رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نویسندگان

  • حمیدرضا دانش پرور متخصص پزشکی قانونی، دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور ، تهران، ایران
  • سمیرا تاجیک گروه روان‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ویژگی­های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان با فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع هم­بستگی است. جامعه آماری کلیه دانش­­آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1396 به تعداد 85747 نفر را تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 382 دانش‌آموز به ­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع خوشه­ای چندمرحله‌ای بود. جهت گردآوری داده­ها سه مقیاس روا و پایا شامل پرسش­نامه­ی استاندارد شخصیتی کاستا و مک کری(1992)، پرسش­نامه­ی تنظیم شناختی هیجان گارنسفکی، کرایج و اسپینهوون (2002) و فرسودگی تحصیلی برسو، سالانووا و اسچافلی(2007) مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب هم­بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین روان رنجورخویی با ابعاد فرسودگی تحصیلی(خستگی، بی‌علاقگی و ناکارآمدی) رابطه مثبت و معنا­داری وجود دارد(05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید بود.روش‌کار: جامعه آماری این پژوهش کاربردی-همبستگی شامل تمامی دانش‌‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید در سال تحصیلی 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از بین مدارس دوره دوم متوسطه شهر اقلید به صورت تصادفی 8 مدرسه ...

متن کامل

بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: فرسودگی تحصیلی یکی از عواملی است که باعث افت تحصیلی دانشجویان می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد انجام شده است. روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 96-1395 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که تعداد 389 نفر بر اساس...

متن کامل

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید بود.روش کار: جامعه آماری این پژوهش کاربردی-همبستگی شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید در سال تحصیلی 94-1393 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین مدارس دوره دوم متوسطه شهر اقلید به صورت تصادفی 8 مدرسه ا...

متن کامل

رابطه ی سبک های فرزندپروی با شادکامی هیجانی و سلامت روانی دانشآموزان دوره ی دوم متوسطه

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین سبک‌های فرزندپروری با شادکامی هیجانی و سلامت روانی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه غرب استان گیلان است که درسال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. در این میان تعداد 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و مقیاس سبک‌های فرزن...

متن کامل

اثر بخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم شناختی هیجان و اهمال کاری در دانش اموزان دختر دوره دوره دوم متوسطه

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم هیجان شناختی و اهمال کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش در این مطالعه؛ نیمه آزمایشی از نوع پیش-آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه مناطق 24 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند. گروه نمونه، 40 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه بودن...

متن کامل

اثر بخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم شناختی هیجان و اهمال کاری در دانش اموزان دختر دوره دوره دوم متوسطه

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم هیجان شناختی و اهمال کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش در این مطالعه؛ نیمه آزمایشی از نوع پیش-آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه مناطق 24 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند. گروه نمونه، 40 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه بودن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 3

صفحات  68- 87

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023