دانش مدیریت، نرم افزار پیشرفت

نویسنده

  • صادقپور, ابوالفضل
چکیده مقاله:

Developing societies are, for a number of reasons, suffering from some sort of national inefficiency. Causes of inefficiency are cultural,deep-rooted and numerous. Since the developed countries, using all possible facilities, are moving rapidly toward the highest levels of efficiency, the international dimensions of that inefficiency become more extensive together with deeper consequences.In order to escape from this backwardness, developing countries must pave. the same way that has been selected and repeatedly experimented by others. This road is nothing but scientific thinking. Applying scientific thinking and leading the society in its direction with the help of organization and management, will have amplifying effect to the process of change and development. Therefore, management knowledge has been known to represent thoughts, models and methods, or the software of develpment.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی بکارگیری فناوری اطلاعات جهت استقرار مدیریت دانش در آجا با استفاده از نرم افزار SharePoint

   مدیریت دانش راه‎کاری موثر در مدیریت مهمترین سرمایه های سازمانی (کارکنان دانشی) است. عدم بکاری فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش باعث بوجود آمدن مشکلاتی در سازمان‎ها می‎گردد در مقابل  آن بهره گیری از فناوری اطلاعات فراهم کننده هوش سازمانی است که  به مسئولین و کارکنان سازمان کمک می کند تا به سهولت و سرعت به اطلاعات مورد نیاز خود با رعایت وابستگی موضوعی و اطمینان از صحت داده‎ها دست یافته و ...

متن کامل

مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه‌ی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی ناحیه یک ساری (934 نفر) بوده که از میان آنان 479 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پ...

متن کامل

مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه‌ی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی ناحیه یک ساری (934 نفر) بوده که از میان آنان 479 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پ...

متن کامل

اثربخشی آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار بر خودراهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی

هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار بر خودراهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی90-89، به تعداد 12192 نفر بود. 105 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به این صورت که از س...

متن کامل

زوترو: نرم افزار مدیریت مراجع برای پژوهشگران

در فرآیند انتشار یک سند علمی (مانند گزارش تحقیقاتی یا مقاله علمی)، از ابتدای شروع تحقیق تا زمان نشر، همواره محققین با سازماندهی منابع مطالعاتی و مراجع مورد استفاده در متن گزارش سروکار دارند که نرم افزارهای مدیریت مراجع به عنوان یکی از ابزارهای کمکی برای سهولت در امر تحقیق مورد استفاده طیف وسیعی از پژوهشگران قرار گرفته است. نرم افزارهای مختلفی برای ذخیره سازی، جمع آوری، سازماندهی و مدیریت مراجع ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  1- 20

تاریخ انتشار 1991-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023