رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم

نویسندگان

  • الهام محمدی دانشجوی کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی– دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
  • سهراب عبدی زرین دانشجوی دکتری مشاوره شغلی- دانشگاه اصفهان
  • عباس کهالی کارشناس روان شناسی عمومی
  • علیرضا آقایوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
  • غلامرضا قائدامینی کارشناس ارشد رفاه اجتماعی
چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین سبک‌های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی قم است. جامعه مورد مطالعه شامل 16813 دانش‌آموز پسر دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی 87-1386 است و نمونه مورد مطالعه شامل260 دانش‌آموز می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبک‌های هویت برزونسکی(1989)، چک لیست بهداشت روانی کومار و پرسشنامه افسردگی بک (1999) بود. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج در سطح 99/. اطمینان نشان داد که رابطه بین سبک هویت اطلاعاتی با موفقیت تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار به دست آمد و از سوی دیگر بین سبک هویت اطلاعاتی با سبک هویت سردرگم، تعهد هویت، مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه منفی و معنادار به دست آمد. هم چنین رابطه موفقیت تحصیلی با مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه منفی و معنادار بود. بین سبک هویت سردرگم با مشکلات روانی دوران بلوغ و افسردگی رابطه مثبت و معنادار به دست آمد. بالاترین میزان تعهد هویت در سبک هویت هنجاری مشاهده شد و جالب آنکه تعهد هویت با مشکلات روانی دوران بلوغ رابطه مثبت و معنادار داشت یعنی دانش آموزانی که میزان تعهد هویت بالاتری داشتند از مشکلات روانی دوران بلوغ بیشتری برخوردار بودند. نتایج به دست آمده در این تحقیق با اکثر تحقیقات صورت گرفته پیشین از جمله تحقیقات برزونسکی همسو است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه سبک های هویت و خودکارامدپنداری فردی و جمعی: مقایسه دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های هویت و خودکارامدپنداری و مقایسه آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم است. جامعه مورد مطالعه شامل 16813 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر قم و نمونه مورد مطالعه شامل 231 دانش آموز پسر دبیرستانی ایرانی و 132 دانش آموز پسر دبیرستانی افغانی بود که با استفاده از نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش آزمون سبک های هویت برز...

متن کامل

نقش راهبردهای حل تعارض و تفکر انتقادی در پیش‌بینی بهداشت روانی دوران بلوغ دانش آموزان دختر

هدف: هدف پژوهش تعیین رابطه بین تفکر انتقادی و راهبردهای حل تعارض با بهداشت روانی دوران بلوغ دانش آموزان دختر دبیرستانی بود. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان­های شهرستان تنکابن بوده که از بین آنها 150 نفر از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه مهارت­های تفکر انتقاد...

متن کامل

رابطۀ سبکهای هویت با خودکارآمد پنداری دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between identity styles and self-efficacy beliefs (personal and collective) and to compare them in Iranian and Afghan high school student boys who inhabit in Qom city. This study is of a special importance since it is a multi-cultural and comparative study between Iranian and Afghan nations. Method: Subjects were selected...

متن کامل

رابطۀ سبکهای هویت با خودکارآمد پنداری دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between identity styles and self-efficacy beliefs (personal and collective) and to compare them in Iranian and Afghan high school student boys who inhabit in Qom city. This study is of a special importance since it is a multi-cultural and comparative study between Iranian and Afghan nations. Method: Subjects were selected...

متن کامل

پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری (فردی و جمعی) دانش آموزان

هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش سبک های هویت و خودکارامدپنداری (فردی و جمعی) در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان و نمونه مورد مطالعه شامل 274 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر اصفهان بودکه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبک های هو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 21

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2009-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022