رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه

نویسندگان

  • رئیسی, پوران
  • نصیری پور, امیراشکان
  • کرمی, شیرزاد
چکیده مقاله:

 Introduction: psychologists believe that an individual success depends 20% on his Intelligence Quality (IQ) and 80% on his Emotional Intelligence (EQ). The relationship between EQ and efficiency of hospital managers has not been studied yet. To determine relationship between EQ and its five dimensions with efficiency of managers of Kermanshah's educational hospitals. Methods: This is a correlation - applied study. The studied population are 60 managers chosen from various management levels of Kermanshah educational hospitals. Data collection tool is a 33 questions using Shring questionnaire With Likert scale. Questionnaires were completed in self-answering method. Evaluating tools for managers' performance were annual evaluation forms, issued by Ministry Of Health. Data are presented by descriptive statistics indicators, and Pearson test. Results: Subject managers in regards to EQ with gained mean 98/117 and 71/50 percent of total score were in strong to average status. In relation to dimensions of Emotional Intelligence, managers' skills on relation management and self management vector were strongest and weakest respectively. Managers' skills on self consciousness, social consciousness and self motivation vectors were in second, third and forth position. In relation to professional performance, managers with obtained mean score 88/22 and 80/20 percent of total score are in strong performance position. There was a significant positive correlation (r =0.0777) between managers, emotional intelligence and each of five dimensions of emotional intelligence and their professional performance. Conclusion: Improvement in choosing hospital managers according their EQ skills, and training and upgrading EQ could improve their professional performance.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین همبستگی هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران بیمارستان های آموزشی قزوین، 1386

Introduction: Nowadays conflict is a serious problem in organizations, but conflict isn't reason for corruption in organizations for its nature. Ineffectiveness conflict management is the reason of undesirable outcomes. This study was carried out to determine correlation between emotional intelligence with conflict management strategies in managers of Qazvin Teaching Hospitals. Methods: This is...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

Background and Aim: Occupational burnout is one of the aspects of psychological hazards. One of the most important factors that can predict it is emotional intelligence. The aim of this study was to investigate the effect of emotional intelligence on occupational burnout among the managers of Tehran University of Medical Sciences (TUMS) selected hospitals. Materials and Methods: This was a cro...

متن کامل

رابطه هوش عاطفی با تعهد سازمانی مدیران بیمارستان های آموزشی شیراز، 1387

Abstract Introduction: Human relationship for achieving goals, is the most important characteristic of organizations and emotional intelligence (EQ) plays an important role in this case. In this survey, “The relationship between emotional intelligence with organizational commitment among senior and junior managers of educational hospitals of shiraz in 2008”. Methods: The survey is cross-s...

متن کامل

همبستگی هوش هیجانی با مهارت‌های ارتباطی مدیران بیمارستان‌های آموزشی قزوین

زمینه: وجود سازمان به ارتباطات وابسته است و به طور معمول مدیران بیش تر وقت خود را صرف برقرار کردن ارتباطات می کنند. بنابراین، شناسایی مهارت های ارتباطی و بهبود و توسعه آن از ضروریات سازمان های موفق به شمار می رود. هدف: مطالعه به منظور تعیین همبستگی هوش هیجانی با مهارت های ارتباطی مدیران بیمارستان های آموزشی قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1387 بر روی 78 نفر از مدیران بیما...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  مقدمه: مدیران موفق قادرند برای بهبود عملکردشان، مهارت‏های بین فردی قوی را با دانش تخصصی ترکیب کنند. هوش هیجانی نه تنها مبنایی برای توسعه بیشتر این مهارت‏هاست، بلکه توانایی بکارگیری هیجان‏ها، در کارآیی اعضای گروه و رفع تعارض نیز نقش مهمی ایفا می‏کند. هدف از انجام این مطالعه ، بررسی رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.   روش کـار: ای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 22

صفحات  47- 54

تاریخ انتشار 2006-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023