رابطه بین پایگاههای قدرت مدیر و استرس کارکنان شرکت برق منطقه ای گیلان

نویسندگان

  • گودرزوند چگینی, مهرداد دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رشت
چکیده مقاله:

هدف این مقاله، پاسخگویی به این سؤال است که استفاده مدیران شرکت برق منطقه‌ای از چه نوع پایگاه‌های قدرتی منجر به استرس بیشتر کارمندانشان می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان ادارات برق شهرستان رشت و نمونه نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس، 260 نفر از افراد سازمان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده، همچنین برای پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که استرس تحت تأثیر نوع قدرت اعمال شده قرار دارد و ارتباط معناداری بین پایگاه‌های قدرت مدیر شامل قدرت رسمی و قدرت شخصی و استرس کارکنان وجود دارد. همچنین تمامی اجزای قدرت رسمی به‌طور مثبت با استرس شغلی کارکنان رابطه دارند، این در حالی است که ابعاد قدرت شخصی با استرس کارکنان رابطه منفی دارند؛ یعنی هرچقدر مدیر از قدرت رسمی شامل قدرت قانونی، قدرت اجبار و قدرت پاداش استفاده کند میزان استرس شغلی زیردستانش افزایش می‌یابد و برعکس هرچقدر مدیر از قدرت شخصی در مدیریت خود بهره بگیرد استرس کارکنان کاهش خواهد یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل ترکیبی تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ‏ای خراسان)

با نصب سنسور هوشمند و تشخیص زود هنگام خرابی‏های جزئی، می‏توان تعمیر‏و‏نگهداری پیشبینانه را به تعمیر‏و‏نگهداری دوره‏ای تجهیز اضافه کرد. هدف از این مقاله ارائه مدل جدید تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترکیبی مارکوف تجهیز می‏باشد. برای رسیدن به این هدف سه گام برداشته شده است. گام اول به بررسی تحلیلی انواع خرابی‏های تجهیز پرداخته شده است. بدین منظور مدل ریاضی جهت محاسبه نرخ‏های سطوح مختلف خرا...

متن کامل

رابطه سلامت روان با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سلامت روان با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس می باشد.جامعه اماری پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی این شرکت میباشد.بر اساس جدول مورگان تعداد153 نفر از کارکنان به شیوه تصادفی طبقه ای از جامعه اماری انتخاب گردید.

بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی

هدف تحقیق بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 1390 تا 1396 بوده است. بر اساس روش حذف سیستماتیک 145 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و به منظور تحلیل داده‌ها ابتدا آزمون های ناهمسانی واریانس،F-لیمر و هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های ت...

متن کامل

بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر خلاقیت کارکنان شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر خلاقیت کارکنان شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در خرداد 1390 صورت پذیرفته است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان بوده است.نمونه ای 88 نفری جهت انجام این پژوهش انتخاب شد.ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک(2003) و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ(1979) بوده است.نتایج نشان داده اس...

15 صفحه اول

: رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی در کارکنان برق منطقه ای فارس

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی در کارکنان اداره برق فارس بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش تمامی کارکنان اداره برق فارس بوده اند ، روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ی نسبتی بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان (1970) استفاده شد که حجم نمونه 130 نفر به دست آمد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استرس شغلی ، فرسودگی شغلی ، ت...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 9

صفحات  6- 16

تاریخ انتشار 2016-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023