جداسازی، شناسایی و تعیین هویت مولکولی گونه‌‌‌های کریپتوسپوریدیوم در اسهال گوساله‌‌‌ها به روش multiplex nested-PCR

نویسندگان

  • حبیب اله پایکاری آزمایشگاه تک یاخته‌شناسی، بخش تحقیق و تشخیص بیماری‌های انگلی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
  • فرنوش جامعی آزمایشگاه تک یاخته‌شناسی، بخش تحقیق و تشخیص بیماری‌های انگلی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
  • وحید نصیری آزمایشگاه تک یاخته‌شناسی، بخش تحقیق و تشخیص بیماری‌های انگلی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: تشخیص گونه­های کریپتوسپوریدیوم براساس خصوصیات مورفولوژی بسیار محدود بوده و به تنهایی فاقد ارزش تاکسونومیک است، و لذا استفاده از روش­های مولکولی این محدودیت­ها را تا حدودی برطرف می­سازد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین ژنوتیپ­های غالب کریپتوسپوریدیوم در گوساله­های مبتلا به اسهال بود. روش کار: مطالعه در گوساله‌های کمتر از 3 ماه و برای مدت 2 سال انجام شد. در طول دوره مطالعه، 160 نمونه مدفوع از گوساله‌های جوان جمع‌آوری شده و ابتدا از طریق میکروسکوپی و سپس با استفاده از تکنیک‌های مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. مدفوع از جهت حضور اواوسیست‌های کریپتوسپوریدیوم توسط روش شناورسازی با آب شکر شیتر و به دنبال آن روش رنگ‌آمیزی ذیل نلسون  مورد بررسی قرار گرفت. دی ان آ انگل استخراج و پروتکل multiplex nested-PCR براساس ژن 18srRNA جهت شناسایی سه گونه سازگار در گاو (یعنی کریپتوسپوریدیوم اندرسونی،  کریپتوسپوریدیوم بوویس و کریپتوسپوریدیوم رایانه) به علاوه گونه مشترک بین انسان و دام یعنی کریپتوسپوریدیوم پارووم انجام شد. نتایج: 110 نمونه مدفوع از دامداری­های موجود در استان البرز و 50 نمونه مدفوع نیز از دامداری­های شهر شاهرود جمع­آوری گردید. از 160راس حیوان مورد آزمایش 90 راس ماده و 70 راس نر بودند. در مجموع در میان 160 راس دام مورد آزمایش 85 مورد (12/53 درصد) مبتلا به اسهال بودند که 55 مورد (37/34درصد) از این تعداد حیوان تحت آزمایش با استفاده از رنگ‌آمیزی ذیل‌ نلسون مثبت تشخیص داده شدند. از آنجایی‌که تمام موارد مثبت مربوط به نمونه­های اسهالی و مرتبط با گوساله­های زیر یک ماه بود، ارتباط معنی­داری مابین وضعیت اسهال و حضور این انگل مشاهده گردید (05/0p <). از نظر توزیع فصلی تفاوتی در میزان موارد اسهالی و موارد مثبت انگلی مشاهده نشد. حضور باند 305 جفت بازی در کلیه نمونه­های مثبت ذیل نلسون موید حضور گونه کریپتوسپوریدیوم پارووم در تمامی نمونه­ها بود. نتیجه‌گیری نهایی: گوساله­های شیرخوار بیشتر با کریپتوسپوریدیومپارووم آلوده می­شوند که تحقیق حاضر نیز موید این مطلب بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و شناسایی ژن‌ های مقاومت به تتراسایکلین در سویه‌ های اشریشیا‌کلی انتروپاتوژنیک جدا شده از نمونه ‌های اسهال کودکان به روش Multiplex PCR و تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی

مقدمه: برخی از سویه ­های پاتوژنیک اشریشیاکلی می ­توانند باعث ایجاد بیماری های روده­ ای و خارج روده ­ای شوند. اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک مهم ترین عامل اسهال کودکان کشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع فراوانی ژن ­های مقاومت به تتراسیکلین در اشریشیاکلی مولد اسهال می ­باشد. مواد و روش ­ها: تعداد 150 نمونه مدفوع اسهالی کودکان زیر 5 سال از مراکز در...

