× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس از آب آلوده به‌روش الکترولیز با الکترودهای آلومینیم- آهن

نویسندگان

  • علیزاده متبوع, سودابه گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.
  • غلامی, میترا گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
  • محسنی, سید محسن گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • نظری, شهرام گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز رشد استعدادهای پژوهشی و فناوری دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
  • یاری, احمد رضا مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

Background: Electrolysis is an electrochemical method for the treatment of water. recently water disinfection by electrochemical methods has been increasingly carried out. The aim of this applied research was to investigate the removal of Escherichia coli (E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus) bacteria from drinking water by using electrolysis method with Al-Fe electrodes parallel with the monopole mode. Methods: An experimental study was conducted in the laboratory of microbiology, Iran University of Medical Science in May 2017. In this study, the contaminated water samples were prepared through adding 103, 104 and 105 E. coli and S. aureus bacteria per 1 milliliters (mL) of drinking water. Independent variables Included: different concentrations of E.coli and S. aureus bacteria (103, 104 and 105 CFU/ml), reaction time (5, 10, 15, 20 and 25 min), initial pH (7, 8 and 9), electrode gap (1, 2 and 3 cm), current density (0.83, 1.67 and 3.3 mA/cm2) to determine the optimum conditions were investigated. One-way ANOVA was used to analyze the results. Results: The results show that in the optimum conditions with increasing the pH from 7 to 9 removal efficiency of bacterial strains of E. coli and S. aureus were decreased significantly from 98 to 73% and 99.1 to 76%, respectively. In initial concentration of 104 CFU/ml, optimum conditions were obtained for current density, reaction time and electrodes gap, 1.67 mA/cm2, 20 min and 2 cm, respectively. With increasing current density and reaction time in both strains of bacteria, were decreased significantly. The electrodes gap do not have much impact on the efficiency of the process. The amount of electrical energy consumed in optimal conditions was calculated 0.5128 kilowatt-hour (kWh/h). Statistical analysis shows that exist significant relationship (P<0.01) between initial concentrations of bacterial strains and efficiency of the process. Conclusion: According to the results, E. coli and S. aureus, removal efficiency were obtained more than 98%, therefore electrolysis process can be used in the removal of pathogenic bacteria from drinking water.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: انعقاد الکتریکی یک روش الکتروشیمیایی برای تصفیه آب است. در سال‌های اخیر گندزدایی آب به روش الکترولیز رو به گسترش است. هدف از انجام این تحقیق بررسی حذف باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به روش انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی با الکترودهای استیل ضدزنگ- گرافیت نمدی به حالت تک‌قطبی موازی از آب آشامیدنی می باشد. روش بررسی: مطالعه حاضر به‌صورت تجربی و در سیستم ناپیوسته انجا...

زمینه و هدف: انعقاد الکتریکی یک روش الکتروشیمیایی برای تصفیه آب است. هدف از انجام این تحقیق بررسی حذف باکتری­های اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم به روش انعقاد الکتریکی-شناورسازی الکتریکی با الکترود­های آلومینیم- گرافیت نمدی به حالت تک قطبی موازی از آب آشامیدنی  می­باشد. روش بررسی: متغیرهای مستقل فرآیند شامل سویه­های باکتریایی اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم با غلظت­های مختلف باکتریایی (104، 1...

سابقه و هدف: نانو ذرات اکسیدآهن در غلظت‌های اندک می‌توانند به عنوان منبع تامین یون آهن مورد نیاز میکروارگانیسم‌ها عمل نمایند. اما غلظت‌های بالا می­توانند با ایجاد تنش و آسیب سلولی در سلول­های میکروبی موجب کاهش رشد سلولی گردند. این مطالعه به منظور بررسی اثر نانو ذرات اکسید آهن بر حذف باکتری­های کلیفرم از آب آلوده انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی محلول سنتزی با افزودن  5 م...

اهداف: شیرابه پسماند، نوعی فاضلاب با غلظت بالا محتوی آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی است. تخلیه شیرابه در آب‌ و خاک‌های پذیرنده موجب انتشار انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی خطرناک می‌شوند. این مطالعه با هدف کاهش باکتری‌های کلی‌فرم در شیرابه تازه پسماند شهری توسط الکترولیز مجهز به الکترودهای ترکیبی آهن و مس انجام شد. مواد و روش‌ها: به منظور انجام این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 36 نمونه شیرابه‌ تازه از م...

زمینه و هدف: عملیات انعقاد الکتریکی یکی از فرآیندهای کم هزینه و دوست دار محیط است که در سال‏های اخیر به نحو چشمگیری برای حذف آلاینده‏ها از آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته است. عملکرد فرایند انعقاد الکتریکی در حذف فورفورال از فاضلاب در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: در این مطالعه تجربی از یک راکتور با جریان منقطع به حجم 500 میلی لیتر مجهز به 4 الکترود از جنس آهن و آلومینیوم ب...

Introduction: For marketing and selling their products, water-treatment equipment vendors use commercial iron and aluminum electrodes thereby changing the quality of water and increasing soluble and suspended solids in water. Due to the lack of scientific justification for the creation of sludge and discoloration caused by water electrolysis with commercial electrodes, this study aimed to compa...