دراسة الموسیقى الداخلیة فی الصحیفة السجادیة

نویسندگان

  • بلاسم محسنی أستاذ مساعد فی قسم اللغه العربیه وآدابها بجامعه فردوسی فی مشهد.
  • حسن خلف طالب مرحله الدکتوراه فی قسم اللغه العربیه و آدابها بجامعه فردوسی فی مشهد.
  • سیدحسین سیّدی أستاذ فی قسم اللغه العربیه وآدابها بجامعه فردوسی فی مشهد
  • مرضیه آباد أستاذه مشارکه فی قسم اللغه العربیه وآدابها بجامعه فردوسی ــ مشهد.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دراسة جمالیة التصویر الفنّی و الموسیقی الداخلیة فی الصحیفة السجادیة (أدعیة 23، 24، 25 نموذجا)

أدعیة الإمام السجاد (ع) من حیث الأسلوب تختلف عمّا سواها من آثار الأئمة المعصومین (ع) التی وصلت إلینا. الإمام السجاد (ع) فی کتاب الصحیفة، فتح فصلا جدیدا فی الأدب یُسمّی أدب الدعاء، حیث یُعتبَر هذا الأدب من أبرز وأجمل النصوص العربیة. ما أُودع فی هذا الکتاب من تشبیهات، واستعارات، وکنایات، یعرض صورا فنیّة رائعة تدلّ علی مدی اهتمام الإمام بهذه الصناعات الأدبیة والبلاغیة. کما أنّ استخدام بعض الصناعات البدیعیة...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 8

صفحات  67- 79

تاریخ انتشار 2013-04-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023