دلالت پژوهی الگوی ارزشیابی خط‌مشی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه

نویسندگان

  • سید جواد امینی گروه مدیریت راهبردی دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
  • علی زارع دانشجوی دکترای رشته مدیریت راهبردی دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
چکیده

       نهج‌البلاغه امام علی (ع) از غنی‌ترین و اصیل‌ترین متون دینی و منابع اسلامی، گنجینه‌ی معارف حکومت‌داری و خط‌مشی گذاری را در اختیار بشریت گذارده است. علم خط‌مشی گذاری مبنا و پیشران اصلی امر حکمروایی مدبرانه و اداره امور جامعه می‌باشد. نقطه عزیمت این نوشتار به محیط ارزشیابی خط‌مشی و اکتشاف دلالت‌های دینی و تطبیق و انکشاف محتوای آن با تکیه‌بر منظومه فکری و اندیشه‌ای امیرالمؤمنین (ع) قرار داده‌شده است. بر این اساس با رهیافتی علمی و مبتنی بر روش دلالت پژوهی، ابتدا سهم یاری‌ها از متن نهج‌البلاغه استخراج و مبتنی بر معیارهای شش‌گانه الف: محوریت ارزشیابی(روشی، ارزشی و کاربردی)؛ ب: کانونتوجه ارزیابی(سنجش نتایج، نظارت و پایش، نتایج و پیامدها، سنجش پیامدها و تعامل)؛ پ: کارکرد اصلی ارزشیابی (آموزش و یادگیری، پاسخگویی، شفاف‌سازی و بهبود)؛ ت: افق زمانی ارزشیابی(گذشته‌نگر،حین اجرا، آینده‌نگر)؛              ث: روش قالب(کمی،کیفی)؛ ج: روش های ارزیابی خط‌مشی متناسب(محکمه‌ای، ساختارگرا، خبره گرا، ذی‌نفع گرا، تصمیم گرا، نظریه مبنا، اطلاعات گرا، فرا تحلیل، مورد پژوهی، مطلوبیت گرا، هدف‌گرا، آزمایشگاهی، حسابرسی نتایج، هزینه مبنا، واقع‌گرا، مشارکتی، مشتری‌گرا) دلالت‌های موضوعی ارزشیابی - به‌عنوان تضمین دهنده کیفیت، اثربخشی و کارایی- خط‌مشی‌های عمومی با استفاده از نظرات خبرگی حاصل و احصاء گردید.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی شایستگی مدیران بر اساس نهج‌البلاغه امام علی (ع)

این پژوهش با هدف استخراج الگوی شایستگی مدیران بر اساس کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه امام علی (ع) انجام شده است. در فرآیند پژوهش، کلیه خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های حضرت به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و سپس مطالب مستخرج بر اساس الگوی کدگذاری باز برگرفته از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد کدگذاری شده‌اند. در مرحله بعد، این کدها در قالب طبقات اصلی و فرعی شایستگی‌ها طبقه‌بندی شده‌اند. به من...

متن کامل

غایتِ هستی براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه

بر اساس آموزه‌های امام علی× هدف از خلقت انسان، تحقق انسانیت در پرتو اخلاق است که منجر به رضایت خدای متعال می‌گردد. خدای سبحان برای تحقق این غایت، جهان طبیعت را آفریده و افزون بر آن دین را برای تحقق غایت مذکور بر بشر عرضه کرد. به‌رغم آنکه تصور می‌شود غایت دین، سعادت اخروی است و لازمه‌ آن چشم‌پوشی از سعادت دنیوی است، امام علی× نشان می‌دهد که غایت دین، پس از آگاهی و پیوند دادن بشر به امر متعالی، د...

متن کامل

طراحی الگوی مفهومی اسلام برای عدالت در نظام جبران خدمات، مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

هدف: نیروی انسانی از مهم‌ترین ارکان سازمان در پیشبرد اهدافش است؛ لذا در ازای خدمتی که به سازمان ارائه می‌دهد، سازمان وظیفه دارد خدمت او را به نحوی شایسته جبران کند. هدف از نگارش پژوهش حاضر، استخراج الگوی عدالت در جبران خدمات در ادبیات مدیریت اسلامی بود. روش:</e...

متن کامل

تدوین و تبیین الگوی بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران دانشگاهها مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

هدف: هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران دانشگاهها و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آن بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه بود. روش: راهبرد این پژوهش، روش تحلیل مضمون بود. از طریق مطالعة عمیق و سطر به سطر کتاب گرانقدر نهج‌البلاغه، مصادیق اخلاق حرفه‌ای در آن با کمک نرم‌افزار Maxqda10 استخراج شد. یافته‌ها: در بررسی اولیة متن، 386 مضمون پایه شناسایی شد. مضمونهای دارای همپوشانی مفهومی،...

متن کامل

ارزشیابی برنامه آموزشی دانشکده پزشکی کرمان بر اساس الگوی CIPP

زمینه و هدف: برنامه‌های آموزش عالی جهت ارتقای کیفیت و داشتن پویایی، نیاز به ارزشیابی و بررسی‌های کمی و کیفی دارند. در این مطالعه، از الگوی ارزشیابی CIPP (Context, input, process and product) جهت ارزشیابی دانشکده پزشکی بر اساس الگوی نظری CIPP سال 1393 استفاده شد. روش کار: ارزشیابی برنامه دانشکده پزشکی کرمان با توجه به الگوی CIPP شامل زمینه، درون‌داد، فرایند و برون‌داد اجرا شد. نمونه این پژوهش شا...

متن کامل

شاخصه دانایی در مدیریت موفق بر پایه آموزه‌های نهج‌البلاغه

تمام تلاش مدیران بر آن است تا در مدیریت و ساماندهی امور به موفقیت دست یابند. امام علی× مدیری را موفق می‌داند که هدف کلانش رسیدن به رضایت الهی باشد و برای رسیدن به این هدف کلان پنج هدف خرد را مطرح می‌فرمایند که مدیر با رسیدن به این پنج هدف خرد، به هدف کلان که همان رضای الهی است خواهد رسید. این پنج هدف عبارت است از: انجام کارهایی که مدیر برای انجامش نزد خدا و خلقش عذر داشته باشد، داشتن نام نیک در...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 14

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2019-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021