رابطه مهارت مثبت اندیشی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان

نویسندگان

  • شفیع زاده, حمید
  • علیمحمدی, علی
چکیده مقاله:

رابطه مهارت مثبت اندیشی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان علی علیمحمدی1 دکتر حمید شفیع زاده2 چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان مهارت مثبت اندیشی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان در سال تحصیلی 95-94 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان به تعداد 5774 نفر است که از این میان، با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 361 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه­های مهارت مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی(1988) با پایایی 94/0 و مهارتهای اجتماعی ماتسون (1983) با پایایی 86/0 به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل آماری، روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به­کار رفت و نتایج نشان داده است که دانش­آموزانی با مهارتهای اجتماعی بالا، مثبت اندیشی بیشتر و با مهارتهای اجتماعی پایین، مثبت­اندیشی کمتری دارند. همچنین تحلیل فرضیات نشان داده که مهارتهای اجتماعی دانش آموزان از طریق مثبت اندیشی آنها قابل پیش بینی است. در بررسی سؤالات هم، میانگین نمرات مثبت اندیشی دانش آموزان به طور معناداری بالاتر از حد متوسط و میانگین نمره­های مهارت اجتماعی دانش آموزان به طور معناداری پایین­تر از حد متوسط به دست آمده است. کلید واژگان: مهارت مثبت اندیشی، مهارتهای اجتماعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاریخ دریافت: 12/12/94                     تاریخ پذیرش: 16/5/95 1. کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران                     [email protected] 2. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران (نویسنده مسئول)               [email protected]

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک‌های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان

هدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک­های حل مسئله در دانش­آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهرستان زاهدان که در سال تحصیلی 1397- 1396 در دوره سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده‌اند. نمونه پژوهش حاضر که تعداد 152 دانش‌آموز (76 دختر و 76 پسر) به روش...

متن کامل

اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر خودکارامدی، تاب آوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه

هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر خودکارامدی ، تاب آوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود. پژوهش مورد مطالعه از نوع ، نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود. به منظور انتخاب آزمودنی ها با استفاده از نمونه گیری خوشه ای نمونه ای به حجم 40 نفر انتخاب شدند....

متن کامل

رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی معلمان زیست شناسی و سلامت روانی دانش آموزان انجام شد . پژوهش با روش: توصیفی – همبستگی ، انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال 1393 بودند . تعداد 327 نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روان گلدنب...

متن کامل

رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی معلمان زیست شناسی و سلامت روانی دانش آموزان انجام شد . پژوهش با روش: توصیفی – همبستگی ، انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال 1393 بودند . تعداد 327 نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روان گلدنب...

متن کامل

تبیین رابطه بین مهارت های اجتماعی، خودکارآمدی، سبک زندگی و اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه استان ایلام

مقدمه: اعتیاد اینترنتی نوعی اختلال روان ­شناختی-اجتماعی است که شامل نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت بوده و استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت را شامل می­ شود. هدف این پژوهش تبیین رابطه بین مهارت ­های اجتماعی، خودکارآمدی، سبک زندگی و اعتیاد اینترنتی در دانش ­آموزان ورزشکار مقطع متوسطه بود. مواد و روش­ ها: این تحقیق با توجه به­ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-همبستگی بود. نمونه آماری تحقیق 12...

متن کامل

رابطه تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه در سال تحصیلی 94 – 1393 بود. برای این منظور تعداد 200 نفر دانش آموز از سه مدرسه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های تاب آوری کونور و دیویدسون و احساس تنهاییUCLA و خودکارامدی تحصیلی ایلروی و بانتینگ استفاده شد. برای تحلیل داده ها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 4

صفحات  77- 92

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023