جداسازی، تعیین هویت و ذخیره استاندارد سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی و پالپ دندان انسان

نویسندگان

چکیده مقاله:

Background: Due to extensive use of cell cultures in biomedical investigations and researches, there has been a great need to identify, authenticize and accurate quality control of cells. Stem cells are characterized by their self-renewal and differentiation potential. Mesenchymal stem cells are found in various tissues. These cells are vastly used in cell therapy and regenerative medicine and many other cell related studies. Methods: After separation of cells from adipose and dental pulp tissues and confirmation of quality controls, authentication of mesenchymal stem cells were determined by monitoring growth, morphology, expression of specific molecular markers, and the ability to differentiate into adipocyte and osteoblast. Results: In this study, 6 mesenchymal stem cell lines were established from adipose and dental pulp tissues. These cells which were positive for CD90, CD105 and CD29 and negative for CD34 and CD45 expression were isolated, authenticated and stored. Moreover, these cells showed no contamination including bacterial, viral and mycoplasma and are able to differentiate into adipocyte and osteoblast in vitro. Conclusion: The outcome of this project would be introducing authenticated mesenchymal stem cells with related identity documents which facilitate and accelerate the biomedical research in the field of human mesenchymal cells along with a substantial reduction of costs and time.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جداسازی، تکثیر و تعیین هویت سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان

Background: Currently, autologous and allogeneic adipose tissues represent a ubiqui-tous source of material for fat reconstructive therapies. However, these approaches are limited, and often accompanied by a 40-60% reduction in graft volume following transplantation, limited proliferative capacity of mature adipocytes for ex vivo expansion, and extensive adipocyte damage encountered when harves...

متن کامل

جداسازی، تکثیر و تعیین هویت سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسان

زمینه و هدف: فن آوری بافت چربی به دلیل فراوانی و دسترسی آسان طی روند لیپوساکشن، منبع ایده آلی برای تهیه سلول های بنیادی مزانشیمی و تهیه داربست های طبیعی فراهم می آورد که موجب ترمیم و بازسازی مناسب بافت صدمه دیده نسج نرم می شوند. هدف این مطالعه جداسازی و تکثیر و شناسایی سلول های بنیادی از بافت چربی انسانی است. روش بررسی: برای انجام این تحقیق نمونه بافت استریل چربی از نواحی شکم و پهلوی بیماران جو...

متن کامل

جداسازی و تعیین هویت سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی

سابقه و هدف: سلول های بنیادی مزانشیمی (mesenchymal stem cell, msc) گروهی از سلول های بنیادی بالغین هستند که به صورت طبیعی در بدن وجود داشته و حضور این سلول ها در بافت های مختلف گزارش شده است. امروزه به دلیل قابلیت ذاتی این سلول ها در تمایز به رده های مختلف، توجه زیادی را در زمینه های سلول درمانی و ژن درمانی به خود معطوف کرده اند. مغز استخوان و بافت چربی به عنوان دو منبع عمده این سلول ها هستند. ...

متن کامل

جداسازی و تعیین هویت سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی

  سابقه و هدف: سلول‌های بنیادی مزانشیمی (Mesenchymal Stem Cell, MSC) گروهی از سلول‌های بنیادی بالغین هستند که به‌صورت طبیعی در بدن وجود داشته و حضور این سلول‌ها در بافت‌های مختلف گزارش شده است. امروزه به‌دلیل قابلیت ذاتی این سلول‌ها در تمایز به رده‌های مختلف، توجه زیادی را در زمینه‌های سلول درمانی و ژن‌درمانی به خود معطوف کرده‌اند. مغز استخوان و بافت چربی به‌عنوان دو منبع عمده این سلول‌ها هستند...

متن کامل

ایزولاسیون و شناسایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت پالپ و فولیکول دندان مولر سوم انسان

Background and Aims: In the last decade, several studies have reported the isolation of stem cell population from different dental sources, while their mesenchymal nature is still controversial. The aim of this study was to isolate stem cells from mature human dental pulp and follicle and to determine their mesenchymal nature before differentiation based on the ISCT (International Society for C...

متن کامل

جداسازی و تعیین هویت سلول‌های بنیادی خونساز و مزانشیمی مشتق از بافت جفت انسانی

  چکید ه   سابقه و هدف   فراوانی کم سلول‌های بنیادی خونساز در خون بند ناف، مهم‌ترین فاکتور محدود کننده استفاده از این منبع در پیوند می‌باشد. اگر بتوان سلول‌های بنیادی خونساز و مزانشیمی موجود در جفت را جداسازی و به همراه سلول‌های خون بند ناف پیوند کرد، مشکل فراوانی کم سلول‌ها به دلیل افزایش تعداد اولیه سلول‌های بنیادی خونساز پیوندی و نیز لانه گزینی این سلول‌ها به واسطه همراهی سلول‌های بنیادی مزا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 157

صفحات  35- 50

تاریخ انتشار 2017-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023