× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رابطه بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر ارتباط بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می‌دادند. با توجه به این‌که حجم جامعه آماری نامحدود بود از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی استفاده شد و در مجموع 944 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در رابطه با متغیرهای تحقیق‌ نظرسنجی شد. داده‌های حاصله توسط آزمون مدل سازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان داد (i) کیفیت خدمات، ارزش درک شده و اعتماد اثر مستقیم و مثبتی بر روی نیت رفتاری دارند، (ii) کیفیت خدمات اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد و ارزش درک شده دارد، (iii) ارزش درک شده اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد دارد و در نهایت (iv) اثر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران به واسطه ارزش درک شده و اعتماد مستقیم و مثبت بود. این مطالعه به درک بهتر تأثیر نسبی کیفیت خدمات، ارزش درک شده و اعتماد بر نیات رفتاری تماشاگران کمک می‌کند. علاوه براین، این مطالعه بینش مربوط به تحقیقات علمی قبلی در زمینه متغیرهای مذکور را بهم مرتبط می‌سازد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The development of virtual space leads to an increase in competition in this area, resulting in higher customer expectations of perceived value. Consequently, offering electronic services proportional to or beyond the needs of customers can significantly influence their behavioral intention. Using exploratory approach, relationships among electronic service quality with behaviora...

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران براساس کیفیت کارکرد و نتیجه بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی _ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را تماشاگران شرکت‌کننده در بازی‌های چهار تیم لیگ برتر هندبال ایران در فصل 94ـ1393 تشکیل می‌دادند. براساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای 0/05 = α، تعداد 380 تماشاگر به‌عنوان نمونۀ پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده‌ه...

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران براساس کیفیت کارکرد و نتیجه بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی _ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را تماشاگران شرکت کننده در بازی های چهار تیم لیگ برتر هندبال ایران در فصل 94ـ1393 تشکیل می دادند. براساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای 0/05 = α، تعداد 380 تماشاگر به عنوان نمونۀ پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ه...

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور از طریق نقش میانجی هویت فردی بود. نوع پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بـوده کـه به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 98-97 تشکیل می‌داد که از بین آنها تعداد 460 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه ه...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر بروز نیات رفتاری مثبت به واسطۀ ارزش درک شدۀ مشتری و رضایت‌مندی است. ماهیت تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعۀ آماری تحقیق را، مشتریان شعب مؤسسۀ مالی و اعتباری ثامن­الحجج (ع) واقع در شهرستان مشهد مقدس تشکیل می­دهند. نمونه به حجم 304 نفر محاسبه و از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. مدل اولیۀ تحقیق با مرور مطالعات پیشین طراحی و در مرحلۀ بعد ...

هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور تعداد 750 نفر از تماشاگران ده تیم لیگ برتر فوتبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس محقق‌ساخته بر اساس مطالعات مشابه، یوشیدا و جیمز (2010)، بیسکایا و همکاران (2013) بود. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 ...