رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

چکیده

  رابطة فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی   فاطمه رسولی خورشیدی*، دکتر پروین کدیور**، دکتر غلامرضا صرامی*** و زهرا تنها****       چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت نحوۀ رابطه میان متغیرهای فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران بود. نمونة پژوهش حاضر شامل ٣٠٠ نفر (٢١٤ دختر و ٨٦ پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های اهداف پیشرفت وندوال (١٩٩٧)، پرسشنامۀ فراشناختی الشوت-موهر، وان دالن- کاپتجینز و میجر (٢٠٠٤) و پرسشنامۀ یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (١٩٩٠) استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، جهت‌گیری یادگیری با متغیر فراشناخت و راهبرد عمقی، جهت‌گیری اجتنابی با متغیر فراشناخت، جهت‌گیری گرایشی با راهبرد عمقی و متغیر فراشناخت با راهبردهای فراشناختی، سطحی، مدیریت منابع و پیشرفت تحصیلی، رابطة مستقیم داشت. همچنین، جهت‌گیری‌های یادگیری و اجتنابی با راهبردهای فراشناختی، سطحی، مدیریت منابع و پیشرفت تحصیلی رابطة غیرمستقیم داشت. بر این اساس، تمرکز بر اهداف پیشرفت، درگیر شدن در فعالیت‌های فراشناختی و استفاده از راهبردهای مطالعه، پیشرفت تحصیلی را افزایش می‌دهد. واژه‌های کلیدی: فراشناخت، اهداف پیشرفت، راهبردهای مطالعه، پیشرفت تحصیلی. * کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی      fatemehrasoulikhorshidi@yahoo.com Email: ** عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی *** عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی **** دانشجوی دکترای دانشگاه خوارزمی

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان اهواز بودند که در سال تحصیلی 1393-1394 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 350 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به همراه نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. از شرکت­کنندگان ...

متن کامل

عملکرد تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزه پیشرفت و اهداف پیشرفت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. به این منظور تعداد 246 دانشجو از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر آبدانان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به پرسشنامه انگیزه پیشرفت (AMQ) و پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد از بین مؤلف...

متن کامل

فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی

هدف: وجود تحقیقات متعدد و گاه متناقض در حوزه روابط بین راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی لزوم انجام یک پژوهش ترکیبی در این حوزه را مورد تأکید قرار می­دهد. این پژوهش به روش فراتحلیل با هدف تعیین اندازه اثر ترکیبی رابطه بین راهبردهای یادگیری با شاخص­های پیشرفت تحصیلی انجام گرفت. روش: جامعه آماری این فراتحلیل به تحقیقات در دسترس مرتبط با رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در داخل کشور مربوط ...

متن کامل

بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی

Purpose of this study was to investigate the relationships between achieving goals, academic procrastination in first grade female high school students (The second period) in Yazd city. The statistical population was all of first grade female high school students (The second period) in Yazd city in the academic year 93-1392 with 4077 the number. Among them selected 339 students as sample accord...

متن کامل

کاربرد راهبردهای فراشناخت در تجربه‌های دانشجویان و ارتباط آن با سطح پیشرفت تحصیلی آن‌ها

پژوهش و مطالعه در خصوص تجربیات فراشناختی دانشجویان برای شناختن مقدار این مهارت‌ها، امری ضروری بنظر می‌رسد. هدف این پژوهش تعیین مقدار کاربرد راهبردهای فراشناخت به وسیله‌ی دانشجویان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان بود. پژوهش به روش توصیفی و همبستگی انجام گرفت. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز به تعداد 300 نفر بودند. تعداد 50 نفر به روش تصادفی ساده به...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 18

صفحات  103- 122

تاریخ انتشار 2014-12-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023