دلالت پژوهی الگوی ارزشیابی خط‌مشی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه

نویسندگان

  • سید جواد امینی گروه مدیریت راهبردی دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
  • علی زارع دانشجوی دکترای رشته مدیریت راهبردی دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
چکیده

       نهج‌البلاغه امام علی (ع) از غنی‌ترین و اصیل‌ترین متون دینی و منابع اسلامی، گنجینه‌ی معارف حکومت‌داری و خط‌مشی گذاری را در اختیار بشریت گذارده است. علم خط‌مشی گذاری مبنا و پیشران اصلی امر حکمروایی مدبرانه و اداره امور جامعه می‌باشد. نقطه عزیمت این نوشتار به محیط ارزشیابی خط‌مشی و اکتشاف دلالت‌های دینی و تطبیق و انکشاف محتوای آن با تکیه‌بر منظومه فکری و اندیشه‌ای امیرالمؤمنین (ع) قرار داده‌شده است. بر این اساس با رهیافتی علمی و مبتنی بر روش دلالت پژوهی، ابتدا سهم یاری‌ها از متن نهج‌البلاغه استخراج و مبتنی بر معیارهای شش‌گانه الف: محوریت ارزشیابی(روشی، ارزشی و کاربردی)؛ ب: کانونتوجه ارزیابی(سنجش نتایج، نظارت و پایش، نتایج و پیامدها، سنجش پیامدها و تعامل)؛ پ: کارکرد اصلی ارزشیابی (آموزش و یادگیری، پاسخگویی، شفاف‌سازی و بهبود)؛ ت: افق زمانی ارزشیابی(گذشته‌نگر،حین اجرا، آینده‌نگر)؛              ث: روش قالب(کمی،کیفی)؛ ج: روش های ارزیابی خط‌مشی متناسب(محکمه‌ای، ساختارگرا، خبره گرا، ذی‌نفع گرا، تصمیم گرا، نظریه مبنا، اطلاعات گرا، فرا تحلیل، مورد پژوهی، مطلوبیت گرا، هدف‌گرا، آزمایشگاهی، حسابرسی نتایج، هزینه مبنا، واقع‌گرا، مشارکتی، مشتری‌گرا) دلالت‌های موضوعی ارزشیابی - به‌عنوان تضمین دهنده کیفیت، اثربخشی و کارایی- خط‌مشی‌های عمومی با استفاده از نظرات خبرگی حاصل و احصاء گردید.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزشیابی برنامه آموزشی دانشکده پزشکی کرمان بر اساس الگوی CIPP

زمینه و هدف: برنامه‌های آموزش عالی جهت ارتقای کیفیت و داشتن پویایی، نیاز به ارزشیابی و بررسی‌های کمی و کیفی دارند. در این مطالعه، از الگوی ارزشیابی CIPP (Context, input, process and product) جهت ارزشیابی دانشکده پزشکی بر اساس الگوی نظری CIPP سال 1393 استفاده شد. روش کار: ارزشیابی برنامه دانشکده پزشکی کرمان با توجه به الگوی CIPP شامل زمینه، درون‌داد، فرایند و برون‌داد اجرا شد. نمونه این پژوهش شا...

متن کامل

ارزشیابی برنامه آموزشی دانشکده پزشکی کرمان بر اساس الگوی cipp

زمینه و هدف: برنامه های آموزش عالی جهت ارتقای کیفیت و داشتن پویایی، نیاز به ارزشیابی و بررسی های کمی و کیفی دارند. در این مطالعه، از الگوی ارزشیابی cipp (context, input, process and product) جهت ارزشیابی دانشکده پزشکی بر اساس الگوی نظری cipp سال 1393 استفاده شد. روش کار: ارزشیابی برنامه دانشکده پزشکی کرمان با توجه به الگوی cipp شامل زمینه، درون داد، فرایند و برون داد اجرا شد. نمونه این پژوهش شا...

متن کامل

آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP(V)

علوم سیاسی در ایران در طول این سال‌ها رشد کمّی و کیفی چشمگیری را تجربه کرده است که آسیب‌ها و کاستی‌هایی را نیز با خود داشته است. این پژوهش به هدف آینده‌پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مبتنی بر روندهای درونی و محیطی کنونی در علوم سیاسی در ایران، چه رخدادها، پیامدها، تهدیدها و فرصت‌هایی برای این رشته محتمل است؟ در راستای پاسخ به پرسش اصلی، مبتنی بر داده‌های حاصل ...

متن کامل

ارزیابی کیفی پورتال های نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر اساس الگوی ارزشیابی کیفی وب.کیو.ای.ام

هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی  کیفی پورتال­های نهاد کتابخانه­های عمومی کشور بر اساس الگوی ارزشیابی کیفی وب کیو. ای. ام. است.نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش حاضر، پیمایشی – توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش ، پورتال های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال 1395 بود که تعداد 32 پورتال مشاهده و امتیازدهی شده است. برای گردآوری داده‌ها از مشاهده  مستقیم و بر اساس سیاهه وارسی انجام شده است که بر اساس الگوی...

متن کامل

ارزشیابی دوره‌ دکتری تخصصی بهداشت باروری در ایران بر اساس الگوی CIPP

  زمینه و هدف: با توجه به گذشت هفت سال از راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری در ایران و عدم ارزشیابی این دوره تاکنون، مطالعه حاضر به ارزشیابی برنامه دوره‌ دکتری تخصصی بهداشت باروری در ایران بر اساس الگوی CIPP ‏ ‏( Context- Input-Product-Process ‏) پرداخت.   روش کار: این پژوهش توصیفی در سال 1392 در دانشکده‌های پرستاری و مامایی علوم پزشکی کشور که در آن‌ها مقطع دکتری تخصصی بهداشت باروری دای...

متن کامل

ارزشیابی اثربخشی کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی مغزی در محیط بالینی بر اساس الگوی کرک پاتریک

خلاصه هدف. این پژوهش با هدف ارزشیابی اثربخشی کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی برای پرستاران بر اساس الگوی کرک­پاتریک در محیط بالینی بخش­های مراقبت ویژه بیمارستان تامین اجتماعی سبلان اردبیل انجام گردید. زمینه. ارزشیابی اثربخشی دوره­های آموزشی برای تعیین میزان تحقق اهداف دوره­های آموزشی اجرا می­گردد. ارزشیابی برای قضاوت درباره تحقق اهداف دوره­های آموزشی ضرورت دارد. روش کار. این پژوهش از نوع توصیفی پ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 14

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2019-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022