دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال پدیده ایران هراسی و اسلام هراسی: زمینه‌ها و بایسته‌ها

نویسندگان

  • زهرا بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین الملل
چکیده

   ایران، کنشگری قدرتمند در منطقه غرب آسیا است که با توجه به موقعیت ژئوپولتیک، توان اثرگذاری نرم و همچنین توانایی نفوذ در کشورهای منطقه، همواره مورد تهدید و تطمیع کنشگران مختلف واقع شده است. یکی از چالش‌های اساسی که در دوران گذار سیستم و عصر جهانی شدن، از آن رنج می‌برد، ایران هراسی- اسلام هراسی است. اشکال جدیدی از تهدید، مستلزم اعمال اشکال جدیدی از روش‌های دفاعی و تقویتی است. لذا در این پژوهش این سؤال مطرح می‌شود که ج.ا.ا. چگونه می‌تواند با تهدید نرم دشمن در قالب اسلام هراسی و ایران هراسی مقابله نماید؟ در پاسخ، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای این فرض آزمون می‌شود که دیپلماسی فرهنگی با اتکاء بر ارزش‌های جهانی و حقیقی فرهنگ ایرانی- اسلامی، می‌تواند با محوریت بر مؤلفه‌هایی چون "افزایش قدرت"،" ایجاد تصویر مطلوب" و " حل چالش‌های امنیتی و غیر امنیتی از طریق ایجاد تغییرات شناختی و شرایط بلوغ مذاکره"  به مقابله با چالش فوق بپردازد. در نتیجه دیپلماسی فرهنگی به دلیل تبادل میان اذهان در جوامع مختلف می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء قدرت نرم‌افزاری، ایجاد وجه مثبت و تعاملی از ایران و همچنین حل چالش‌های شناختی و هویتی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین دیپلماسی فرهنگی ایران در قبال ایران هراسی

از مهمترین سازوکارها و ابزار تأمین اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تدوین، تنظیم و اعمال دیپلماسی فرهنگی کارامد به عنوان نمونه بارز و اعلای دیپلماسی عمومی و قدرت نرم آن است. دیپلماسی فرهنگی توسط دولت ها هدایت می شود اما در برخی اوقات توسط سایر بازیگران غیردولتی نیز اجرا می گردد که به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و ابزاری برای دیپلماسی عمومی محسوب می شود. با وقوع انقلاب اسلامی ایران، به...

متن کامل

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال جهان اسلام: آسیب‌ها و چالش‌ها

مجموعه ارزش‌ها و مفاهیم موجود در انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای آن، انگاره‌ای بدیع پدید آورده که در تحولات و مناسبات جهانی اثربخش بوده است. اشتراک معنایی و سابقه مشترک دینی و تاریخی موجب گردیده این تأثیرات به نحو قابل توجهی به‌ویژه در جهان اسلام رقم بخورد. از ‌آن‌جا ‌که دیپلماسی عمومی شکل‌دهی به افکار عمومی را مدنظر دارد و از این طریق منافع ملی را تأمین می‌نماید، در جمهوری اسلامی ایران مورد تو...

متن کامل

قدرت هنجاری و دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا (کاربست آن در قبال جمهوری اسلامی ایران)

این مقاله در پی آن است که با بررسی جنبه­های مختلف فعالیت دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در قالب قدرت هنجاری و شناسایی سازوکارهای بکار گرفته شده در این زمینه از سوی اتحادیه، دیپلماسی فرهنگی آن در قبال جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه و کنکاش قرار دهد. فرضیه مقاله این است که بدون در نظر گرفتن سطح و عمق روابط سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و دولت­های عضو آن با ایران، چیزی که همواره پایه ثابت س...

متن کامل

مؤلّفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران دارای مؤلفه‌های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که متأثر از آموزه‌های متعالی اسلام و به‌ویژه مکتب اهل بیت^ است؛ به این خاطر می‌تواند دیپلماسی فرهنگی فعال‌تری از خود نشان دهد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجد و حامل چه مؤلفه‌هایی است؟ و کدام‌یک از مؤلفه‌ها از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه مؤلفه‌های ارزشی ـ بینشی، ...

متن کامل

مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی این مقاله رتبه بندی مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی و دستیابی به عناصر کلیدی آن است. از این رو در پاسخ به این پرسش اصلی که «مؤلفه‌های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیست؟» در یک فرآیند روشی آمیخته کمی و کیفی، براساس مطالعات اکتشافی و بررسی پژوهش‌های صورت گرفته 70 مؤلفه مؤثر از مجموعه مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی با روش دلفی شناسایی و بررسی می‌شود. با کمک خبرگان و متخصصی...

متن کامل

مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله، به مفهوم و عملکرد دیپلماسی فرهنگی به‌منظور ارائه مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت‌ها هدایت می‌شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت‌های فرهنگی، به‌عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب می‌شود. روش تحقیق، روش ترکیبی است و از ابزار مختلف همچون منابع مکتوب، سایت‌های رسمی و معتبر، مصاحبه‌های عمقی و پرسشنامه استفاده شده ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 11

صفحات  1- 32

تاریخ انتشار 2020-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021