رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه ‏سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز صورت گرفته است. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش­آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر تبریز که در سال تحصیلی1388 مشغول تحصیل می باشند. انتخاب نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای و به تعداد 177 نفر صورت گرفت. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) و مقیاس هوش هیجانی سیبریاشرینگ بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. داده ها نشان داد ویژگی های شخصیتی نوروزگرایی، برون گرایی و باوجدان بودن، همبستگی آماری معنی داری با هوش هیجانی دارند که به ترتیب 75/0-، 27/0، 38/0 بود (01/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستان های تبریز

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیت و سلامت روانشناختی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای تبریز صورت گرفته است. در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش­آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر تبریز که در سال تحصیلی1388 مشغول تحصیل می باشند. انتخاب نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای و به تعداد 177 نفر صورت گرفت. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامه...

متن کامل

مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر براساس گروه های خونی

هدف: ویژگی های شخصیت، الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه سازگاری شخصیتی را با محیط تعیین می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش یکی از عوامل زیست شناختی(گروه خونی) در ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی انجام شد، تا شاید در جهت تعیین عوامل و ریشه های رفتار انسان مؤثر واقع گردد. روش : پژوهش حاضر با هدفمقایسه ویژگی های شخص...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش گروهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان بهبهان

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش گروهی، بر افزایش عزت نفس دختـراننوجوان پایه سوم مقطع متوسطه شهرستان بهبهان در سال تحصیلی 18-08 با اسـتفادهاز طرح تحقیقی آزمایشی پـس آزمـون بـا گـروه کنتـرل مـی پـردازد و میـزان اثربخشـیمشاوره گروهی را به عزت نفس می سنجد.   نمونه تحقیق دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه یکی از دبیرستان های شهرستان بهبهان می باشد که به طور تصادفی انتخاب شده که 03 نفر از آزمودنی ...

متن کامل

پیش‌بینی هوش هیجانی دانش آموزان بر پایه ویژگی‌های شخصیتی آنان

هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی هوش هیجانی دانش‌آموزان بر پایه ویژگی‌های شخصیتی آنان بود. این مطالعه توصیفی پیمایشی با انتخاب 204 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستانی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، آزمون شخصیتی نئو (NEO) و مقیاس هوش هیجانی شات (EIS) بودند. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین وی...

متن کامل

پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی و نشانه های روانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

هدف این پژوهش بررسی رابطه­ی بین هوش هیجانی، نشانه­های روانی و رضایت از زندگی بود. با استفاده از طرح همبستگی و از طریق نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله­ای، 180 نفر از دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان انتخاب شدند و به پرسشنامه­های رگه هوش هیجانی (پترایدز و فرنام، 2001)، چک لیست نشانه­های روانی (دراگوتیس، ریکلز و راک، 1976) و رضایت از زندگی (دینر، امونس، لارسن و گریفین، 1984) پاسخ دادند. نتایج ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  31- 46

تاریخ انتشار 2008-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023