رابطه نیازهای اساسی روان‌شناختی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

نویسندگان

  • صدوقی, مجید دکتری روانشناسی، استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
  • مرکوبی, آمنه دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، گروه روا‌ن‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقدمه: یکی از چالش­ های عمده تحصیلی، تحلیل رفتن و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان است که انگیزه و اشتیاق تحصیلی آن­ها را تحت تاثیر قرار می­ دهد. بنابراین مطالعه پیرامون فرسودگی تحصیلی و پیامدهای مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. روش ­ها: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود....

متن کامل

پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک‌های هویت

This research aimed at studying the influence of basic psychological needs on academic achievement taking into account the meditational effects of identity styles. 330 students (166 males and 164 females) were selected using cluster sampling and answered to the basic psychological needs (La Guardia, et al. 2000) and identity styles (Berzonsky, 1992) questionnaires. Path analysis revealed that b...

متن کامل

رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی

اهداف: فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی از مهم‌ترین مباحث قابل پژوهش در دانشگاه‌ها است و تشخیص متغیرهای پیش بینی  کننده‌ی آن بسیار حائز اهمیت است. هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی با فرسودگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور بود. روش‌ها: این پژوهش پیمایشی و مقطعی و از نوع همبستگی بود. 200 دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ج...

متن کامل

پیش بینی درگیری تحصیلی دانشجویان بر اساس ابعاد شخصیت و نیازهای اساسی روانشناختی

هدف: نهادهای آموزشی هموراه بدنبال عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی نسل جوان جامعه می­باشند. در این میان درگیری تحصیلی یکی از مفاهیمی است که توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی سهم هر یک از مولفه های ابعاد شخصیت ونیازهای اساسی روانشناختی بر درگیری تحصیلی دانشجویان بود. روش: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق ش...

متن کامل

مطالعه رابطه هوش اجتماعی و کمک خواهی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی: بررسی نقش میانجیگری شخصیت برونگرایی

هدف : پژوهش حاضر با هدف مطالعهی بررسی رابطه هوش اجتماعی و کمک خواهی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی با توجه به میانجگری ویژگی شخصیت برونگرایی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سنندج صورت گرفت. روش : روش پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی (اتاق عمل، پرستاری ، مامایی) در سال تحصیلی 94-95 که به تعداد 400 نفر بودند با استفاده از تعیین ...

متن کامل

بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: فرسودگی تحصیلی یکی از عواملی است که باعث افت تحصیلی دانشجویان می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد انجام شده است. روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 96-1395 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که تعداد 389 نفر بر اساس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره None

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2018-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023