جداسازی باکتریهای آنتا گونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارندگی علیه قارچ Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه

نویسندگان

  • حشمت الله رحیمیان
  • عباس شریفی تهرانی
  • مسعود احمدزاده
چکیده

در این تحقیق با استفاده از محیط اختصاصی "اس یک" از ریزوسفر نخود ایرانی مزرعه دانشکده کشاورزی کرج دو باکتری گرم منفی با خواص آنتاگونیستی علیه قارچ Pythium ultimum ونیز خاصیت تحریک کنندگی رشد گیاه جداسازی شد. استرین شماره II (سودوموناس فلورسنت) تاثیر معنی داری نسبت به شاهد روی رشد بوته های نخود ایرانی داشت. اثر هردو استرین روی توسعه رشد ریشه ها چشمگیر و قابل توجه بود. بعلاوه استرین II اثر بهتری نسبت به استرین I روی افزایش وزن تر بوته های نخود در شرایط عاری ا زپاتوژن داشت. استرین I روی محیط کشت NAG (گلوکز دو درصد) تولید نوعی آنتی بیوتیک نمودکه توانست در غیاب خود باکتری از رشد قارچ عامل بیماری ممانعت کند. استرین II روی محیط کشت NAG (گلوکزپنج درصد) که حاوی غلظتهای مختلف کلرید آهن بود تولید نوعی سیدروفو نمود که توانست از رشد قارچ Geotuichum sp جلوگیری نماید. استرین I درهمین شرایط مانع از رشد قارچ اخیر نگردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مبارزه بیولوژیک با قارچ pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه نخود توسط قارچهای آنتاگونیست

کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود در اثر p.ultimum توسط قارچهای آنتاگونیست Trichoderma harzianum جدا شده از خاک مزرعه نخودکرج با استفاده از محیط کشت اختصاصی داوه وجدا شده های Gliocladium virens, Trichoderma دریافتی از دانشکده کشاورزی کرج در شرایط آزمایشگاهی ازنظر قدرت رقابت تغذیه ای ‘ تشکیل کلنی در کشت متقابل ‘ همچنین تاثیر ترکیبات فرار وترشحات مایع خارج سلولی روی رشد کلنی قار...

متن کامل

مبارزه بیولوژیک با قارچ pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه نخود توسط قارچهای آنتاگونیست

کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود در اثر p.ultimum توسط قارچهای آنتاگونیست trichoderma harzianum جدا شده از خاک مزرعه نخودکرج با استفاده از محیط کشت اختصاصی داوه وجدا شده های gliocladium virens, trichoderma دریافتی از دانشکده کشاورزی کرج در شرایط آزمایشگاهی ازنظر قدرت رقابت تغذیه ای ‘ تشکیل کلنی در کشت متقابل ‘ همچنین تاثیر ترکیبات فرار وترشحات مایع خارج سلولی روی رشد کلنی قار...

متن کامل

بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Pythium ultimum Trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا

در سالهای اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیکی خاکزاد مورد توجه جدی محققین قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به باکتریهای آنتاگونیست بخصوص از باکتریهای گروه سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری‌های قارچی و باکتریایی ریشه گیاهان زراعی اشاره کرد. میکروارگانیسم‌هایی که در ناحیه ریزوسفر گیاهان زندگی می‌کنند گزینه مناسبی برای استفاده در روش‌های کنترل بیولوژیکی هستند زیرا ریزوسفر خط مقدم دفاعی ریشه‌ها ع...

متن کامل

بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ pythium ultimum trow عامل پوسیدگی بذر لوبیا

در سالهای اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیکی خاکزاد مورد توجه جدی محققین قرار گرفته است که از آن جمله می توان به باکتریهای آنتاگونیست بخصوص از باکتریهای گروه سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری های قارچی و باکتریایی ریشه گیاهان زراعی اشاره کرد. میکروارگانیسم هایی که در ناحیه ریزوسفر گیاهان زندگی می کنند گزینه مناسبی برای استفاده در روش های کنترل بیولوژیکی هستند زیرا ریزوسفر خط مقدم دفاعی ریشه ها ع...

متن کامل

بررسی اثر قارچ کش و قارچ آنتا گونیست علیه Phizoctonia Solani Kuhn عامل بیماری سوختگی غلاف برنج

Antagonistic fungi Trichoderma harzianum (T1, from bean fields in Ahwaz, T2, from rice fields in Rasht), T. viride (T3 from bean fields in Shahriar, T4 from the collection in Plant Pest and Disease Institute, Tehran), Gliocladium virens (from bean fields in Kamal Abad, Karaj) and some fungicides (Benomyl, Carbendazim, Carboxin-Thiram, edifenphos and Zineb) were used to control sheath blight of ...

متن کامل

بررسی اثر قارچ کش و قارچ آنتا گونیست علیه Phizoctonia Solani Kuhn عامل بیماری سوختگی غلاف برنج

Antagonistic fungi Trichoderma harzianum (T1, from bean fields in Ahwaz, T2, from rice fields in Rasht), T. viride (T3 from bean fields in Shahriar, T4 from the collection in Plant Pest and Disease Institute, Tehran), Gliocladium virens (from bean fields in Kamal Abad, Karaj) and some fungicides (Benomyl, Carbendazim, Carboxin-Thiram, edifenphos and Zineb) were used to control sheath blight of ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023