دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر ‏اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی

نویسندگان

  • سید محمد میرکمالی استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
  • محبوبه عارفی دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
  • محمدرضا کرامتی دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی اجرا شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل 11 تن از اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاهی از دانشکده‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی شهر تهران (تهران، شهید بهشتی، خوارزمی) و 5 نفر از کارفرمایان (از حوزه‌های بانکداری، صنعت نفت، خودروسازی و صنایع غذایی) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده‌های مورد نیاز از طریق فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته، گردآوری شد و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش 4 حوزه کلی (آموزشی- دانشگاهی، سازمانی- مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی، انسانی، 17 زیرمجموعه و 70 دستاورد یادگیری را نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحبنظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان

در پژوهش حاضر، سعی بر آن است تا دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در رشته مدیریت آموزشی، در دوره‌ی کارشناسی ارشد، مورد شناسایی قرار گیرد. روش مورد استفاده در پژوهش، کیفی بوده و به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی مدیریت آموزشی، 25 عضو هیئت علمی از دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی شهر تهران (از جمله: تهرا...

متن کامل

دستاوردهای یادگیری مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر ‏کارفرمایان: یک پژوهش کیفی

مقدمه: دستاوردهای یادگیری مفهوم جدیدی در نظام های آموزش عالی است که به عنوان شایستگی هایی که انتظار می رود دانشجویان یا ‏دانش آموختگان در پایان دوره آموزشی کسب کرده باشند، تعریف می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین و تعریف دستاوردهای یادگیری برای ‏دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر کارفرمایان بود. ‏ روش: پژوهش حاضر با روش کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان 15 نفر از کارفرمایان بودند که...

متن کامل

دستاوردهای یادگیری مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر ‏کارفرمایان: یک پژوهش کیفی

مقدمه: دستاوردهای یادگیری مفهوم جدیدی در نظام های آموزش عالی است که به عنوان شایستگی هایی که انتظار می رود دانشجویان یا ‏دانش آموختگان در پایان دوره آموزشی کسب کرده باشند، تعریف می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین و تعریف دستاوردهای یادگیری برای ‏دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر کارفرمایان بود. ‏ روش: پژوهش حاضر با روش کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان 15 نفر از کارفرمایان بودند که ...

متن کامل

تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از فرصت‌ مطالعاتی اعضای هیأت علمی کشاورزی

در این تحقیق 165 نفر از اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان جامعه آماری تحقیق (1260 = N) انتخاب و از طریق روش ‌نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی با انتساب متناسب و تکمیل کردن پرسشنامه بررسی شدند. از ضریب تغییرات برای اولویت‌بندی دستاوردهای مورد انتظار از فرصت‌ مطالعاتی استفاده شد، از تحلیل عاملی دستاوردهای فرصت مطالعاتی، شش عامل پیشبرد همکاری‌های آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 27

صفحات  169- 202

تاریخ انتشار 2019-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023