جستجو روش مناسب بر آورد تبخیر وتعرق در منطقه اصفهان

نویسنده

  • رحما ن رحیم زادگان
چکیده مقاله:

به منظور جستجوی مناسبترین روش محاسبه تبخیر و تعرق در منطقه اصفهان که جزومناطق خشک به حساب می آیدو اقلیمهای مشابه‘ چمن به عنوان گیاه مبنا درسه عدد لایسیمتر کاشته شد. آب مصرفی چمن به مدت دو سال و به صورت روزانه اندازه گیری گردید. هم زمان با این آزمایش ‘ پارامترهای اقلیمی نیز در ایستگاه کلیماتولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان اندازه گیری شده وتبخیر وتعرق بالقوه برای گیاه مبنا با استفاده از 12 روش مختلف محاسبه گردید مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیری تبخیر و تعرق بالقوه چمن بعنوان گیاه مبنا در لایسیمترها با روشهای محاسباتی نشان می دهد که به ترتیب روشهای جنسن-هیز‘ کریستیانسن و هارگریوز ‘ بلینی – کریدل اصلاح شده‘ پن من و ترک نسبت به روشهای دیگر تخیمن مناسبتری از تبخیر وتعرق بالقوه گیاه مبنا را برآورد می نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه گیری تبخیر وتعرق در حالت ماندگار در شرایط وجود سطح ایستایی وتعیین ماکزیمم سرعت تبخیر آب موئینه ای

در سال 1981‘ به منظور اندازه گیری تبخیر وتعرق واقعی در شرایطی که سطح ایستایی در اعماق مختلف وجود دارد. باکمک دو استوانه فلزی شن نرم یکنواخت در شرایط کنترل شده ‘ آزمایشی انجام گرفت. تبخیر و تعرق در حالت ماندگار از چمن با عمقهای مختلف سطح ایستایی بدست آمد و نتایج حاصله با ماکزیمم سرعت تبخیر آب موئینه ای از سطح خاک (تبخیر در حالت ماندگار) نسبت به عمق سطح ایستایی مقایسه گردید. وقتی که کاهش حجم آب م...

متن کامل

ارائه روش‌های مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد

در این مقاله پس از تعریف و شناسایی انواع مصالح بوم‌آورد، تحقیقات و دستاوردها در استفاده از مصالح بومی بررسی و خصوصیات آنها تشریح می‌شود. تحقیقات انجام‌شده در زمینه هر کدام از مصالح ساختمانی بومی شامل خشت، خشت تثبیت شده، خاک کوبیده ‌شده، چینه، کیسه‌های خاک، رس سبک، بلوک کاه، پوشش‌ بام میکروبتنی، آجر، ضایعات آجر، بلوک‌های سیمانی، شن و ماسه، آهک، ملات‌های مورد استفاده در بنایی، چوب، ضایعات کشاورزی...

متن کامل

آنالیز زمانی روند تغییرات تبخیر وتعرق در حوزه دریاچه ارومیه

آنالیز زمانی روند تغییرات تبخیر و تعرق در حوزه دریاچه ارومیه چکیده یکی از چالشهای قرن 21 میلادی موضوع نوسانات و تغییرات اقلیمی می باشد، که می تواند منابع آبی را نیز تحت تا ثیر قرار دهد. با توجه به روند نزولی روز افزون تراز سطح دریاچه ارومیه و اهمیت ویژه ای که این دریاچه به عنوان یکی از اکوسیستمهای آبی ایران وجهان دارد و نظر به اینکه تبخیر و تبخیر-تعرق اصلی ترین عامل خارج شدن آب موجودر یک حوضه...

15 صفحه اول

ارزیابی دقت نرم افزار CropWat در تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در منطقه اصفهان

      پیام نجفی 1 ، مصطفی ستار2   1 - استادیار دانشکده کشاورزی،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، صندوق پستی 158-81595 ، پست الکترونیک: [email protected]   2- عضو هیات علمی (بازنشسته) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان     چکیده تبخیر و تعرق یکی از فاکتورهای اساسی در بهبود کارآیی مصرف است. غالب مدل‌ها، تبخیر و تعرق را به وسیله تبخیر و تعرق پتاسیل ارزیابی می‌کنند. به من...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1992-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023