رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران

نویسندگان

  • طباطبایی, سید شهاب الدین
  • طباطبایی, نفیسه
  • محمدی آریا , علیرضا
  • کاکایی, یزدان
چکیده مقاله:

مقدمه: پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تکلیف مهم برای نوجوانان تحت تأثیر عوامل متعدد فردی و اجتماعی قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، سبک‌های هویت و مسئولیت‌پذیری به عنوان سازه‌های روانشناختی دو دسته از این عوامل هستند که در دوره نوجوانی تأثیر مهمی بر رفتار فرد می‌گذارند. منظور از سبک‌های هویت ترکیب مهارت‌ها، جهان‌بینی و همانندسازی‌های دوران کودکی است که به صورت یک کل منسجم و منحصربه فرد درمی‌آید که برای نوجوانان احساس تداوم گذشته و جهت‌گیری برای آینده را فراهم می‌کند. منظور از مسئولیت‌پذیری نیز تعهد و مسئولیتی است که فرد نسبت به خودش (عقاید، ارزش‌ها، وظایف شغلی و خانواده)، دیگران و اجتماع دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی در نوجوانان دختر و پسر 15 تا 18 ساله شهر تهران است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‏آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلی اول، دوم و سوم دبیرستان‌های دولتی منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 88- 1387 در رشته‌های علوم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی می‌باشند (مجموع 4676 نفر). روش نمونه‌گیری این پژوهش خوشه‌ای چندمرحله‏ای بوده و در نهایت از هر گروه پسر و دختر در هر پایه تحصیلی 100 نفر به تصادف انتخاب شدند (مجموع 600 نفر). ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسش‌نامه سبک‏‌های هویت برزونوسکی ( ISI-6G )، مقیاس مسئولیت‏پذیری در پرسش‌نامه روانی کالیفرنیا ( CPI-R ) و معدل درسی دانش‏آموزان. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش در کل نمونه از چهار متغیر پیش‌بین یعنی سه خرده‌مقیاس سبک‌های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی) و مسئولیت‌پذیری، فقط دو خرده‌مقیاس سبک هویت یعنی سبک اطلاعاتی و هنجاری و متغیر مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار داشته و خرده‌مقیاس دیگر سبک هویت یعنی سردرگم/ اجتنابی با پیشرفت تحصیلی رابطه نداشت. همچنین در گروه پسران هر سه این متغیر با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار داشتند اما در گروه دختران مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار نداشت. بحث: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین سبک‌های هویتی و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی رابطه وجود دارد و رابطه بین سبک‌های هویتی و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی تابع جنس است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله شهر تهران

مقدمه: پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تکلیف مهم برای نوجوانان تحت تأثیر عوامل متعدد فردی و اجتماعی قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش های پیشین، سبک های هویت و مسئولیت پذیری به عنوان سازه های روانشناختی دو دسته از این عوامل هستند که در دوره نوجوانی تأثیر مهمی بر رفتار فرد می گذارند. منظور از سبک های هویت ترکیب مهارت ها، جهان بینی و همانندسازی های دوران کودکی است که به صورت یک کل منسجم و منحصربه فرد درمی...

متن کامل

ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران

پیشینه: برای آگاهی از هویت جنسیتی نوجوانان باید ابزار سنجشی تدوین شود تا بتوان به اطلاعات دقیق تر در این حوزه دست یافت؛ ابزاری که بر مبنای نظریه ای منسجم بنا شده ویژگی های روان سنجی آن مورد تائید قرار گرفته و استاندارد شده باشد. در بررسی هویت جنسیتی نوجوانان به جای تشخیصی که طی ساعت ها از طریق مصاحبه و مشاوره صورت می گیرد با ساخت و رواسازی یک پرسشنامه هویت جنسیتی می توان در زمان بسیار اندک فرد ...

متن کامل

رابطه سبک های هویت یابی و سلامت اجتماعی در نوجوانان 18-15 ساله ساکن مراکز شبانه روزی شهر تهران

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سبک های هویت و سلامت اجتماعی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی شهر تهران انجام شد. روش: این مطالعه از نوع همبستگی بوده و جهت نمونه گیری از روش سرشماری استفاده گردید. به این ترتیب، کلیه نوجوانان پسر 18- 15 سال ساکن مراکز شبانه روزی شهر تهران (83 نفر) وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های سبک های هویت برزونسکی (isi-6g) و سلامت اجتماعی ...

بررسی رابطه ی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی با پایگاه های هویت در نوجوانان 15 تا 17 ساله

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین ادراک دلبستگی کودکی و سبک‌های دلبستگی در نوجوانی با پایگاه‌های هویت بود  روش‌کار: در سال تحصیلی 88-1387 در یک مطالعه‌ی توصیفی‌تحلیلی از نوع مقطعی، نمونه‌ی پژوهش شامل 104 پسر و 106 دختر دانش‌آموز دبیرستانی شهرستان تربت جام با دامنه‌ی سنی 17-15 سال به صورت تصادفی و از طریق روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. سبک دلبستگی به والدین توسط آزمون سنجش مقیاس دلبستگ...

متن کامل

رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان اهواز بودند که در سال تحصیلی 1393-1394 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 350 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به همراه نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. از شرکت­کنندگان ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره None

صفحات  23- 42

تاریخ انتشار 2012-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023