رابطه‌ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان

نویسندگان

  • شیرین خوش ضمیر
  • مرتضی بینش
چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 250 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مراغه بود که به صورت نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه­ی تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و همکاران (2001)، خلاقیت هیجانی آوریل و بهداشت روانی25-SCLپاسخ دادند.برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی خودسرزنش گری، نشخوارگری، فاجعه نمایی و سرزنشگری با بهداشت روانی دانشجویان رابطه منفی معناداری وجود دارد و بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی کم اهمیت شماری، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، تنظیم شناختی هیجانی و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه و پیش بینی بهداشت روانی از طریق راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی و عملکرد تحصیلی انجام شد. در این پژوهش نمونه¬یی به حجم 361 دانشجو (191 دختر و 170 پسر) به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب و با پرسشنامه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سیاهه ی خلاقیت هیجانی و چک لیست بهداشت روانی ارزیابی شدند. داده ها با استف...

متن کامل

رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه و پیش بینی بهداشت روانی از طریق راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی و عملکرد تحصیلی انجام شد. در این پژوهش نمونه¬یی به حجم 361 دانشجو (191 دختر و 170 پسر) به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب و با پرسشنامه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سیاهه ی خلاقیت هیجانی و چک لیست بهداشت روانی ارزیابی شدند. داده ها با استف...

متن کامل

رابطه راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با سلامت عمومی در بین دانشجویان

   Background & Aims: Study and understanding the relationship between effective variables in general health of university students is very important. The aim of the current study was to investigate the relationship and predictability of general health by cognitive emotion regulation strategies and emotional creativity.   Materials & Methods : In this study 323 students (169 females, 154males) ...

متن کامل

رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و هیجان های مثبت و منفی با سلامت روانی دانشجویان

زمینه و هدف هدف از این مطالعه تعیین نقش راهبردهای تنظیم هیجان و هیجانات مثبت و منفی در پیش بینی سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی بود. مواد و روش ها در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 200 ( 100 پسر و 100 دختر) دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 1392 - 1391 به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجانی، هیجانات مثبت و منفی و سلامت روانی را تکم...

متن کامل

رابطه راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با سلامت عمومی در بین دانشجویان

پیش زمینه و هدف: بررسی و فهم رابطه بین متغیرهای تاثیرگذار بر سلامت عمومی دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در تحقیقات مختلف به آن پرداخته شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با سلامتی عمومی انجام شده است. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی 323 نفر( 169 دختر و 154 پسر) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه ار...

متن کامل

رابطة بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی

مقدمه: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان اثرات قابل توجهی بر هیجاناتی که هر فرد تجربه می کند دارند. هدف از این پژوهش، مطالعه‌ی رابطه‌ی بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی(افسردگی، اضطراب، خصومت و حساسیت بین فردی) با توجه به عوامل فردی و خانوادگی است. روش: در این مطالعه‌ ی همبستگی، از بین دانشجویان دانشگاه اصفهان 300 نفر که در رشته‌ های مختلف تحصیل می‌کردند، به روش نمونه گیری تصادفی چند ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 33

صفحات  85- 100

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023