رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین

نویسندگان

  • رحمانی, جلال دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  • ناصح, رویا دانشگاه علوم پزشکی قزوین
چکیده

زمینه: استفاده از مراحل مختلف تکامل دندان‌ها به دلیل اثرپذیری کم تر از تغییرات هورمونی و تغذیه‌ای برای تعیین سن کودکان نسبت به روش‌های دیگر ارجح است. در حال حاضر، معمول‌ترین و معتبرترین روش برای تعیین سن دندانی، روش دمیرجیان است. هدف: مطالعه با هدف تعیین رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال تحصیلی 89-1388 در دانشکده دندان پرشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. رادیوگرافی پانورامیک 468 بیمار6 تا 15ساله متقاضی ارتودنسی این دانشکده و مطب های خصوصی قزوین به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و سن دندانی آن ها بر اساس تکامل 7 دندان سمت چپ فک پایین در رادیوگرافی پانورامیک و روش دمیرجیان ارزیابی شد. سن تقویمی نمونه‌ها نیز با کسر تاریخ تولد فرد از تاریخ تهیه رادیوگرافی تعیین شد. رابطه میان سن دندانی و سن تقویمی با ضریب همبستگی پیرسون بررسی و میزان تفاوت سن دندانی و سن تقویمی نمونه‌ها محاسبه و گزارش شد. یافته ها: از 468 رادیوگرافی‌ پانورامیک مورد بررسی، 255 رادیوگرافی (% 49/54) مربوط به دختران و 213 رادیوگرافی (%51/45) مربوط به پسران بود. بیش تر نمونه ها (61 نفر، %13) رده سنی تقویمی 9 سال داشتند و کم ترین رده سنی (17 نفر، %6/3) مربوط به افراد 6 سال بود. همبستگی بالا و معنی‌داری بین سن تقویمی و سن دندانی نمونه‌ها وجود داشت (912/0r= در دختران و 905/0 r=در پسران). سن دندانی پسران در تمام سنین به استثنای 12 سالگی، بیش تر از سن تقویمی آن ها بود. بیش ترین و کم ترین تفاوت میان دو سن در پسران در سن تقویمی 6 سال و 14 سال و در دختران در سن تقویمی 6 سال و 8 سال گزارش شد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می‌رسد روش دمیرجیان توانایی قابل قبولی در تخمین سن تقویمی افراد دارد. اگرچه به دلیل تخمین بیش از میزان واقعی سن تقویمی در این روش، ضرورت تدوین جداول خاصی برای تبدیل سن دندانی به سن تقویمی برای جامعه ایرانی احساس می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی ۶ تا ۱۵ ساله شهر قزوین

زمینه: استفاده از مراحل مختلف تکامل دندان ها به دلیل اثرپذیری کم تر از تغییرات هورمونی و تغذیه ای برای تعیین سن کودکان نسبت به روش های دیگر ارجح است. در حال حاضر، معمول ترین و معتبرترین روش برای تعیین سن دندانی، روش دمیرجیان است. هدف: مطالعه با هدف تعیین رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال تحصیلی 89-1388 در دا...

متن کامل

تخمین سن تقویمی با استفاده از روش دمرجیان در افراد 5 تا 16 ساله شهر رشت

Introduction: Age estimation plays a critical role in dentistry especial in orthodontics, pediatric Dentistry and other majors such as archaeology, etc. The aim of this study was to evaluate the accuracy of dental age estimation in 5-16 years-old children and adolescents in Gilan using Demirjian method. Methods: This retrospective cross-sectional study was carried out on 314 panoramic radiogra...

متن کامل

مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش های دمرجیان و موریس با سن تقویمی

  زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست‌ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه‌ همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ تحلیلی رادیوگرافی‌های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله‌ مراجعه­کننده ب...

متن کامل

مقایسه میزان انطباق سن دندانی براساس روش‌های Demirjian و Nolla با سن تقویمی در کودکان 5 تا 16 ساله شهرستان همدان

سابقه ­و هدف: باتوجه به نتایج متفاوت تست­ های تخمین سن دندانی در جمعیت­ های مختلف و نیز فقدان مطالعات کافی روی نژاد ایرانی، مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان انطباق دو روش Demirjian و Nolla در تخمین سن دندانی طراحی شده است. مواد و روش­ ها: در مطالعه مقطعی حاضر تعداد 185رادیوگرافی پانورامیک موجود در پرونده بیماران بخش ­های کودکان و ارتودنسی مورد ارزیابی قرار گرفت. تکامل هریک از دندان­ های سمت چپ م...

متن کامل

بررسی صحت روش دمرجیان در تخمین سن تقویمی از روی سن دندانی در افراد ۹- ۳ ساله در شهر اصفهان

مقدمه: تخمین سن هر فرد از طریق بررسی تکامل جسمانی او با بررسی معیارهایی چون سن استخوانی، زمان شروع قاعدگی، اندازه بدن، قد و کلسیفیکاسیون دندانی امکان پذیر است. از میان روش های مختلف، روش دمرجیان قابل اعتماد ترین روش است. هدف این مطالعه ارزیابی دقت تخمین سن دندانی به روش دمرجیان در کودکان 3- 9 ساله شهر اصفهان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی از روش دمرجیان و از رادیوگرافی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 3

صفحات  18- 11

تاریخ انتشار 2011-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021