متن کامل

جداسازی و شناسایی آسپرژیلوس فومیگاتوس در نمونه‌های لاواژ برونکوآلوئولار (BAL) مشکوک به سل به روش Nested-PCR

زمینه و اهداف: آسپرژیلوس فومیگاتوس عامل بیش از 90% آسپرژیلوزیس مهاجم حاد ریوی است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی و ردیابی آسپرژیلوس فومیگاتوس در نمونه‌های لاواژ برونکوآلوئولار (BAL) مشکوک به سل به روش Nested-PCR است. مواد و روش کار: در این بررسی، در طی 9 ماه در طول سال های 92-91 تعداد 100 نمونه BAL از بیماران بستری و مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی در شمال تهران جمع آوری گردید، آزمایش مستقیم، ...

متن کامل

تعیین حساسیت و ویژگی روش ایمونوفلئورسنت مستقیم جهت تشخیص انگل کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال

سابقه و هدف: کریپتوسپوریدیوم یکی از عوامل جهانی بیماری اسهال می‌باشد که اغلب بچه ها و بیماران دچار سرکوب ایمنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روش معمول تشخیص این انگل، تهیه گسترش و رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده و مشاهده اووسیست است. هدف از این مطالعه تعیین حساسیت و اختصاصیت روش ایمونوفلئورسنت مستقیم نسبت به روش رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده است. روش بررسی: تعداد 2500 نمونه مدفوع کودکان مراجعه کن...

متن کامل

جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس‌های انتروتوکسوژنیک تایپ A به ‌وسیله‌ی Multiplex PCR

مقدمه. استافیلوکوکوس اورئوس سموم پروتئینی و فاکتورهای بیماریزایی خارج سلولی مختلفی تولید می‌کند. یکی از مهمترین پروتئین‌های خارج سلولی، انتروتوکسین می‌باشد که عامل ایجاد مسمومیت غذایی به وسیله‌ی این گونه از باکتری است. این توکسین‌ها از دستگاه گوارش به دستگاه گردش خون وارد ‌شده، سپس مرکز عصبی غیرارادی استفراغ را تحریک کرده، باعث ایجاد حالت تهوع، استفراغ، دل‌پیچه و اسهال می‌شود که می‌تواند باعث ک...

متن کامل

شناسایی کریپتوسپوریدیوم پارووم‌ ‌با روش PCR و تعیین الگوی پروتئینی وآنتی ژن‌های ایمونوژنیک آن

‌چکیده کریپتوسپوریدیوم تک یاخته‌ای از شاخه اپی کمپلکسا است که در بسیاری از حیوانات و انسان موجب اسهال می‌شود. از آنجایی که این تک یاخته خسارات اقتصادی قابل توجهی به صنعت دامپروری ایران وارد می‌سازد، شناسایی مولکولی تک یاخته وتعیین الگوی پروتئینی و آنتی‌ژن‌های امیونوژنتیک آن هدف این مطالعه می‌باشد. در این مطالعه ازمدفوع اسهالی گوساله مشکوک به کریپتوسپوریدیوز پس از تشخیص میکروسکوپی اوسیستهای...

متن کامل

شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه

مقدمه: عفونت اسهالی یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در کودکان است. هر ساله تقریباً حدود دو میلیون نفر در اثر اسهال در جهان جان خود را از دست می‌دهند. اشریشیاکلی پاتوژنیک عامل مهم اسهال حاد و مزمن در کودکان کشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع ژنهای انتروپاتوژنیک EPEC و مقاومت آنتی‌بیوتیکی نمونه‌ها در بین کودکان زیر 5 سال مشکوک به اسهال در شهر کرمانشاه می‌باشد. مواد و رو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 75  شماره 3

صفحات  271- 279

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023