× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

درک شهودی از ریشه های توابع با نقشه رنگی

نویسنده

چکیده

یافتن ریشه‌های یک معادله‌ی چندجمله‌ای، در تمامی علوم ریشه دارد و باعث پیوند ریاضی با سایر علوم گردیده است. برای توابع مختلط مقدار با استفاده از قضیه‌ی اساسی جبر، راهی به ظاهر آسان را برای یافتن ریشه‌های توابع، می‌توان تصور کرد، اما آیا درک ماهیت ریشه‌های مختلط یک معادله برای عموم مردم و متخصصین در رشته‌های دیگر آسان است؟ یافتن مقادیر و ریشه‌های یک تابع مختلط مقدار از دیدگاه نقشه‌ای رنگی، می‌تواند باعث درک سریع و آسان این مهم و هم چنین مشاهده‌ی پیوند زیبای آن با سایر علوم از جمله نجوم را مشاهده کرد. در این مقاله به طور خلاصه ولی در عین حال غنی به شرح این موضوع می‌پردازیم. لازم به ذکر است،نقشه های رنگی ترسیم شده در این مقاله با استفاده از نرم افزار ‎$MATLAB$‎ می باشند.

جستجوی کلمه کلیدی

نقشه رنگی
دامنه رنگی توابع

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کارآفرینی فرایند شناسایی، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌های نوین کسب‌وکار است. تشخیص این فرصت‌ها براساس رویکرد جست‌وجوی منظم یا به کمک رویکرد شهودی انجام می‌شود. این مقاله مربوط به رویکرد دوم و در راستای توسعه‌ی نگرش شهودی به کارآفرینی بوده و شهود فرایندی است که طی آن، اطلاعاتی که دریافت آن به صورت ناخودآگاه است، توسط نظام روان- تنی ادراک می‌شود. در این پژوهش آزمایشی، نمونه‌ی آماری شامل 45 کارآ...

کارآفرینی فرایند شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های نوین کسب وکار است. تشخیص این فرصت ها براساس رویکرد جست وجوی منظم یا به کمک رویکرد شهودی انجام می شود. این مقاله مربوط به رویکرد دوم و در راستای توسعه ی نگرش شهودی به کارآفرینی بوده و شهود فرایندی است که طی آن، اطلاعاتی که دریافت آن به صورت ناخودآگاه است، توسط نظام روان- تنی ادراک می شود. در این پژوهش آزمایشی، نمونه ی آماری شامل 45 کارآ...

تنش خشکی و کمبود منابع آب و مواد غذایی یکی از مهم­ترین عوامل کاهش عملکرد در گیاهان زراعی هستند. ریشه­های سالم و توسعه یافته باعث افزایش راندمان جذب آب و مواد غذایی شده و از این طریق باعث افزایش عملکرد می­شوند. نقشه­یابی ارتباطی یکی از روش­هایی است که اخیرا برای مطالعه ژنتیکی و تعیین تعداد مکان­های ژنی کنترل کننده صفات کمی مورد استفاده قرار گرفته است. بدلیل اینکه اغلب صفات مهم ریشه به صورت کمی ت...

در این پژوهش اثربخشی شیوه های ارائه و تهی ه ی نقشه های مفهومی (ارائه ی نقشه های مفهومی از قبل آماده، نقشه کشیمفهومی مداد -کاغذی و نقشه کشی مفهومی رایانه ای) بر درک مطلب مورد مقایسه قرار گرفت . آزمودنیهای پژوهش عبارتبود از 66 دانش آموز سال سوم متوسطه ( 33 دختر، 33 پسر) که از بین دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان تربت حیدریه در1390 به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . این افراد در سه گروه آزمایش...

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربرد نقشه های مفهومی بر درک دانش آموزان رشته ریاضی از توابع مثلثاتی بوده است. بدین منظور در یک مطالعه موردی، درک 13 دانش آموز پایه دوم متوسطه رشته ریاضی در مورد تابع مثلثاتی ارزیابی شد. دانش آموزان به سه گروه هم سطح تقسیم شدند و در ارزیابی، از دو ابزار نقشه مفهومی و آزمون کتبی استفاده شد. برای مقایسه عملکرد دانش آموزان، گروه اول ابتدا نقشه های مفهومی را کامل ...

این مقاله شرحی است از روند تاریخی پیدایش نظریه حلقه های توابع پیوسته و بیان موضوعات اصلی پژوهش در این زمینه از ریاضیات همراه با توصیف فعالیت های پژوهشی انجام شده در کشور طی سالهای گذشته و در حال حاضر.