خصوصیات مردم شناختی و آسیب شناسی کارسینوم سلول سنگفرشی پوست و لب: بررسی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی تهران

چکیده

Squamous cell carcinoma, a cancer of keratinocytes origin, mostly involves sun-exposed areas of the skin. To study the pathologic and demographic features of this disease, records of 395 patients of squamous cell carcinoma of skin and lip were reviewed. Most of the patients (83%) aged 40 years or more at the time of diagnosis. Respectively, 74.4% and 75.8% of cases with skin and lower lip carcinoma were men, but in upper lip cases frequencies of both sexes were equal. The number of patients referred from western and north-western provinces were much more than those of other provinces of the country. The most frequent histologic stage was grade I (53% and 58.8% in skin and lip carcinoma, respectively), showing that most patients visit physicians early enough, and are diagnosed in early stages of the disease.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف : کارسینوم مری یکی از سرطان‌های بسیار کشنده بوده و بیشتر از نوع کارسینوم سلول سنگفرشی است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بقاء بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی مری انجام شد. روش بررسی : این مطالعه همگروهی تاریخی روی 105 بیمار مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر تهران طی سال‌های 93-1388 انجام شد. داده‌های مربوط به بیماران تحت شیمی‌درمانی به‌همراه پرتودرمانی با...

سابقه و هدف: پاپیلوما ویروس انسانی (HPV) در ایجاد سرطان قسمتهای مختلف بدن نظیر سرویکس و حفره دهان نقش کلیدی بازی می کند. اپی تلیوم سنگفرشی مری بافت مستعدی برای عفونت با HPV است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط عفونت پامیلوما ویروس با کارسینوم سلول سنگفرشی مری انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 40 نمونه سرطان مری و 40 نمونه بافت غیر سرطانی از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان...

سابقه و هدف: تومورهای حنجره به طور کلی ناشایع بوده و حدوداً 2 درصد از سرطانهای بدن مربوط به حنجره می باشند. تشخیص زودرس این ضایعات نتایج درمانی را بهبود می بخشد. بدلیل افزایش مصرف تنباکو و الکل، در سالهای اخیر شیوع این بیماری در جهان افزایش پیدا کرده است. متاسفانه تاکنون در ایران مطالعه جامعی درخصوص آسیب شناسی تومورهای حنجره صورت نگرفته است، لذا با هدف بررسی فراوانی نسبی انواع تومورهای حنجره و ت...

  سابقه و هدف: تومورهای حنجره به طور کلی ناشایع بوده و حدوداً 2 درصد از سرطانهای بدن مربوط به حنجره می‌باشند. تشخیص زودرس این ضایعات نتایج درمانی را بهبود می‌بخشد. بدلیل افزایش مصرف تنباکو و الکل، در سالهای اخیر شیوع این بیماری در جهان افزایش پیدا کرده است. متاسفانه تاکنون در ایران مطالعه جامعی درخصوص آسیب شناسی تومورهای حنجره صورت نگرفته است، لذا با هدف بررسی فراوانی نسبی انواع تومورهای حنجره و...

سابقه و هدف: کارسینوم سلول سنگفرشی پوست (Cutaneous squamous cell carcinoma  یا CSCC) دومین کانسر شایع پوستی است. رابطه ائوزینوفیلی بافتی شدید با پروگنوز مطلوب و نامطلوب و یا حتی عدم تاثیر مرتبط دانسته شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی  رابطه  ائوزینوفیلی بافتی با پروگنوز در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی پوست سر و گردن می باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه مقطعی اطلاعات دموگرافیک و بالی...

هدف: واکنش های پوستی لیکنوئید گروهی از بیماری های پوست با شواهد آسیب لایه ی بازال اپی درم و ارتشاح سلول های التهابی در درم پاپیلاری می باشند. در این مطالعه تغییرات بالینی ـ آسیب شناختی بیماری های پوستی با واکنش لیکنوئید را مورد بررسی قرار گرفت. روش اجرا: در این مطالعه ی مقطعی و گذشته نگر، نمونه ی بافت شناسی 118 بیمار با تشخیص واکنش لیکنوئید پوست ازنظر تغییرات بافت شناسی پوست و مشخصات بالینی مان...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود