دراسة جمالیة التکرار فی دیوان "قَلیلکِ… لا کثیرهُنَّ" لیحیى السماوی

نویسندگان

  • یحیی معروف أستاذ بجامعة رازی، کرمانشاه، إیران.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جمالیة التکرار لدی المتنبی

یُعد «التکرار» من الظواهر الأسلوبیة التی تُستخدم لفهم النص الادبی لأنه یحمل فی ثنایاه دلالات نفسیة وانفعالیة تساعد الناقد الادبی فی دراسة النص ومعرفة افکار الشاعر وتحلیل نفسیته وفی الحقیقة تکرار الشاعر یعکس مدی أهمیة ما یکرره.تحاول هذه الدراسة تلمّس هذه الظاهرة الجمالیة فی شعر الشاعر أبی الطیب المتنبی صاحب الشخصیة الفریدة فی تاریخ الأدب العربی، لتفسّر إحدی جوانب عبقریته الشعریة من الناحیة الجمالیة ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 16

صفحات  9- 31

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023