می­شود. اتصال به سلول­های میزبان اولین گام در تثبیت این باکتری است که به‌واسطه سیستم ترشحی نوع III (T3SS) و از طریق میانکش بین پروتئین­های ترشحی صورت می­گیرد. در این میان EspA به‌عنوان جزء اصلی تشکیل‌دهنده سیستم ترشحی است و ارتباط تنگاتنگی با اتصال اولیه­ باکتری به سلول میزبان و تشکیل بیوفیلم باکتریایی دارد. EspA به سبب ساختار خود و قرارگرفتن در غشاء باکتری، یک ایمنی­زای قوی می­باشد. Tirنیز پروتئینی است که پس از بیان در باکتری و از طریق T3SS به سلول میزبان منتقل و در غشاء آن مستقر می­شود و نقش مهمی در اتصال باکتری به میزبان دارد. هدف از این تحقیق ساخت سازه ژنی که دارای فاکتورهای فوق الذکر (EspA-Tir) بوده و انتقال آن به درون گیاه هدف می‌باشد. در راستای ساخت واکسن خوراکی کارا بر علیه باکتری اشریشیا کلی O157:H7. پس از بررسی­های بیوانفورماتیکی سازه­ ژنی دو قسمتی و espA-tir توسط رابط جداکننده پپتیدی به یکدیگر متصل و ژن آن‌ها به‌طور مصنوعی ساخته شد. پس از بهینه‌سازی کدون‏ها براساس گیاه تنباکو، تحت کنترل پروموتر CaMV35S در ناقل بیانی گیاه کلون گردید. سپس تراریختی و باز‏زایی گیاه تنباکو با آن انجام گرفت. آنالیز­های انجام‌شده مشخص کرد که ژن‌های مربوطه در گیاه موردنظر وارد و بیان می­گردد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

باکتری e.coli o157:h7 یک پاتوژن مهم انسان و حیوان است که در انسان موجب بروز اسهال خونریزی دهنده و سندرم اورمی همولتیک (hus) می­شود. اتصال به سلول­های میزبان اولین گام در تثبیت این باکتری است که به واسطه سیستم ترشحی نوع iii (t3ss) و از طریق میانکش بین پروتئین­های ترشحی صورت می­گیرد. در این میان espa به عنوان جزء اصلی تشکیل دهنده سیستم ترشحی است و ارتباط تنگاتنگی با اتصال اولیه­ باکتری به سلول می...

باکتری e.coli o157:h7 یک پاتوژن مهم انسان و حیوان است که در انسان موجب بروز اسهال خونریزی دهنده و سندرم اورمی همولتیک (hus) می­شود. اتصال به سلول­های میزبان اولین گام در تثبیت این باکتری است که به واسطه سیستم ترشحی نوع iii (t3ss) و از طریق میانکش بین پروتئین­های ترشحی صورت می­گیرد. در این میان espa به عنوان جزء اصلی تشکیل دهنده سیستم ترشحی است و ارتباط تنگاتنگی با اتصال اولیه­ باکتری به سلول می...

هدف: اشریشیا کلی سویه o157:h7 یکی از مهم‏ترین بیماری‏زاهای تولید کننده بیماری کولیت خونریزی دهنده در انسان است. دام‏های اهلی اصلی‏ترین مخزن این باکتری هستند. پروتئین‏های اینتیمین، tir و espa از مهم‏ترین عوامل بیماری‏زایی این باکتری محسوب می‏شوند. پروتئین espa در ساخت کانال ارتباطی نقش داشته و مانند یک رابط سبب انتقال پروتئین tir به سلول میزبان می‏شود و پروتئین اینتیمین که در غشای باکتری جای گرف...

چکیده اشریشیاکلی سویه o157:h7 یکی از عوامل بیماری زایی مهم انسان و دام می باشد. اتصال باکتری به سلول میزبان، اولین گام در تثبیت و بیماری زایی است که به واسطه سیستم ترشحی نوعiii صورت می گیرد. در این میان espa به عنوان اصلی ترین جزء تشکیل دهنده سیستم ترشحی ارتباط تنگاتنگی با اتصال اولیه ی باکتری به سلول میزبان دارد. . espa به سبب ساختار خود و قرار گرفتن آن در غشاء خارجی باکتری، یک ایمنی زای قوی ...

یکی از پاتوژن‌های مهم ایجاد‌کننده کولیت هموراژیک و نشانگان همولیتیک اورمیک در انسان باکتری اشرشیاکلی هموراژیک سویه O157H7 می‌باشد. دام‌ها اصلی‌ترین مخزن این باکتری می‌باشند. دو فاکتور پروتئینی با اهمیت در کلونیزاسیون باکتری در اپیتلیوم روده EspA و Intimin هستند که باعث ایجاد آسیب‌های تخریبی به‌واسطه اتصال می‌گردند. این پروتئین‌ها توسط جزایر بیماری‌زایی LEE (Locus of Enterocyte Effacement) کد می...