رابطه راهبردهای یادگیری و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 1395

نویسندگان

  • ملکشاهی, فریده ،گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران
چکیده مقاله:

Background : The purpose of this study was to investigate the relationship between learning strategies and academic self-efficacy with the academic achievement of students of Lorestan University of Medical Sciences in the academic year in 2016. Materials and Methods: Descriptive-analytic study was a correlation type. All students of the Lorestan University of Medical Sciences in 2016 (2,200 people) participated our sample, that 330 samples were selected using stratified random sampling. Data collection tools were Pintrich and DiGrowth Standard Questionnaire (1990); Jakensomorgan's (1999) self-efficacy and Student's average . Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression analysis using step by step method. Results: Results showed a positive and significant relationship between learning strategies and self-efficacy with academic achievement. Also, regression results showed that learning strategies and academic self-efficacy dimensions account for about 12% of students' academic achievement scores. Conclusion: The results of this study showed that the learning strategies (cognitive and metacognitive) and academic self-efficacy had a significant effect on students' academic achievement.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه راهبردهای یادگیری و ارزش‌دهی به تکلیف در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  زمینه و هدف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی و نقش مؤثری که متغیرهای مختلف انگیزشی از جمله میزان ارزش‌دهی به تکالیف و راهبردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی این دانشجویان دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری، ارزش تکلیف و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی اصفهان پرداخت.   روش کار: این تحقیق از نوع توصیفی و جامعه آماری آن شامل همه دانشجویان دانشگاه ...

متن کامل

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

اهداف: مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیراپزشکی در سال 1395انجام شد. روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود، جامعه پژوهش، دانشجویان ترم 3تا8 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند. 400 دانشجو به روش سرشماری انتخاب شدند و  با استفاده از پرسشنامه استاندارد یادگیری خودتنظیمی. مورد ارزیابی قرار گرفتند. معدل کل دانشجویان نیز معی...

متن کامل

تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقدمه: یکی از چالش­ های عمده تحصیلی، تحلیل رفتن و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان است که انگیزه و اشتیاق تحصیلی آن­ها را تحت تاثیر قرار می­ دهد. بنابراین مطالعه پیرامون فرسودگی تحصیلی و پیامدهای مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. روش ­ها: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود....

متن کامل

رابطه کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار برآن و همچنین با در نظر گرفتن کاهش پیشرفت تحصیلی، میزان پیش‌بینی پذیری هریک از متغییر های کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی را بر پیشرفت تحصیلی در این پژوهش بررسی می‌گردد. روش بررسی: در یک مطالعه همبستگی، نمونه 150 نفری از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1391-1390 که تعدادشان 657 نفر بود از طریق فرمو...

متن کامل

رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 89-88

Background and purpose: Çoncept of locus of Çontrol, as a personality variable, is now an important theoretical and applied research field, studied in connection with several phenomena. This study evaluates if locus of Çontrol variable can be a predictor for academic performance toward the next semesters and if previous academic performance can affect the locus of control score. Materials ...

متن کامل

رابطه دین داری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ۹۳-۹۲

مقدمه: مشخص کردن رابطه دین داری دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آن ها، فاصله ی بین ابعاد مختلف دین داری و رشد علمی را در سطح دانشگاه معین می سازد و مسؤولین را در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای جلوگیری از ایجاد شکاف بین ابعاد علمی و معنوی در محیط دانشگاه یاری می رساند. هدف این مطالعه بررسی رابطه دین داری در مقیاس کلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران است. روش ها: در یک مطالعه همبستگی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره None

صفحات  9- 17

تاریخ انتشار 2018-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023